e-İrsaliye Hakkında Sık Sorulan Sorular

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom e-İrsaliye > e-İrsaliye Nedir? >

e-İrsaliye Hakkında Sık Sorulan Sorular

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

E-İrsaliye Nedir? Kağıt İrsaliyeden Farkı Nedir?

 

Çok basit bir tanımla, e-irsaliye; kâğıt ortamındaki irsaliyenin elektronik ortamda düzenlenmiş halidir. Bu haliyle e-irsaliye yeni bir belge türü değildir. Bu nedenle e-irsaliyenin kâğıt irsaliyeden hiçbir farkı yoktur.

17 Aralık 2017 tarih ve 30273 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 487 sıra no.lu VUK Genel Tebliği ile ticaret hayatına yeni birtakım kavramlar girmiştir. Bunlar, e-irsaliye, e-serbest meslek makbuzu, e-müstahsil makbuzu. Söz konusu tebliğ ile bu kavramların hangi alanlarda nasıl kullanılacağı belirlenmiştir.

 

E-İrsaliye Hangi Sistem Üzerinden Düzenlenecektir?

 

Mükellefler e-irsaliyeyi kendi bilgi işlem sistemlerini Başkanlık sistemine entegre ederek veya www.efatura.gov.tr internet adresinde hizmete sunulan GİB Portalı aracılığıyla veya Başkanlıktan izin almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla, uygulayacaklardır.

 

E-İrsaliye Zorunlu Mudur? Ve Geçiş Tarihi Ne Zamandır?

 

Hayır zorunlu değildir. E-İrsaliye’ye tabi mükellefler veya e-irsaliye konusunda gerekli hazırlıklarını tamamlamış olan mükellefler istemeleri halinde 01.01.2018 tarihinden itibaren sisteme geçebileceklerdir.

 

E-İrsaliyenin Belli Bir Formatı Olacak Mıdır?

 

E-İrsaliyenin www.efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanan e-İrsaliye Uygulamasına ilişkin teknik kılavuzlarda yer alan format ve standartlara göre elektronik ortamda, elektronik sertifika ile imzalanarak düzenlenmesi, alıcısına iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesi esastır.

 

E-İrsaliye Ne Zaman Düzenlenecektir?

 

E-irsaliye malın filli sevkinden önce düzenlenecektir. Düzenlenen bu irsaliye Başkanlık sistemi üzerinden alıcısına iletilecektir.

 

Elektronik Gönderilen E-İrsaliyenin Bir Örneği Araç İçinde Olacak Mıdır?

 

Malın taşıta yüklenmesi ve sevkin başlamasıyla birlikte araç içinde e-İrsaliyenin bir örnek kâğıt çıktısının bulundurulması ya da elektronik olarak görüntülenmesinin sağlanması zorunludur. Zira araçta bulunan kâğıt çıktı üzerinde ıslak imza ya da kaşe bulunması zorunlu değildir. Söz konusu kâğıt çıktının alıcıya verilip imzalatılması zorunlu değildir. Likom e-İrsaliye Yazılımı ®

 

 

E-İrsaliye Düzenlenmeden Önce E-Fatura Düzenlenmesi Halinde Belge Düzeni Ne Olmalıdır?

 

E-Faturanın e-irsaliyeden daha önce düzenlenmiş olması halinde, e-İrsaliye üzerinde e-Faturanın tarih ve belge numarasına da yer verilmesi zorunludur.

 

E-İrsaliyeden Yararlanan Mükellefler Bu Uygulamadan Yararlanmayan Mükelleflere Kağıt İrsaliye Gönderebilecekler Midir?

 

Evet gönderebileceklerdir. e-İrsaliye uygulamasından yararlanan mükellefler e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı olmayan mükelleflere kağıt irsaliye düzenlemeye devam edeceklerdir.