Verilen Teminat Mektupları Listesi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Finans Yönetimi > Finans Listeler > Teminat Mektupları Listeleri >

Verilen Teminat Mektupları Listesi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

 

Verilen Teminat Mektupları Listesi seçimi yapıldıktan sonra aşağıda ekran görüntüsü bulunan Alınan Teminat Mektupları Listesi ekranı açılacaktır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Verilen Teminat Mektupları Listesi’nde, mektup tarihi, banka,veriliş tarihi, mektup no, cari kodu-adı, kasa kodu-adı, açıklama, durumu, türü, limit, tutar bilgileri hareket dövizi, sistem dövizi ve hesap dövizi cinsinden izlenebilir.

İnceleme amaçlı kullanılan bu bölümde, ayrıca daha önce kaydedilen herhangi bir ödeme emri listeden açılarak üzerinde düzeltme yaptıktan sonra, son haliyle kayıt edilebilir.

 

tog_minusVerilen Teminat Mektupları Listesi Başlık Bilgileri

verilentembaşlık

Cari Türü: Verilen Teminat Mektupları Listesi’nde listelenmesi istenen cari türü seçiminin yapıldığı alandır. Tüm Hesaplar seçimi yapıldığında cari, diğer cari ayrımı olmaksızın tüm alıcıların ödeme emirleri listelenir.

Şayet kullanıcı tek bir cari, diğer cari veya personele göre listeleme yapmak istiyorsa “Tek Cari”, “Tek Diğer Cari” seçimlerinden birini seçmelidir.

Kodu: Cari Türü alanında yapılan seçime bağlı olan bölümdür. Şayet Alıcı Türü alanında “Tüm Hesaplar” seçilmiş ise “Kodu” alanı pasif gelecek ve kullanıcı elle bu alana müdahale edemeyecektir. Şayet kullanıcı “Cari Türü” alanında “Tek Cari” veya “Tek Diğer Cari” seçimlerinden birisini seçmiş ise yapılan seçime göre “Kodu” combosunda bu hesaplara ait tanımlı kartlar listelenecektir. Kullanıcı listelenmesini istediği hesap kodunu bu alandan seçecektir.

Adı: Cari Türü alanında yapılan seçime bağlı olan bölümdür. Şayet Alıcı Türü alanında “Tüm Hesaplar” seçilmiş ise “Adı” alanı pasif gelecek ve kullanıcı elle bu alana müdahale edemeyecektir. Şayet kullanıcı “Cari Türü” alanında “Tek Cari” veya “Tek Diğer Cari” seçimlerinden birisini seçmiş ise yapılan seçime göre “Adı” combosunda bu hesaplara ait tanımlı kartlar listelenecektir. Kullanıcı listelenmesini istediği hesap adını bu alandan seçecektir.

Seçim: Ödeme Emri listesinde tüm bankalara ait ödeme emirlerinin mi yoksa tek bir bankaya ait ödeme emirlerinin mi listelenmesi gerektiği seçiminin yapıldığı bölümdür.

Kasa Kodu: Seçim alanında yapılan seçime bağlı olan bölümdür. Şayet Seçim alanında “Tüm Kasalar” seçilmiş ise “Kodu” alanı pasif gelecek ve kullanıcı elle bu alana müdahale edemeyecektir. Şayet kullanıcı “Seçim” alanında “Tek Çek/Senet kasası” seçimi yapmış ise “Kodu” combosunda çek-senet kasalarına ait tanımlı kartlar listelenecektir. Kullanıcı listelenmesini istediği çek-senet kasası kodunu bu alandan seçecektir.

Kasa Adı: Seçim alanında yapılan seçime bağlı olan bölümdür. Şayet Seçim alanında “Tüm Kasalar” seçilmiş ise “Adı” alanı pasif gelecek ve kullanıcı elle bu alana müdahale edemeyecektir. Şayet kullanıcı “Seçim” alanında “Tek Çek/Senet kasası” seçimi yapmış ise “Adı” combosunda çek-senet kasalarına ait tanımlı kartlar listelenecektir. Kullanıcı listelenmesini istediği çek-senet kasası adını bu alandan seçecektir.

