Geçici Vergi Beyannamesi (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom e-Beyanname > Likom e-Beyanname Kullanımı >

Geçici Vergi Beyannamesi (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Geçici Vergi Beyannamesi Kurumlar Vergisi  mükelleflerinin cari vergilendirme dönemlerinin kurumlar vergisine mahsuben üçer aylık kazançları üzerinden hesaplanıp ödenen bir peşin vergi uygulamasıdır.

 

Kazanç vergilerinin tahsilatını öne almayı ve kazançların elde edildiği takvim yılına yaymayı amaçlayan geçici vergi; Geçici Vergi Beyannamesi düzenlenmek suretiyle beyan edilir ve bu beyana istinaden ödenir.

 

Geçici Vergi Ödemesi Gerekenler

 

– Basit usulde vergilendirilenler hariç ticari kazanç sahipleri, serbest meslek erbabı ve kurumlar vergisi mükellefleri geçici vergi ödemek zorundadırlar.

 

– Adi ortaklıklar ve kollektif şirketler ile adi komandit şirketler ortaklık olarak gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmadıklarından geçici vergi mükellefi de değildirler. Ancak, adi ortaklıklar ile kollektif şirketlerde ortakların, komandit şirketlerde komandite ortakların şirketten aldıkları kazançlar, şahsi ticari veya mesleki kazanç sayıldığından geçici verginin konusuna girmektedir.

 

– Türkiye’de işyeri veya daimi temsilcisi bulunan dar mükellefiyete tabi kurumlar, bu faaliyetleri dolayısıyla geçici vergi ödeyeceklerdir.

 

Geçici Vergi Kapsamına Girmeyen Kazançlar

 

– Yıllara yaygın inşaat ve onarma işi yapan mükellefler ile Noter bulunmayan yerlerde Adalet Bakanlığınca geçici yetkili Noter yardımcısı olarak görevlendirilenler, bu kazançları dolayısıyla geçici vergi ödemeyeceklerdir. Ancak, söz konusu mükellefler, senelere sari inşaat ve onarma veya geçici yetkili Nuter yardımcılığı işlerinden elde ettikleri kazançları dışında kalan ticari veya mesleki kazançları için geçici vergi ödemek zorundadırlar.

 

– Zirai kazançlar, ücret, menkul ve gayrimenkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iratlar geçici vergi kapsamında değildir.

 

Geçici Vergi Beyan Şekli ve Zamanı

 

Hesap dönemi takvim yılı olan mükellefler için geçici vergi dönemleri aşağıdaki gibidir:

 

Birinci dönem: Ocak-Şubat-Mart,

İkinci dönem: Nisan-Mayıs-Haziran,

Üçüncü dönem: Temmuz-Ağustos-Eylül,

Dördüncü dönem: Ekim-Kasım-Aralık.

 

Geçici vergi dönemleri üçer aylık olmakla birlikte, beyan edilecek kazancın hesaplanmasında 3, 6, 9 ve 12 aylık mali tablolar esas alınarak hesaplanır. Yani 1. vergi döneminde ilk 3 ayın, 2. vergi döneminde ilk altı ayın, 3. vergi döneminde ilk 9 ayın, 4. vergi döneminde 12 ayın kazancı dikkate alınacaktır. Bu nedenle de beyannamede geçici vergi hesaplanırken önceki dönemlerde ödenen geçici vergilerden en büyük olan tutar düşülür.

Kendilerine özel hesap dönemi tayin edilen mükellefler için geçici vergi dönemleri, özel hesap döneminin başlangıç tarihinden itibaren üçer aylık dönemler olacaktır.

 

İşe başlama, işi bırakma veya hesap döneminin değişmesi gibi üç aydan kısa olan vergilendirme dönemlerindeyse:

 

İşe başlamada, işe başlanılan tarihin içinde bulunduğu dönemin sonuna kadar olan süre,
İşi bırakma veya tasfiye hallerinde işin bırakıldığı veya tasfiyeye girildiği tarihe kadar olan süre,
Hesap döneminin değişmesi halinde yeni hesap döneminin başladığı tarihe kadar olan süre, Ayrı bir geçici vergi dönemi kabul edilecektir.

