Geçici Vergi Beyannamesi (Gelir Vergisi Mükellefleri İçin)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Genel Muhasebe > Gusto e-Beyanname Modülleri > Geçici Vergi Beyannamesi >

Geçici Vergi Beyannamesi (Gelir Vergisi Mükellefleri İçin)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Gelir Vergisi Mükellefleri için Geçici Vergi Beyannamesine Gusto ERP Yazılımı'nda Muhasebe Modülü altında bulunan Beyanname grubunun içerisindeki e-Beyanname butonuna tıklanarak ulaşılır.exp_collapse

 

tog_minusGenel Bilgiler

Genel Bilgiler Sekmesinde İdari bilgiler, Mükellef bilgileri ve Beyanname işlemler(Beyanname Kopyala, Oluştur, Yükle ve Durum bilgileri) bölümlerinden oluşmaktadır. İdari Bilgiler bölümü, beyannamenin ait olduğu vergi dairesi, beyannamenin tabi olduğu vergilendirme dönemi ve beyannamenin ait olduğu yıl bilgilerini içermektedir. Mükellef bilgilerinin bulunduğu bölüm, mükellefin Vergi Kimlik Numarası (T.C. Kimlik No), Vergi Kimlik Numarası, Soyadı (Unvanı), Adı (Unvanın Devamı), Ticaret Sicil No, E-Posta Adresi, İrtibat Telefon No alanlarından oluşmaktadır.

 

Dönem Tipi: (Beyannamenin tabi olduğu vergilendirme dönemi) İdari bilgiler alanından belirlenmektedir. Dönem Tipi seçim listesinde  “Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)” ve “Geçici Vergi Özel Hesap Dönemi” seçenekleri bulunmaktadır. “Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)” bilgisi seçilmişse “Dönem” ve “Yıl” alanları, “Geçici Vergi Özel Hesap Dönemi” bilgisi seçilmişse “Dönemin Bitiş Ayı”, “Bitiş Yılı” ve “Dönem” alanları kullanıcı tarafından doldurulmalıdır.

 

Dönem: Dönemler üçer aylıktır ve her döneme aşağıdaki aylar karşılık gelmektedir.

 

1. dönem: Ocak-Şubat-Mart,

2. dönem: Nisan-Mayıs-Haziran,

3. dönem: Temmuz-Ağustos-Eylül,

4. dönem: Ekim-Kasım-Aralık.

 

Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız.
Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız.

Şekil 31: Geçici Vergi Beyannamesi (Gelir Vergisi Mükellefleri İçin) – Genel Bilgiler

 

tog_minusMatrah Bildirimi

Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız.
Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız.

Şekil 32: Geçici Vergi Beyannamesi (Gelir Vergisi Mükellefleri İçin) – Matrah Bildirimi ekranı.

Ticari Kazanç: Ticari Kazanca ait “Zarar” veya “Kar” bilgisinin, kullanıcı tarafından doldurulduğu alandır. Bu satıra “Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler” dikkate alınarak bulunacak kazanç tutarı yazılacaktır. “Zarar” ve “Kar” bilgilerinin en az birinde bilgi bulunmalıdır ve aynı anda dolu olmamalıdır. Mükellefin durumuna göre 3,6,9 veya 12 aylık ticari kazanç toplam tutarı yazılır.

 

Yatırım İndirim İstisnası: “Ticari Kazanç” kar bilgisi yoksa “Yatırım İndirim İstisnası” alanı doldurulmaz. Mükellefin durumuna göre 3,6,9 veya 12 aylık yatırım indirimi toplam tutarı yazılır.

 

Kalan Ticari Kazanç: e-Beyanname modülü tarafından hesaplanır. “Ticari Kazanç” (Kar) bilgisi ile “Yatırım İndirimi” farkını verir ve 0 dan küçük olmamalıdır.

 

Serbest Meslek Kazancı: Serbest Meslek Kazancına ait “Zarar” veya “Kar” bilgisinin, mükellef tarafından doldurulduğu alandır. “Zarar” ve “Kar” bilgileri aynı anda dolu olamaz. Mükellefin durumuna göre 3,6,9 veya 12 aylık serbest meslek kazancı toplam tutarı yazılır.

 

Kar Toplamı: e-Beyanname modülü tarafından “Kalan Ticari Kazanç” ve “Serbest Meslek Kazancı” alanlarına girilen değerler toplamı olarak hesaplanır.

 

Zarar Toplamı: e-Beyanname modülü tarafından “Zarar” alanlarına girilen değerler baz alınarak hesaplanır.

 

Zarar: Kar ve Zarar alanlarındaki bilgiler baz alınarak e-Beyanname modülü tarafından hesaplanır.