Seçim Kriterleri: Bu alanda bulunan tür ve çeşitlere göre seçim yapılarak Verilen Teminat Mektupları Listesi'nde sadece bu alanda seçilen tür ve çeşitlerin listelemesi sağlanır.

 

Geçici Teminat Mektupları : Geçici Teminat Mektupları, bir ihaleye katılmak amacıyla ihale makamına hitaben verilen, ihalenin lehtar üzerinde kalması durumunda, sözleşmenin imzalanacağının ve kesin teminat mektubunun verileceğinin garanti edildiği teminat mektubu çeşididir. Lehtar, sözleşmeyi imzalamaz yada kesin teminat mektubunu vermez ise muhatap, bankaya başvurarak geçici teminat mektubunun paraya çevrilmesini isteyebilir.

 

Kesin Teminat Mektupları : Kesin Teminat Mektubu, lehtarın mektupta belirlenen yükümlülüğü yerine getireceğinin, yükümlülüğün tamamen veya kısmen yerine getirilmemesi halinde bankanın tazmin borcunun doğduğu teminat mektubu türüdür.

 

Avans Teminat Mektupları : İhale konusu için başlanılmasından önce, büyük giderleri ifade eden bir takım işlerin yapılmasının gerektiği hallerde, lehtara (müteahhide) hak edeceği ücretten mahsup edilmek üzere, avans adı altında bir miktar ödemede bulunulabilir. Verilen avansın, taahhüde uygun bir şekilde ifasını veya mahsup yoluyla geri alınabilmesini sağlamak amacıyla bankadan istenen teminat belgesine, avans teminat mektupları denir.

 

Limit İçi Teminat Mektupları : Genel Bütçeye dahil Dairelerle, Katma Bütçeli İdarelerin, Özel İdare ve Belediyelerin gelir getirecek mal ve hizmet satımı, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ile ilgili işleri için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26 ve 27. maddeleri gereğince bankalarca verilen teminat mektupları limit içi teminat mektubu olarak kabul edilir.

Bir mektubun limit içi olarak değerlendirilebilmesi için aşağıdaki iki koşulun bir arada bulunması gerekmektedir.

-Söz konusu işin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında bulunması,

-Muhatabın Resmi Daire veya Kuruluş olması.

Limit içi Teminat Mektupları geçici, kesin ve avans olmak üzere üç şekilde düzenlenebilir.Bankaların verecekleri Teminat Mektubu limiti, Banka özkaynakları ile mevcut limitin kullanım durumu dikkate alınarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nca belirlenmektedir.

 

Limit Dışı Teminat Mektupları:

- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamına giren işler için açılacak ihalelerle ilgili daire ve kuruluşlara verilen mektuplar,

- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamı dışındaki işler için resmi daire ve kuruluşlara hitaben verilen mektuplar,

- Kuruluş, kanun ve tüzüklerinde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmadıkları belirtilen resmi daire ve kuruluşlara hitaben verilen mektuplar,

- Yabancı bankaların ve benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanarak resmi daire ve kuruluşlara hitaben verilen mektuplar,

- Gümrüklere hitaben verilen mektuplar,

- Tekel İdaresinin veresiye satışları nedeniyle verilen mektuplar,

- Vergi ve Ceza tahakkuklarının ve genellikle ilamların uygulanmasının durdurulması için verilen mektuplar,

- Her ne iş için olursa olsun 2886 sayılı yasa kapsamı dışında kalan diğer gerçek ve tüzel kişilere verilecek diğer teminat mektuplarıdır.

 

Aktif Teminat Mektupları: Aktif olan teminat mektubudur.

İade Edilmiş Teminat Mektubu: Bankaya iade edilen teminat mektubudur.

 

tog_minusVerilen Teminat Mektupları Listesi Satır Bilgileri

 

teminatmektuplarısatır

 

Mektup Tarihi: Söz konusu mektubun tarih bilgisini veren alandır.

Durumu: Mektubun aktif ya da pasif olduğu bilgisini veren alandır.