 

 

Beyanname Verme Süresi

 

Geçici vergi üç aylık dönemi izleyen ikinci ayın ondördüncü günü akşamına kadar bağlı olunan vergi dairesine beyan edilir ve onyedinci günü akşamına kadar ödenir.

 

Eloktronik ortamda, beyannamenin kanuni olarak teslim etme süresinin bittiği iş günü saat 24:00’a kadar gönderebilirler. Kurumlar vergisi mükellefleri ile hadleri aşan gelir vergisi mükellefleri geçici vergi beyannamelerini elektronik ortamda e-beyanname düzenleyerek, intenet vergi dairesi aracılığı ile göndermek zorundadırlar.

 

Genel Bilgiler Ekranı
Resmi Büyütmek İçin Tıklayın

 

Genel Bilgiler Sekmesinde İdari bilgiler, Mükellef bilgileri ve Beyanname işlemler(Beyanname Kopyala, Oluştur, Yükle ve Durum bilgileri) bölümlerinden oluşmaktadır. İdari Bilgiler bölümü, beyannamenin ait olduğu vergi dairesi, beyannamenin tabi olduğu vergilendirme dönemi ve beyannamenin ait olduğu yıl bilgilerini içermektedir. Mükellef bilgilerinin bulunduğu bölüm, mükellefin Vergi Kimlik Numarası (T.C. Kimlik No), Vergi Kimlik Numarası, Soyadı (Unvanı), Adı (Unvanın Devamı), Ticaret Sicil No, E-Posta Adresi, İrtibat Telefon No alanlarından oluşmaktadır.

 

Dönem Tipi: (Beyannamenin tabi olduğu vergilendirme dönemi) İdari bilgiler alanından belirlenmektedir. Dönem Tipi seçim listesinde  “Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)” ve “Geçici Vergi Özel Hesap Dönemi” seçenekleri bulunmaktadır. “Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)” bilgisi seçilmişse “Dönem” ve “Yıl” alanları, “Geçici Vergi Özel Hesap Dönemi” bilgisi seçilmişse “Dönemin Bitiş Ayı”, “Bitiş Yılı” ve “Dönem” alanları kullanıcı tarafından doldurulmalıdır.

Dönem: Dönemler üçer aylıktır ve her döneme aşağıdaki aylar karşılık gelmektedir.

 

1. dönem: Ocak-Şubat-Mart,

2. dönem: Nisan-Mayıs-Haziran,

3. dönem: Temmuz-Ağustos-Eylül,

4. dönem: Ekim-Kasım-Aralık.

 

 

Matrah Bildirim Ekranı
Resmi Büyütmek İçin Tıklayın

 

Ticari Bilanço Karı ve Ticari Bilanço Zararı: Ticari kazanca ait “Zarar” veya “Kar” bilgisinin, mükellef tarafından doldurulduğu alandır. “Zarar” ve “Kar” bilgilerinden birinde bilgi olmalıdır ve aynı anda dolu olamaz. Bu alana 3,6,9 veya 12 aylık kurum kazancı toplam tutarı yazılacaktır. Muhasebe usül ve esasları dikkate alınarak düzenlenen Gelir Tablosunda yer alan “Dönem Karı veya Zararı” ile vergi kanunlarına göre hesaplanarak geçici vergi beyannamesinin bu alanına yazılan ticari kar veya zararı arasında farklılık bulunması halinde, farklılığın nedeni “Gelir Tablosu”nun dipnot bölümünde belirtilir.

 

Kanunen Kabul Edilmeyen Gider: Kullanıcı tarafından “Kanunen Kabul Edilmeyen Gider” varsa bilgi bu alana girilir.

 

Kazancın Bulunması Halinde İndirilecek İstisna Ve İndirimler: Kullanıcı tarafından kurumun kazancının bulunması halinde indirilecek istisna ve indirimleri varsa indirim ve istisna türünü ve tutarını yazar.

 

Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler Listesi: Kullanıcı tarafından kurumun zararı olsa dahi indirilecek istisna ve indirimleri varsa indirim ve istisna türünü ve tutarını yazar. Listedeki tutarlar toplamı “Zarar olsa Dahi İndirilecek İstisna Ve İndirimler” alanına e-Beyanname modülü ile hesaplanarak yüklenir.

