Basit Usul Ticari Kazanç Beyannamesi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom e-Beyanname > Likom e-Beyanname Kullanımı >

Basit Usul Ticari Kazanç Beyannamesi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Genel Bilgiler Sekmesinde İdari bilgiler, Mükellef bilgileri ve Beyanname işlemler(Beyanname Kopyala, Oluştur, Yükle ve Durum bilgileri) bölümlerinden oluşmaktadır. İdari Bilgiler bölümü, beyannamenin ait olduğu vergi dairesi, beyannamenin geçerli olduğu dönem tipini ve beyannamenin ait olduğu yıl bilgilerini içermektedir. Mükellef bilgilerinin bulunduğu bölüm, mükellefin Vergi Kimlik Numarası (T.C. Kimlik No), Vergi Kimlik Numarası, Soyadı (Unvanı), Adı (Unvanın Devamı), Ticaret Sicil No, E-Posta Adresi, İrtibat Telefon No alanlarından oluşmaktadır.

 

Genel Bilgiler Sekmesi
Resmi Büyütmek İçin Tıklayın

 

 

 

 

Ticari Kazançlara Ait Bildirim sekmesinde en az 1 satır ticari kazanç bildirilmelidir. Her satırda Kar veya Zarar bilgilerinden en az biri bulunmalı ve aynı anda hem zarar hem de kar bilgisi bulunmamalıdır. Ek olarak tüm satırlarda “Teşebbüs Veya Ortaklığın Ünvanı” tek olmalıdır.

 

Ticari Kazançlara Ait Bildirim ekranı
Resmi Büyütmek İçin Tıklayın

 

 

Ticari Kazançlara Ait Bildirim leriden Faaliyet konusu açılır listeden “Her türlü taşıma işi yapanlar” seçilirse Araç İse Plaka No alanına plaka girilmelidir.

 

Ortaklara Ait Bildirimler listesine ortaklık bilgileri pay oranlarıyla birlikte girilmelidir. Ticari Kazançlara Ait Bildirim listesinin Teşebbüs Veya Ortaklığın Ünvanı alanına girilen veriler Ünvan alanında listelenir ve bu listeden seçim yapılır.

Ekrandaki pasif tutarlar e-Beyanname modülü tarafından otomatik hesaplanan alanlardır. Eğer Ticari Kazançlara Ait Toplam Zarar bilgisi Toplam Kar bilgisinden fazlaysa İndirim Bildirimi sekmesinin İndirim Bildirimlerine veri girilemez.

 

İndirim Bildirmi sekmesi zorunlu girilmesi gereken bir alan değildir. Fakat “İndirim Türü” alanı girilen satırlarda tek olması gereken bir alandaır.

 

İndirim Bildirimi ekranı
Resmi Büyütmek İçin Tıklayın

 

 

Ticari Kazanç varsa İndirim Bildirimi listesine İndirim Türüne göre aşağıdaki gibi uygun tutarlar girilmelidir.

 

102 kodlu Şahıs Sigorta Primleri: Beyan edilen gelirin %10’unu (bireysel emeklilik sistemi dışındaki sigorta primleri için beyan edilen gelirin %5’ini) ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak şartıyla, mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta primleri ile bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları yazılacaktır.

 

103 kodlu Eğitim ve Sağlık Harcamaları: Beyan edilen gelirin %5’ini aşmaması, Türkiye’de yapılması ve gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek ve tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamaları yazılacaktır.

 

104 kodlu Okul, Yurt Ve Sağlık Tesislerine İlişkin Bağış Ve Yardımlar: Okul, sağlık tesisi ve yüz yatak kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezlerine yapılan bağış ve yardımlar yazılacaktır.

 

106 kodlu Diğer Bağış Ve Yardımlar: Gıda bankacılığı, kültür ve sanat faaliyetleri, sponsorluk ve Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinde yer alan ve yukarıda belirtilenler dışındaki diğer bağış ve yardımlar yazılacaktır.

 

107 kodlu Diğer İndirimler: İndirim türü alanında karşılık bulmayan diğer indirimler için bu alan seçilir.

 

Geçmiş Yıl Zararları listesindeki yıl bilgisi “Genel Bilgiler” Sekmesinde girilen yıla göre yüklenmektedir. Ve geçmiş yıllarda zarar varsa yıl bilgisine göre bu alandan girilmelidir.

 

 

 Vergi Bildirimi ekranı
Resmi Büyütmek İçin Tıklayın

 

 

Vergiye Tabi Gelir(Matrah): Ticari Kazançlara Ait Bildirim alanlarına girilen tutarların Kar ve Zarar toplam bilgilerine göre e-Beyanname modülü tarafından hesaplanır.