Vade Tarihi: Mektubun vade tarih bilgisini veren alandır.

Mektup No: Mektubun kaç numaralı mektup olduğu bilgisini veren alandır.

Banka Kodu- Adı: Mektubun bağlı olduğu bankanın adı ve kodu bilgilerini verek kolondur.

Cari Kodu - Adı: Mektubun ilişkili olduğu carinin kodu ve adı bilgilerini veren kolondur.

Açıklama - Türü - Limit - Teşvik: Eğer varsa mektupla ilgili açıklama, mektubun türü, limiti ve teşvikle ilgili bilgileri veren kolondur.

Tutar: Mektup tutarını gösteren kolondur.

Hesap Döv. - Sistem Döv.: Mektup tutarının hesap ve sistem dövizi cinsinden yazıldığı kolondur.

 

teminatmektuplarıörneksatır

 

tog_minusVerilen Teminat Mektupları Listesi Arama Kriterleri

 

verilentemaramakriterleri

 

Mektup Tarihi: Belirli tarih aralığına sahip hareketlerin listesi isteniliyorsa, ilgili tarih aralığı bu alanda başlangıç-bitiş olarak belirlenmelidir. Tarih alanının sol tarafındaki alanda bulunan tarih düğmesine tıklanıldığında açılan takvimden başlangıç tarihi, sağ tarafındaki alanda bulunan tarih düğmesine tıklanıldığında açılan takvimden ise bitiş tarihi seçilmelidir. Bu durumda program belirlenen tarih aralığı dışında kalan hareketleri listede göstermez.

Arama Kriterleri alanında değişiklik yapıldıktan sonra, yeni hareket girişi sonrası ya da herhangi bir hareket üzerinde yapılan düzeltme sonrası, Verilen Teminat Mektupları Listesinin yenilenebilmesi için “Yenile” düğmesine tıklanmalıdır. Aksi takdirde pencere yenilenmediği için ilgili seçimler ya da yapılan değişiklikler görünmez. “Yenile” düğmesi çok kullanıcılı ortamlar için önemlidir. Diğer kullanıcıların girdiği Verilen Teminat Mektupları bu düğmeye tıklanarak, ekranın yenilenmesinden sonra görülebilir.

Yeni Mektup: Yeni Mektup butonuna tıklandığında yeni bir alınan teminat mektubu ekranı açılır. Verilen Teminat Mektubu ekranına kısa yoldan geçiş sağlar.

Mektup Düzelt: Herhangi bir hareketin silinebilmesi ya da üzerinde düzeltme yapılabilmesi için, ilgili hareketin açılması gerekir. Açılmak istenilen hareketin üzerine farenin sol düğmesi ile çift tıklanarak ulaşılabileceği gibi, hareket seçimi yapıldıktan sonra “Mektup Düzelt” düğmesine tıklanarak da harekete ulaşılabilir. Bunların dışında ulaşılmak istenilen hareket seçildikten sonra klavyeden “ALT” tuşu ile birlikte “D” tuşuna basarak da harekete ulaşmak mümkündür.

Gönder: Alınan teminat Mektupları Listesinin, e-posta, pano ya da rapora gönderilebilmesi için, “Gönder” düğmesine tıklanmalıdır. Bu seçenekler içinden “e-posta” seçildiği takdirde, program listeyi, e-posta içine yerleştirerek ekrana getirir. “Pano” seçimi yapıldığında, liste istenilen herhangi bir alana metin olarak kopyalanabilir. “Rapor” seçiminde ise, içinde bulunulan liste rapora atılabilir.

Ek Bilgiler: bu buton ile ilgili detaylı bilgi Genel Özellikler>Kullanıcı Tanımlı Ek Kodlar konusunda verilmiştir.

Diğer Kriterler: Bu alanda bulunan seçeneklere göre seçim yapılarak Verilen Teminat Mektupları Listesi'nde sadece bu alanda yapılan seçime göre sıralama yapılması sağlanır. Butona tıklandığında aşağıdaki ekran açılacaktır:

temmekdiğerkriterler