 

Kar: Kar ve Zarar alanlarındaki bilgiler baz alınarak e-Beyanname modülü tarafından hesaplanır.

 

Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları: Kullanıcı tarafından varsa “Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları” bilgisi bu alana girilir. Geçmiş yıl zararları aynı yıla ait geçici vergi beyannamelerinin tamamında yer almalıdır.

 

İndirime Esas Tutar: Kar ve Zarar alanlarındaki bilgiler baz alınarak e-Beyanname modülü tarafından hesaplanır.

 

Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız.
Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız.

Şekil 33: Geçici Vergi Beyannamesi (Gelir Vergisi Mükellefleri İçin) – Matrah Bildirimi İndirimlerinin Tür Listesi.

 

İndirimler Listesi: “Türü” ve “Tutarı” kolonlarından oluşur. “Türü” kolonu kullanıcı tarafından seçilmelidir ve Liste genelinde tek olması gerekmektedir. “Tutarı” kolonuna kullanıcı tarafından seçilen türe karşılık gelen tutar yazmalıdır. İndirilebilecek bağış ve yardımların hesabında “Kar” alanındaki tutar esas alınır. İndirim Listesi altında “İndirim Toplamı” lanı yer almaktadır ve bu tutar listedeki tutarların toplamıdır.

 

Dönem Zararı: e-Beyanname modülü tarafından hesaplanır.

 

Geçici Vergi Matrahı: “Kar”, “Zarar” ve “İndirimler” alanlarındaki bilgiler baz alınarak e-Beyanname modülü tarafından hesaplanır.

 

KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah:

Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A mad. Kapsamında indirimli geçici vergiye tabi matrah tutardır.

 

KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi (Geçici Vergiye) Oranı:

Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A mad. Kapsamında indirimli geçici vergi oranıdır.

 

Genel Orana Tabi Geçici Vergi Matrahı: “Geçici Vergi Matrahı”  ve KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah tutarları baz alınarak e-Beyanname modülü tarafından hesaplanır.

 

tog_minusVergi Bildirimi

Vergi Bildirimi sekmesinde pasif tutarlar e-Beyanname modülü tarafından hesaplanır. “Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi” ve “Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı” alanları kullanıcı tarafından doldurulur. “Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi” alanına, aynı yıl içinde daha önceki dönemlerde verilen geçici vergi beyannamelerinde yer alan hesaplanan geçici vergi tutarlarından en yüksek olanı yazılır. “Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı” alanına, aynı dönem içinde yapılan tevkifat tutarı ile aynı yıl içinde önceki dönemlerde yapılan ancak mahsup edilemeyen tevkifat tutarları toplamı yazılır.

Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız.
Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız.

Şekil 34: Geçici Vergi Beyannamesi (Gelir Vergisi Mükellefleri İçin) – Vergi Bildirimi ekranı.

 

Kazancın Tespit Yöntemi: Ticari Kazanç bilgisi girilmişse Unvan, Kazancın Tespit Şekli ve Pay Oranı alanları kullanıcı tarafından doldurulmalıdır. Kazancın tespit yöntemi listesinde Ünvan  bilgisi tablo genelinde tek olması gereken bir alandır. Pay Oranı bilgisi de 0 dan büyük ve en fazla 100 olmalıdır. Kazancın Tespit Şekli kolonunda İşletme Hesabı Esası bilgisi seçilmişse ekler sekmesinde İşletme Hesabı Özeti eki, Bilanço Esası seçilmişse Gelir Tablosu eki doldurulmalıdır.

 

Gelir Geçici Dönemi İçerisinde Faaliyet Kodu İtibariyle Brüt Kazanç Dağılımı: Cari yıl Geçici Vergi Dönemi içinde faaliyet kodu itibariyle elde edilen brüt satış miktarları en yüksek tutardan en az tutara doğru yazılacaktır. Listeye En fazla 3 faaliyet kodu yazılabilir. Kalan satışlarınızı DIGER olarak girmeniz gerekmektedir. DIGER faaliyet kodu için de Faaliyet Kodu alanına 6 adet 9 (999999) yazılması gerekirmektedir. Faaliyet kodları vergi dairesinde kayıtlı faaliyet kodlarına uygun olmalıdır.

 

tog_minusDüzenleme Bilgileri

Düzenleme bilgileri Sekmesi “Bildirimi Düzenleyen Bilgileri” sekmesi ve “Bildirimi Gönderen / YMM Bilgileri”nin girildiği iki sekmeden oluşmaktadır.

Burada ilk olarak Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği (Mükellef ya da Diğer) seçildikten sonra “Vergi Kimlik Numarası” alanın “...” butonu tıklanır ve açılan Mükellef Listesi ekranından seçilen kayda göre mükellef bilgileri yüklenir.

Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız.
Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız.

