Form BS Beyannamesi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom e-Beyanname > Likom e-Beyanname Kullanımı >

Form BS Beyannamesi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Bu beyannamede “Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu”nun (Form BS) nasıl düzenlenmesi gerektiği anlatılacaktır. Form BS bildirim ekranı, “Genel Bilgiler”, “Form BS” ve Düzenleme Bilgileri” sekmelerinden oluşmaktadır.

 

Genel Bilgiler Ekranı
Resmi Büyütmek İçin Tıklayın

 

 

Genel Bilgiler Sekmesinde İdari bilgiler, Mükellef bilgileri ve Beyanname işlemler(Beyanname Kopyala, Oluştur, Yükle ve Durum bilgileri) bölümlerinden oluşmaktadır. İdari Bilgiler bölümü, beyannamenin ait olduğu vergi dairesi, beyannamenin geçerli olduğu dönem tipini ve beyannamenin ait olduğu yıl bilgilerini içermektedir. Mükellef bilgilerinin bulunduğu bölüm, mükellefin Vergi Kimlik Numarası (T.C. Kimlik No), Vergi Kimlik Numarası, Soyadı (Unvanı), Adı (Unvanın Devamı), Ticaret Sicil No, E-Posta Adresi, İrtibat Telefon No alanlarından oluşmaktadır.

 

Bildirim dönemine ait beyan edilecek bir bildirim doğmamışsa “BS bildiriminde beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır.” kutucuğu işaretlenir.

 

 

Form BS Ekranı
Resmi Büyütme İçin Tıklayın

 

Form BS ekranında en az 1 satır veri girilmelidir. Sıra No, Vergi Kimlik numarası boş veya “1111111111” değilse liste genelinde tek olmalıdır. Form BS ekranında “Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflerin Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim” listesinden oluşmaktadır. Bu listede “Sıra No”, “Soyadı/Adı veya Unvanı”, “Ülkesi”, Vergi Kimlik Numarası”, “Belge Sayısı”, “Mal ve Hizmetlerin Toplam Bedeli (KDV Hariç) sütunları bulunur.

 

İlgili vergilendirme döneminde satılan mal ve hizmetin KDV hariç tutarları toplamı Limit tutarı (Bakanlık tarafından söz konusu hesap dönemi için belirlenen tutarı) geçen alımlar için bildirim konusudur. Bu listedeki mal ve/veya hizmet satın alınan bu tür bildirimlere ilişkin bilgiler girilecektir. Listedeki “Mal ve Hizmetlerin Toplam Bedeli (KDV Hariç)” sütunundaki tutarların toplamı liste altındaki pasif tutar alanından takip edilebilir.

 

Sıra No: Kendisine mal veya hizmet satılan mükelleflerin kaydı, bu alana 1’den başlayıp devam edecek sıra numarası girilerek doldurulacaktır.

 

Soyadı / Adı veya Unvanı: Bu alana mal veya hizmet satılan mükellef gerçek kişi ise soyadı/adı; adi ortaklık, şahıs veya sermaye şirketi ise ortaklığın unvanı yazılacaktır. Vergi mükellefi olmayan kişilerden alım yapılmış olması halinde bu alana satış yapılan kişilerin soyadı yazılacaktır.

 

Ülkesi: Mal veya hizmetin yurt dışına satılmış olması halinde, bu alanda ilgili ülke gelen listeden seçilecektir. Yıllık Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi yönünden Türkiye’de vergi mükellefiyeti olanlara mal veya hizmet satılmış olması halinde bu alan boş bırakılacaktır. Serbest bölgelere yapılansatışlarla ilgili gelen listeden “SERBEST BÖLGELER” bilgisi seçilecektir.

 

Vergi Kimlik Numarası: Bu alana, kendisine mal veya hizmet satılan mükellefin vergi kimlik numarası girilecektir. Türkiyede mükellef olmayan yurt dışındaki alıcının ülke bilgisinin seçilmesi ile vergi kimlik numarası olarak “2222222222” bilgisi program tarafından alana yazılacaktır. Vergi mükellefi olmayan kişilere satış yapılmış olması halinde bu alan boş bırakılacaktır.