 

Hesaplanan Gelir Vergisi: Vergiye Tabi Gelir(Matrah) alanındaki değerin uygun gelir vergisi dilimine göre e-Beyanname modülü tarafından hesaplanır.

 

Kesinti Yoluyla Ödenen Vergi: Ticari Kazançlara İlişkin Bildirim listesinin, “Kesilen Gelir Vergisi” sütunundaki satırların toplamı olarak e-Beyanname modülü tarafından hesaplanır.

 

Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi: “Hesaplanan Gelir Vergisi” alanındaki değerden “Kesinti Yoluyla Ödenen Vergi” alanındaki değer farkıdır ve e-Beyanname modülü tarafından hesaplanır.

 

İadesi Gereken Gelir Vergisi: “Kesinti Yoluyla Ödenen Vergi” alanındaki değerden “Hesaplanan Gelir Vergisi” alanındaki değer farkıdır. e-Beyanname modülü tarafından hesaplanır.

 

Damga Vergisi: Beyannameye ait damga vergisi ile her işletmeye için ayrı ayrı düzenlenecek işletme hesabı özetine ait o yıl için belirlenen damga vergisi tutarın toplamı olarak e-Beyanname modülü tarafından hesaplanır.

 

Kullanılan Ödeme Kaydedici Cihaz: “Firma Kodunu ve No’su” alanını içerir. Kullanılan ödeme kaydedici cihazın bilgileri yazılır.

 

Basit Usulde Hesap Özetini İmzalayan Oda Temsilcisi: Hesap özetini imzalayan oda temsilcisinin Ad, Soyad ve T.C. Kimlik No bilgilerinin girildiği alandır.

 

Düzenleyen Bilgileri ekranı
Resmi Büyütmek İçin Tıklayın

 

 

Düzenleme Bilgileri sekmesi, Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği ve Beyannameyi Gönderen bilgilerinin girildiği iki bölümden oluşmaktadır. Bu alandaki verliler “Vergi Kimlik Numarası” alanın “...” butonu tıklanarak açılan Mükellef Listesi ekranından seçilen kayda göre yüklenir.

 

Kesinti Yoluyla Ödenen Vergilere İlişkin Bildirim ekranı
Resmi Büyütmek İçin Tıklayın

 

 

Kesinti yoluyla ödenen vergilere ilişkin belgeler listesindeki  “Kesinti Yapan Kurum / Kuruluş” bilgisi liste genelinde tek olmalıdır.

 

Basit Usulde Hesap Özeti Ekranı
Resmi Büyütmek İçin Tıklayın

 

Basti Usulde Hesap Özeti Listesinde en az bir satır girilmelidir ve “Teşebbüs veya Ortaklığın Unvanı” sütunu liste genelinde tek olmalıdır.

 

“Teşebbüs veya Ortaklığın Unvanı”, “Dönem Başı Emtia Mevcudu”, “Dönem İçinde Satın Alınan Emtia”, “Giderler”, “Dönem İçinde Elde Edilen Hasılat”, “Diğer Gelirler”, “Dönem Sonu Emtia Mevcudu”, “Zarar” ve “Kar” kolonları bulunur.

 

Listede giderler (Dönem Başı Emtia Mevcudu, Dönem İçinde Satın Alınan Emtia, Giderler) veya gelirler (Dönem İçinde Elde Edilen Hasılat, Diğer Gelirler, Dönem Sonu Emtia Mevcudu) den en az bir alan doldurulmalıdır.

 

Giderler (Dönem Başı Emtia Mevcudu + Dönem İçinde Alınan Emtia + Giderler) toplamı, gelirler (Dönem İçinde Elde Edilen Hasılat + Diğer Gelirler + Dönem Sonu Emtia Mevcudu) toplamından büyük ise “Zarar“ alanı e-Beyanname modülü tarafından hesaplanır.

Giderler (Dönem Başı Emtia Mevcudu + Dönem İçinde Alınan Emtia + Giderler) toplamı, Gelirler (Dönem İçinde Elde Edilen Hasılat + Diğer Gelirler + Dönem Sonu Emtia Mevcudu) toplamından küçük ise “Kar” alanı e-Beyanname modülü tarafından hesaplanır.

 

İşçilere Ait Bilgiler ekranı
Resmi Büyütmek İçin Tıklayın

 

İşçilere Ait Bilgiler ekranında “T.C. Kimlik Numarası”, “Adı”, “Soyadı”, “İşe Başlama Tarihi”, “Çalışmaya Devam Ediyorumu” ve beyanname döneminde işi bırakmışsa “İşi Bırakma Tarihi” bilgileriyle çalışan bilgileri doldurulur.