 

Kar ve İlaveler Toplamı: e-Beyanname modülü tarafından “Kar” alanlarına girilen değerler baz alınarak hesaplanır.

 

Zarar ve İndirimler Toplamı: e-Beyanname modülü tarafından “Zarar” alanlarına girilen değerler baz alınarak e-Beyanname modülü tarafından hesaplanır.

 

Zarar: Kar ve Zarar alanlarındaki bilgiler baz alınarak e-Beyanname modülü tarafından hesaplanır.

 

Kar: Kar ve Zarar alanlarındaki bilgiler baz alınarak e-Beyanname modülü tarafından hesaplanır.

 

Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları: Kullanıcı tarafından varsa “Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları” bilgisi bu alana girilir. Bu alana yazılacak olan mahsup edilecek geçmiş yıl zararları, aynı yıla ait geçici vergi beyannamelerinin tamamında yer alacaktır.

 

İndirime Esas Tutar: Kar ve Zarar alanlarındaki bilgiler baz alınarak e-Beyanname modülü tarafından hesaplanır.

 

Dönem Zararı: e-Beyanname modülü tarafından hesaplanır.

 

Safi Geçici Vergi Matrahı: “Kar”, “Zarar” ve “İndirimler” alanlarındaki bilgiler baz alınarak e-Beyanname modülü tarafından hesaplanır.

KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah:

Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A mad. Kapsamında indirimli geçici vergiye tabi matrah tutardır.

 

KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi (Geçici Vergiye) Oranı:

Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A mad. Kapsamında indirimli geçici vergi oranıdır.

 

KVK'nın 4/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah:

Kurumlar Vergisi Kanununun 4/A mad. Kapsamında indirimli geçici vergiye tabi matrah tutardır.

 

KVK'nın 4/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi (Geçici Vergiye) Oranı:

Kurumlar Vergisi Kanununun 4/A mad. Kapsamında indirimli geçici vergi oranıdır.

 

Genel Orana Tabi Geçici Vergi Matrahı: “Kar”, “Zarar”, “İndirimler”, “KVK 32/A mad.” ve “KVK 4. mad.” İle ilgili alanlarındaki bilgiler baz alınarak e-Beyanname modülü tarafından hesaplanır.

 

İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları: Kullanıcı tarafından varsa “İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları” bilgisi bu alana girilir.

 

clip0212

Geçici Vergi Beyannamesi (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) – Vergi Bidirimi ekranı.

 

Vergi Bildirimi sekmesinde pasif tutarlar e-Beyanname modülü tarafından hesaplanır.  “Geçici Vergi Matrahı”, “Hesaplanan Geçici Vergi”, “Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi”, “Ödenmesi Gereken Geçici Vergi”, “Mahsup Edilecek Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı”, “Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı”, “Mahsup Edilecek Geçici Vergi, Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi ve Tavkifat Tutarı Toplamı”, “Ödenecek Geçici Vergi”, “Sonraki Döneme Devreden Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı”, “Sonraki Döneme Devreden Tevkifat Tutarı”, “Sonraki Döneme Devreden Hesaplanan Geçici Vergi”, “Damga Vergisi”, “Kazancın Tespit Yöntemi”  ve “Geçici Dönem İçerisinde  Faaliyet Kodu İtibarıyla Brüt Kazançlar” alanları bulunur.

 

“Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi”, “Mahsup Edilecek Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı”, “Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı” , “Sonraki Döneme Devreden Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı”, “Sonraki Döneme Devreden Tevkifat Tutarı”, alanları kullanıcı tarafından doldurulur.

 

Kazancın Tespit Yöntemi: Kullanıcı tarafından seçilmesi zorunlu alandır.

 

Kazancın Tespit Yöntemi “Bilanço” seçilmesi durumunda alt tarafa “Bilanço Tipi” alanı çıkar. Burada kullanıcının bilanço tipini seçmesi zorunludur.

 

clip0213

Geçici Vergi Beyannamesi (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) – Kazancın Tespit Yöntemi.

