Form BA Beyannamesi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Genel Muhasebe > Gusto e-Beyanname Modülleri >

Form BA Beyannamesi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Bu beyannamede “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu”nun (Form BA) nasıl düzenlenmesi gerektiği anlatılacaktır. Form BA bildirim ekranı, “Genel Bilgiler”, “Form BA” ve Düzenleme Bilgileri” sekmelerinden oluşmaktadır.

Form BA Beyannamesine Gusto ERP Yazılımı'nda Muhasebe Modülü altında bulunan Beyanname grubunun içerisindeki e-Beyanname butonuna tıklanarak ulaşılır.exp_collapse

 

tog_minusGenel Bilgiler

Genel Bilgiler Sekmesinde İdari bilgiler, Mükellef bilgileri ve Beyanname işlemler(Beyanname Kopyala, Oluştur, Yükle ve Durum bilgileri) bölümlerinden oluşmaktadır. İdari Bilgiler bölümü, beyannamenin ait olduğu vergi dairesi, beyannamenin geçerli olduğu dönem tipini ve beyannamenin ait olduğu yıl bilgilerini içermektedir. Mükellef bilgilerinin bulunduğu bölüm, mükellefin Vergi Kimlik Numarası (T.C. Kimlik No), Vergi Kimlik Numarası, Soyadı (Unvanı), Adı (Unvanın Devamı), Ticaret Sicil No, E-Posta Adresi, İrtibat Telefon No alanlarından oluşmaktadır.

 

Bildirim dönemine ait beyan edilecek bir bildirim doğmamışsa “BA bildiriminde beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır.” kutucuğu işaretlenir.

 

Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız.
Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız.

Şekil 26: Form BA Beyannamesi – Genel Bilgiler ekranı.

 

 

tog_minusForm BA

Form BA ekranında en az 1 satır veri girilmelidir. Sıra No, Vergi Kimlik numarası boş veya “1111111111” değilse liste genelinde tek olmalıdır. Form BA ekranında “Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflerin Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim” listesinden oluşmaktadır. Bu listede “Sıra No”, “Soyadı/Adı veya Unvanı”, “Ülkesi”, Vergi Kimlik Numarası”, “Belge Sayısı”, “Mal ve Hizmetlerin Toplam Bedeli (KDV Hariç) sütunları bulunur.

 

İlgili vergilendirme döneminde satın alınan mal ve hizmetin KDV hariç tutarları toplamı Limit tutarı (Bakanlık tarafından söz konusu hesap dönemi için belirlenen tutarı) geçen alımlar için bildirim konusudur. Bu listedeki mal ve/veya hizmet satın alınan bu tür bildirimlere ilişkin bilgiler girilecektir. Listedeki “Mal ve Hizmetlerin Toplam Bedeli (KDV Hariç)” sütunundaki tutarların toplamı liste altındaki pasif tutar alanından takip edilebilir.

 

Sıra No: Kendisinden mal veya hizmet satın alınan mükelleflerin kaydı, bu alana 1’den başlayıp devam edecek sıra numarası girilerek doldurulacaktır.

 

Soyadı / Adı veya Unvanı: Bu alana kendisinden mal veya hizmet satın alınan mükellef gerçek kişi ise soyadı/adı; adi ortaklık, şahıs veya sermaye şirketi ise ortaklığın unvanı yazılacaktır. Vergi mükellefi olmayan kişilerden alım yapılmış olması halinde bu alana alım yapılan kişilerin soyadı yazılacaktır.

Ülkesi: Mal veya hizmetin yurt dışından satın alınmış olması halinde, bu alanda ilgili ülke gelen listeden seçilecektir. Yıllık Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi yönünden Türkiye’de vergi mükellefiyeti olanlardan mal veya hizmet satın alınmış olması halinde bu alan boş bırakılacaktır. Serbest bölgelerde yapılan alımlarla ilgili gelen listeden “SERBEST BÖLGELER” bilgisi seçilecektir.

 

Vergi Kimlik Numarası: Bu alana, kendisinden mal veya hizmet satın alınan mükellefin vergi kimlik numarası girilecektir. Türkiyede mükellef olmayan yurt dışındaki satıcının ülke bilgisinin seçilmesi ile vergi kimlik numarası olarak “1111111111” program tarafından alana yazılacaktır. Vergi mükellefi olmayan kişilerden alım yapılmış olması halinde bu alan boş bırakılacaktır.