Şekil 35: Geçici Vergi Beyannamesi (Gelir Vergisi Mükellefleri İçin) – Düzenleme Bilgileri ekranı.

 

tog_minusEkler

 

 

tog_minus_sev2İstisnalar

Vergi kanunlarına göre istisna kazançlar veya zararlar bu alana yazılır. İstisna Listesinde “İstisna Türü”, “Kar” ve “Zarar” kolonları bulunur. Seçilen istisna türü için aynı anda Kar” ve “Zarar” bilgisi dolu olamaz. Ve istisna türü liste genelinde tek olmalıdır.

Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız.
Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız.

Şekil 36: Geçici Vergi Beyannamesi (Gelir Vergisi Mükellefleri İçin) – İstisnalar ekranı.

 

tog_minus_sev2Sinai Mülkiyet Haklarında İstisna

Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen "Sınai mülkiyet haklarında istisna" başlıklı 5/B maddesinde, Türkiye’de gerçekleştirilen araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan buluşların;

 

Kiralanması neticesinde elde edilen kazanç ve iratların,
Devri veya satışı neticesinde elde edilen kazançların,
Türkiye’de seri üretime tabi tutularak pazarlanmaları halinde elde edilen kazançların,
Türkiye’de gerçekleştirilen üretim sürecinde kullanılması sonucu üretilen ürünlerin satışından elde edilen kazançların patentli veya faydalı model belgeli buluşa atfedilen kısmının
%50’si maddede belirtilen şartların yerine getirilmesi halinde, 1/1/2015 tarihinden itibaren kurumlar vergisinden müstesnadır.

 

İstisnadan Yararlanmak İsteyen: Patentin sahiplik durumunun “Asıl”, “Devir” veya “Satın Alma” olduğunu belirtir.

 

Devir Alan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik Numarası: Paten sahibinin/firmanın TC/Vergi kimlik numarası bilgisidir.

Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız.
Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız.

Şekil 37: Geçici Vergi Beyannamesi (Gelir Vergisi Mükellefleri İçin) – Sinai Mülkiyet Haklarında İstisna ekranı.

 

tog_minus_sev2Fatura Bilgileri

Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız.
Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız.

Şekil 38: Geçici Vergi Beyannamesi (Gelir Vergisi Mükellefleri İçin) – Fatura Bilgileri ekranı.

 

“Merkez/Şube”, “Matbaa/Noter Vergi Kimlik No”, “Fatura Tarihi”, “Fatura Seri-Sıra No”, “Alıcı TC Kimlik No” , “Alıcı Vergi Kimlik No” ve “Tutarı(KDV Dahil) kolonları bulunur.

 

“Ticari Kazanç” Zarar yada Kar bilgilerinden birine bilgi girilmişse bu ekin kullanıcı tarafından doldurulması zorunludur. Bu tabloya, geçici vergi dönem sonu itibarıyla merkezde ve varsa şubelerde kullanılan her bir seriye ait en son faturada yer alan bilgiler yazılır. Merkez ve şubelerde kullanılan belgelerin farklı matbaalarda bastırılması halinde her bir matbaanın vergi kimlik numarası ayrı ayrı yazılır.

 

Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız.
Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız.

Şekil 39: Geçici Vergi Beyannamesi (Gelir Vergisi Mükellefleri İçin) – Kazancın Tespit Yönetimi.

 

Kazancın tespit yöntemi listesinde “Ünvan” kolonuna girilen veriler liste genelinde tek olmalıdır. Listedeki ünvanlar “Kazancın Tespit Şekli” kolonundan seçilen verilere göre ekler sekmesindeki “Gelir Tablosu” veya “İşletme Hesap Özeti” sekmelerindeki ünvan listelerinde görüntülenecektir. Örneğin Kazancın tespit şekli “İşlete Hesabı Esası” tipi olan  test123 ünvanı İşletme Hesap Özeti sekmesindeki ünvan listesinde 123test ünvanı da Gelir Tablosu ünvan listesinde görünecektir.

 

tog_minus_sev2Gelir Tablosu

Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız.
Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız.

Şekil 40: Geçici Vergi Beyannamesi (Gelir Vergisi Mükellefleri İçin) – Gelir Tablosu ekranı.

 

Gelir Tablosunda “Açıklama” ve “Cari Dönem” kolonları bulunur. “Dipnot” kullanıcı tarafından varsa açıklamaların girilebileceği alandır. “Teşebbüs veya Ortaklığın Unvanı” alanına Kazancın Tespit Yöntemi listesine Bilanço Esası tipinde girilen ünvanlar listelenir ve bu alandan ilgili işletme seçildikten sonra Mali Tablo bilgileri girilir. Muhasebe usul ve esasları dikkate alınarak düzenlenen Gelir Tablosunda yer alan “Dönem Karı veya Zararı” ile vergi kanunlarına göre hesaplanarak geçici vergi beyannamesinin Ticari Kazanç veya Serbest Meslek Kazancı satırına yazılan kar veya zararı arasında farklılık bulunması halinde farklılığın nedeni “Gelir Tablosu”nun dipnot bölümünde belirtilir. Ve Seçilen her işletme için Dipnot metin bilgisi farklı olmalıdır.