 

Gelir Geçici Dönemi İçerisinde Faaliyet Kodu İtibariyle Brüt Kazanç Dağılımı: Cari yıl Geçici Vergi Dönemi içinde faaliyet kodu itibariyle elde edilen brüt satış miktarları en yüksek tutardan en az tutara doğru yazılacaktır. Listeye En fazla 3 faaliyet kodu yazılabilir. Kalan satışlarınızı DIGER olarak girmeniz gerekmektedir. DIGER faaliyet kodu için de Faaliyet Kodu alanına 6 adet 9 (999999) yazılması gerekirmektedir. Faaliyet kodları vergi dairesinde kayıtlı faaliyet kodlarına uygun olmalıdır.

 

clip0214

Geçici Vergi Beyannamesi (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) – Düzenleme Bilgileri ekranı.

 

Düzenleme bilgileri Sekmesi “Bildirimi Düzenleyen Bilgileri” sekmesi ve “Bildirimi Gönderen / YMM Bilgileri”nin girildiği iki sekmeden oluşmaktadır.

Burada ilk olarak Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği (Mükellef ya da Diğer) seçildikten sonra “Vergi Kimlik Numarası” alanın “...” butonu tıklanır ve açılan Mükellef Listesi ekranından seçilen kayda göre mükellef bilgileri yüklenir.

clip0215

Geçici Vergi Beyannamesi (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) – İndirimli Kurumlar Vergisi ekranı.

 

5838 sayılı Kanun’la Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen 32/A maddesiyle, teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançlar için indirimli kurumlar vergisi oranı uygulaması getirilmiştir. 5838 sayılı Kanun’la Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen 32/A maddesiyle, teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançlar için indirimli kurumlar vergisi oranı uygulaması getirilmiştir.

 

İndirimli Kurumlar Vergisi Listesi “Teşvik Belgesi Numarası”, “Teşvik Belgesinin Hangi BKK'ya Göre Düzenlendiği”,“ Yatırım Başlama Tarihi”,“ Yatırım Türü 1”,“ Yatırım Türü 2”,“ Toplam Yatırım Tutarı (İndirimli KV Kapsamında Olmayan Harcamalar Hariç)”,“ Yatırma Katkı Oranı”,“ Vergi İndirimi Oranı”,“ Yatırımın Yapıldığı Bölge”,“ İndirimli KV Oranı”,“ Toplam Yatırıma Katkı Tutarı”,“ Fiilen Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması (Yatırımın Başlangıcından İtibaren)”,“ Fiili Yatırım Harcaması Nedeniyle Hak Kazanılan Yatırma Katkı Tutarı”,“ Önceki Dönemlerde Yararlanılan Yatırma Katkı Tutarı(Yatırımdan Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla)”,“ Önceki Dönemlerde Yararlanılan Yatırma Katkı Tutarı(Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla)”,“ Önceki Dönemlerde Yararlanılan Toplam Yatırma Katkı Tutarı”,“ Cari Dönemde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı (Yatırımdan Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla)”,“ Cari Dönemde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı (Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla)”,“ Cari Dönemde Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı”,“ Cari Dönem Dahil Olmak Üzere Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı” ve “Açıklama” alanlarından oluşmaktadır.

 

“Cari Dönem Dahil Olmak Üzere Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı”, “Cari Dönemde Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı”, “Önceki Dönemlerde Yararlanılan Toplam Yatırma Katkı Tutarı”, “Fiili Yatırım Harcaması Nedeniyle Hak Kazanılan Yatırma Katkı Tutarı”, “Toplam Yatırıma Katkı Tutarı” ve “İndirimli KV Oranı” alanları e-Beyanname modülü tarafından hesaplanır.

 

clip0216

Geçici Vergi Beyannamesi (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) – Sinai Milkiyet Haklarında İstisna ekranı.

 

Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen "Sınai mülkiyet haklarında istisna" başlıklı 5/B maddesinde, Türkiye’de gerçekleştirilen araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan buluşların;

 

Kiralanması neticesinde elde edilen kazanç ve iratların,
Devri veya satışı neticesinde elde edilen kazançların,
Türkiye’de seri üretime tabi tutularak pazarlanmaları halinde elde edilen kazançların,
Türkiye’de gerçekleştirilen üretim sürecinde kullanılması sonucu üretilen ürünlerin satışından elde edilen kazançların patentli veya faydalı model belgeli buluşa atfedilen kısmının
%50’si maddede belirtilen şartların yerine getirilmesi halinde, 1/1/2015 tarihinden itibaren kurumlar vergisinden müstesnadır.

