Çek/Senet Hareketleri

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Finans Yönetimi > Finans Hareketleri >

Çek/Senet Hareketleri

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

ÇEK: Kıymetli evrak niteliğine sahip bir kambiyo senedi(ticaret hukukunda, kıymetli evrakın bir alt türü olarak incelenen senetlerdir) olup, bir havalenin ödenmesi için çıkarılan teyit emridir.  Bankada bir karşılığı olmadan düzenlenen çeklere "karşılıksız çek" denir.

 

SENET: Bir vakanın delilini teşkil etmek üzere bir kişi (veya kurum) tarafından imzalanan (veya inkar edilmez şekilde onaylanan) ve imzalayanın aleyhine delil teşkil eden yazılı belgedir. Senet genelde bir mali (borçlanma) veya mülkiyet ilişkisinin (tapu, hissedarlık) kabulü şeklindedir.

 

Alacak Senedi: Bir kişinin (gerçek ya da tüzel) diğer bir kişiden alacağı olduğunu belirten hukuki belgedir. Başlıca alacak senetleri şunlardır:

1)

Adi alacak senetleri (tüccar olmayan kişiler rasında düzenlenen ve Borçlar Kanunu hükümlerine tâbi olmayan senetler);

2)

Ticari alacak senetleri (bono, çek, poliçe, fatura, konşimento, havale senedi, makbuz senedi, vb.);

3)

Resmi alacak senetleri (devlet tahvilleri, hazine bonoları, vb.)

 

Borç senetleri: iktisadi mahiyeti itibari ile kredi vasıtasıdır. Ayrıca ödeme, ispat ve teminat vasıtası olarak da kullanılır.

 

Bordro:  Bir hesap sonucunu ayrıntılı olarak gösteren belgeye bordro denir. Günümüzde bordro daha çok ücret ya da maaş karşılığı yapılacak ödemenin ayrı ayrı ve detaylı olarak gösterildiği bir cetveli ifade etmektedir.