 

Belge Sayısı: Bu alana, hesap dönemi içinde aynı kişiden alınmış olan satış belgelerinin sayıları toplamı adet olarak girilecektir.

 

Mal ve Hizmetlerin Toplam Bedeli (KDV Hariç): Bu alana, hesap dönemi içinde aynı kişiye satılan mal ve hizmetlerin satış belgelerinde yazılı bedellerin toplamı (KDV hariç ) toplam tutar olarak girilecektir.

Gusto dan Form BS Yükleme Ekranı
Resmi Büyütmek İçin Tıklayın

 

Form BS listesi verilerinin Gusto ERP yazılımından yüklenebilmesi için “Form BS Bilgilerini Doldur” butonu tıklanarak Şekil 33 deki yükleme ekranı açılır. Açılan ekrandan istenilen satırlar seçilerek “Tamam” butonu tıklanarak liste yüklenebilir. BS Formu bilgileri yükleme ekranda listelenen veriler Gusto ERP yazılımına girilen “Satış Faturaları” ve “Alış İade faturaları” na karşılık gelmektedir.

 

Listedeki veriler arasında eğer kırmızı satır varsa bu satır için aşağıdaki kontroller yapılmalıdır.  

Müşteri Kodu” ve “Müşteri Adı” bilgisi boş olmamalır. Eğer boşsa liste üzerinden Müşteri Ünvan bilgisi güncellenebilir.
“Vergi Kimlik Numarası” alanı boş olmamalıdır. Eğer boşsa veya yanlışsa liste üzerinden güncellenebilir.
“Mal ve Hizmetlerin Toplam Bedeli (KDV Hariç)” alanı tutarı İlgili yıl içerisinde bakanlık tarafından belirlenen alt limitten düşük olmamalıdır. Eğer düzeltilmek istenirse liste üzerinden tutar güncellenebilir.

 

Liste üzerinde güncelleme yapılabilir istenirse “Tümünü Seç” butonu tıklanarak tüm veriler yüklenebilir veya “Tümünü Bırak” butonu tıklanarak sadece istenilen satırlar listeden seçilerek yükleme işlemi yapılabilir.

 

 Gusto dan Form BS Yüklemendikten Sonraki Ekran
Resmi Büyütmek İçin Tıklayın

 

Form BS sekmesindeki listelenen verilerden kırmızı satırlar hatalı satırlardır. Kullanıcının beyannameyi göndermeden önce bu listedeki verileri düzeltmesi gerekmektedir.

 

Kontrol edilmesi gerken alanlar aşağıdaki gibidir.

Soyadı/Adı veya Ünvanı bilgisi boş olmamalır. Eğer boşsa liste üzerinden Müşteri Ünvan bilgisi güncellenebilmektedir.
Müşteri Vergi Kimlik Numarası boş olmamalıdır. Ve Türkiye’den farklı bir ülkeyse Vergi Kimlik Numarası “2222222222” ve T.C Kimlik Numarası “22222222222” olmalıdır. Eğer boşsa veya yanlışsa liste üzerinden güncellenebilir.
“Mal ve Hizmetlerin Toplam Bedeli (KDV Hariç)” alanı tutarı İlgili yıl içerisinde bakanlık tarafından belirlenen alt limitten düşük olmamalıdır. İstenirse liste üzerinden tutar güncellenebilir. Veya “Mal ve Hizmet Toplam Bedeli 5000 TL(alt limit içinde bulunlan dönem yılına göre değişmektedir)” alanı işaretlenirse limit altındaki tüm tutarlar listeden çıkartılır.

 

Düzenleme Bilgileri Ekranı
Resmi Büyütmek İçin Tıklayın

 

Düzenleme bilgileri Sekmesi “Bildirimi Düzenleyen Bilgileri” sekmesi ve “Bildirimi Gönderen / YMM Bilgileri”nin girildiği iki sekmeden oluşmaktadır.

Burada ilk olarak Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği (Mükellef ya da Diğer) seçildikten sonra “Vergi Kimlik Numarası” alanın “...” butonu tıklanır ve açılan Mükellef Listesi ekranından seçilen kayda göre mükellef bilgileri yüklenir.