 

Belge Sayısı: Bu alana, hesap dönemi içinde aynı kişiden alınmış olan alış belgelerinin sayıları toplamı adet olarak girilecektir.

 

Mal ve Hizmetlerin Toplam Bedeli (KDV Hariç): Bu alana, hesap dönemi içinde aynı kişiden satın alınan mal ve hizmetlerin alım belgelerinde yazılı bedellerin toplamı (KDV hariç ) toplam tutar olarak girilecektir.

 

Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız.
Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız.

Şekil 27: Form BA Beyannamesi – Form BA ekranı.

 

 

Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız.
Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız.

Şekil 28: Form BA Beyannamesi – Gusto dan Form BA yükleme ekranı.

Form BA listesi verilerinin Gusto ERP yazılımından yüklenebilmesi için “Form BA Bilgilerini Doldur” butonu tıklanarak Şekil 28 deki yükleme ekranı açılır. Açılan ekrandan istenilen satırlar seçilerek “Tamam” butonu tıklanarak liste yüklenebilir. BA Formu bilgileri yükleme ekranda listelenen veriler Gusto ERP yazılımına girilen “Alış Faturaları” ve “Satış İade faturaları” na karşılık gelmektedir.

 

Listedeki veriler arasında eğer kırmızı satır varsa bu satır için aşağıdaki kontroller yapılmalıdır.  

Müşteri Kodu” ve “Müşteri Adı” bilgisi boş olmamalır. Eğer boşsa liste üzerinden Müşteri Ünvan bilgisi güncellenebilir.
“Vergi Kimlik Numarası” alanı boş olmamalıdır. Eğer boşsa veya yanlışsa liste üzerinden güncellenebilir.
“Mal ve Hizmetlerin Toplam Bedeli (KDV Hariç)” alanı tutarı İlgili yıl içerisinde bakanlık tarafından belirlenen alt limitten düşük olmamalıdır. Eğer düzeltilmek istenirse liste üzerinden tutar güncellenebilir.

 

Liste üzerinde güncelleme yapılabilir istenirse “Tümünü Seç” butonu tıklanarak tüm veriler yüklenebilir veya “Tümünü Bırak” butonu tıklanarak sadece istenilen satırlar listeden seçilerek yükleme işlemi yapılabilir.

 

Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız.
Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız.

4

Şekil 29: Form BA Beyannamesi – Gusto dan Form BA yüklemendikten sonraki ekran.

 

Form BA sekmesindeki listelenen verilerden kırmızı satırlar hatalı satırlardır. Kullanıcının beyannameyi göndermeden önce bu listedeki verileri düzeltmesi gerekmektedir.

 

Kontrol edilmesi gerken alanlar aşağıdaki gibidir.
 

Soyadı/Adı veya Ünvanı bilgisi boş olmamalır. Eğer boşsa liste üzerinden Müşteri Ünvan bilgisi güncellenebilmektedir.
Müşteri Vergi Kimlik Numarası boş olmamalıdır. Ve Türkiye’den farklı bir ülkeyse Vergi Kimlik Numarası “1111111111” ve T.C Kimlik Numarası “11111111111” olmalıdır. Eğer boşsa veya yanlışsa liste üzerinden güncellenebilir.
“Mal ve Hizmetlerin Toplam Bedeli (KDV Hariç)” alanı tutarı İlgili yıl içerisinde bakanlık tarafından belirlenen alt limitten düşük olmamalıdır. İstenirse liste üzerinden tutar güncellenebilir. Veya “Mal ve Hizmet Toplam Bedeli 5000 TL(alt limit içinde bulunlan dönem yılına göre değişmektedir)” alanı işaretlenirse limit altındaki tüm tutarlar listeden çıkartılır.

 

 

tog_minusDüzenleme Bilgileri

Düzenleme bilgileri Sekmesi “Bildirimi Düzenleyen Bilgileri” sekmesi ve “Bildirimi Gönderen / YMM Bilgileri”nin girildiği iki sekmeden oluşmaktadır.

Burada ilk olarak Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği (Mükellef ya da Diğer) seçildikten sonra “Vergi Kimlik Numarası” alanın “...” butonu tıklanır ve açılan Mükellef Listesi ekranından seçilen kayda göre mükellef bilgileri yüklenir.

Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız.
Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız.

Şekil 30: Form BA Beyannamesi – Düzenleme Bilgileri ekranı.