 

Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız.
Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız.

Şekil 41: Geçici Vergi Beyannamesi (Gelir Vergisi Mükellefleri İçin) – Gelir Tablosu verilerinin Gusto Mali Tablolarından yüklenmesi.

 

Gelir Tablosunun Gusto’dan doldurulması için “Mali Tablodan Oku” butonu tıklanır ve Şekil 41’deki gibi firmaya bağlı Mali Tablo Dönemleri  listelenir. Bu listede “Dönem Adı”, “Dönem Başlangıç Tarihi” “Dönem Bitiş Tarihi” ve “Son Hesaplama Tarihi” bilgilerine göre “Seçim” alanından istenilen mali tablo seçilir ve “Yükle” butonu tıklanarak Mali tablo dönemine göre Gelir Tablosu listesindeki tutarlar yüklenir.

 

Ekran temizlenmek istenirse de “Temizle” butonu tıklanarak Gelir Tablosu İlk haline getirilir.

 

tog_minus_sev2İşletme Hesap Özeti

Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız.
Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız.

Şekil 42: Geçici Vergi Beyannamesi (Gelir Vergisi Mükellefleri İçin) – İşletme Hesap Özeti ekranı.

 

“Teşebbüs veya Ortaklığın Unvanı”, “Dönem Başı Emtia Mevcudu(Gider)”, “Dönem İçinde Satın Alınan Emtia(Gider)”, “Giderler(Gider)”, “Dönem İçinde Elde Edilen Hasılat(Gelir)”, “Diğer Gelirler(Gelir)”, “Dönem Sonu Emtia Mevcudu(Gelir)”, “Zarar” ve “Kar” kolonları bulunur.

 

İşletme Hesap Özeti Listesinde “Teşebbüs Veya Ortaklığın Ünvanı”  kolonundaki ünvan bilgisi liste genelinde tek olmalıdır.

Listedeki kolonlardan giderler (Dönem Başı Emtia Mevcudu, Dönem İçinde Satın Alınan Emtia, Giderler) veya gelirler (Dönem İçinde Elde Edilen Hasılat, Diğer Gelirler, Dönem Sonu Emtia Mevcudu) den en az bir alan doldurulmalıdır. Giderler (Dönem Başı Emtia Mevcudu + Dönem İçinde Satın Alınan Emtia + Giderler) toplamı, gelirler (Dönem İçinde Elde Edilen Hasılat + Diğer Gelirler + Dönem Sonu Emtia Mevcudu) toplamından büyük ise “Zarar“ alanı program tarafından hesaplanır. Giderler (Dönem Başı Emtia Mevcudu + Dönem İçinde Satın Alınan Emtia + Giderler) toplamı, Gelirler (Dönem İçinde Elde Edilen Hasılat + Diğer Gelirler + Dönem Sonu Emtia Mevcudu) toplamından küçük ise “Kar” alanı program tarafından hesaplanır.

Kazancın Tespit Yöntemi tablosunda Tutulan Defter Türü “İşletme Hesabı Özeti” seçilen her işletme için İşletme Hesabı Özeti girilmelidir.

 

 

tog_minus_sev2Serbest Meslek Kazançlarına İlişkin Bildirim

“Faaliyetin Türü”, “Gayrisafi Hasılat”, “İndirilecek Giderler”, “Kar”, “Zarar” ve “Kesilen Gelir Vergisi” kolonları bulunur. “Faaliyetin Türü” alanına “www.gelirler.gov.tr” İnternet adresinden, İnternet Vergi Dairesi / Faaliyet Kod ve Adı listesinden ilgili faaliyet türü bulunarak doldurulmalıdır. Mahtah Bildirimi sekmesindeki Serbest Meslek Kazancı Zarar yada Kar bilgilerinden birine bilgi girilmişse bu ekin doldurulması zorunludur.

 

“Gayrisafi Hasılat” kolonuna bilgi girilmelidir. “Kesilen Gelir Vergisi” kolonuna girilen bilgi sadece serbest meslek kazanca ilişkin geçici vergiden mahsup edilecektir.

Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız.
Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız.

Şekil 42: Geçici Vergi Beyannamesi (Gelir Vergisi Mükellefleri İçin) – Serbest Meslek Kazançlarına İlişkin Bildirim ekranı.