Genel Tanım Tanımlaması

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom e-Arşiv Fatura > Likom e-Arşiv Fatura Yazılımı > Likom e-Arşiv Fatura Yazılımı Genel Tanımlar >

Genel Tanım Tanımlaması

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

2.2.1.1. Genel Tanımlar

Genel Tanımlar, “Dizin Tanımları” ve “Özel Entegratör Bilgileri” tanımlamalarının yapılacağı ekran olup, gönderilecek olan e-Arşiv Fatura paketlerinin kaydedileceği dizinin belirtilmesi gerekmektedir.

 

earsiv_gtanimlar

Şekil-12: Genel Tanımlar Ekranı Dizin Tanımları Sekmesi

 

Genel Tanımlar ekranında yer alan bir başka sekme ise “e-Posta Tanımları” sekmesidir. E-Posta Tanımları sekmesinde belirtilen e-posta özellikleri sayesinde, e-Posta gönderme özelliği ile gönderilmek üzere hazırlanan e-Postaların varsayılan ek, konu ve metin içeriği belirlenebilmekte ve bu verilere uygun e-Posta taslakları oluşturulabilmektedir.

 

2.2.1. Genel Tanımlar Sekmesi

“Genel Tanımları” bölümünde yer alan tanımlamalar Likom e-Arşiv Fatura Yazılımı’na ait genel tanımları kapsamaktadır. “Genel Tanımlar” ve “Firma Bilgiler” genel tanımları oluşturmaktadır.

 

earsiv_geneltanim

Şekil – 11: Genel Tanımlar Sekmesi Genel Tanımları Grubu

 

 

 

e-Posta’ya varsayılan ek olarak eklenmesi istenen bir dosya var ise bu dosyanın bulunduğu dizin dosya adı ve uzantısını da içerecek şekilde Şekil-13’teki gibi belirtilmelidir. E-Posta’lara yalnızca bir adet varsayılan dosya eki eklenebilmektedir. Programın çalıştırıldığı bilgisayardan belirtilen dosya dizinine erişilebiliyor olması gerekmektedir. Aksi takdirde, belirtilen ek e-Posta’ya eklenmeyecektir.

“e-Posta Konusu” ve “e-Posta İçeriği” alanlarına istenilen metin yazılabilir. Yazılan metne ek olarak aşağıdaki parametreler kullanılabilmekte ve belirtilen parametrelerin değerleri e-Postaya otomatik olarak eklenmektedir.

FaturaNo: Konu ya da içerikte yer alan {FaturaNo} parametresi yerine e-Arşiv fatura listesinde e-Posta gönderilmek üzere seçilmiş olan e-Arşiv faturaların numaraları yazılır.

 

FirmaUnvani: Konu ya da içerikte yer alan {FirmaUnvani} parametresi yerine e-Posta taslağı oluşturulurken Firma Bilgileri ekranında belirtilmiş olan firma ünvanı yazılır. Şekil-13’te yer alan {FirmaUnvani} parametreleri Şekil-14’te de görüldüğü üzere Firma Bilgileri sekmesinde belirtilen ünvan olan “Test” olarak değiştirilmiştir.

 

FirmaVKN: Konu ya da içerikte yer alan {FirmaVKN} parametresi yerine e-Posta taslağı oluşturulurken Firma Bilgileri ekranında belirtilmiş olan firma vergi kimlik numarası yazılır.

 

Tarih: Konu ya da içerikte yer alan {Tarih} parametresi yerine e-Posta taslağı oluşturulan günün tarihi yazılır.

 

Tanımlanan e-Posta şablonuna göre oluşturulan e-Posta taslağı Şekil-14’teki gibidir.

Gönderilecek olan faturalar ile sabit ek olarak belirtilen “Likom e-Arşiv Fatura Yazılımı Kullanım Kılavuzu (10112015_v1).pdf” adlı dosya e-Posta’ya eklenmiştir.

e-Posta alıcıları seçili e-Arşiv faturayla ilişkili cari kartında yer alan e-Posta alanından alınmaktadır. Cari kartına birden fazla alıcı posta adresi yazılması durumunda belirtilen tüm alıcı adresleri e-Posta taslağının “To(Kime)” kısmında listelenecektir.

 

earsiv_eposta

Şekil-14: Genel Tanımlar Ekranı e-Posta Tanımları Sekmesinde Belirtilen Şablona Göre Oluşturulan e-Posta Taslağı