 

İstisnadan Yararlanmak İsteyen: Patentin sahiplik durumunun “Asıl”, “Devir” veya “Satın Alma” olduğunu belirtir.

 

Devir Alan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik Numarası: Paten sahibinin/firmanın TC/Vergi kimlik numarası bilgisidir.

 

clip0217

Geçici Vergi Beyannamesi (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) – Yurtdışı Mukimi Kişi Ve/Veya Kurumlara Verilen Eğitimin Hizmetlere İlişkin Form ekranı.

 

Yurtdışı Mukimi Kişi Ve/Veya Kurumlara Verilen Eğitimin Hizmetlere İlişkin Formu listesi “Eğitim Hiz. Faydalanan Kişinin Adı Soyadı”, “Eğitim Hiz. Faydalanan Kişinin Doğum Tarihi”, “Eğitim Hiz. Faydalanan Kişinin Uyruğu”, “Eğitim Hiz. Faydalanan Kişinin Pasaport No'su”, “Eğitim Hizmetinin Verildiği İlin Adı”, “Eğitim Hizmetinin Verildiği İşletmenin Türü”, “Faturanın Düzenlendiği Kişi Ve/Veya Kurumun Adı(Ünvanı)”, “Düzenlenen Faturanın Tarihi”, “Düzenlenen Faturanın Sayısı” ve “Eğitim Hizmetinin Bedeli(KDV Hariç)” alanlarından oluşur ve bu alanlar kullanıcı tarafından elle doldurulur.

 

Matrah Bildirimi sekmesindeki Kazancın Bulunması Halinde İndirilecek İstisna ve İndirimler  listesinde “Türü” kolonunda 114 ve 115 no’lu kodlar seçildiğinde ekler bölümündeki “Yurtdışı Mukimi Kişi Ve/Veya Kurumlara Verilen Eğitimin Hizmetlere İlişkin Form” ve “Yurt Dışı Mukimi Ve/Veya Kurumlara Verilen Sağlık Hizmetlerine İlişkin Form” eklerini doldurulmak zorundadır.

 

clip0218

Geçici Vergi Beyannamesi (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) – Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler ekranı.

 

Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler listesinde “Gider Türü” ve “Tutar” alanları bulunur. Liste e-Beyanname modülü tarafından otomati doldurulur. Kanunen kabul edilmeyen gider varsa Kullanıcı “Tutar” alanı değerini elle doldurur.

 

 

clip0219

Geçici Vergi Beyannamesi (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) – Yurtdışı Mukimi Kişi Ve/Veya Kurumlara Verilen Sağlık Hizmetlerine İlişkin Form ekranı.

 

 

Yurtdışı Mukimi Kişi Ve/Veya Kurumlara Verilen Sağlık Hizmetlerine İlişkin Formu listesi “Sağlık Hiz. Faydalanan Kişinin Adı Soyadı”, “Sağlık Hiz. Faydalanan Kişinin Doğum Tarihi”, “Sağlık Hiz. Faydalanan Kişinin Uyruğu”, “Sağlık Hiz. Faydalanan Kişinin Pasaport No'su”, “Sağlık Hizmetinin Verildiği İlin Adı”, “Sağlık Hizmetinin Verildiği İşletmenin Türü”, “Faturanın Düzenlendiği Kişi Ve/Veya Kurumun Adı(Ünvanı)”, “Düzenlenen Faturanın Tarihi”, “Düzenlenen Faturanın Sayısı” ve “Sağlık Hizmetinin Bedeli(KDV Hariç)” alanlarından oluşur ve bu alanlar kullanıcı tarafından elle doldurulur.

 

Matrah Bildirimi sekmesindeki Kazancın Bulunması Halinde İndirilecek İstisna ve İndirimler  listesinde “Türü” kolonunda 114 ve 115 no’lu kodlar seçildiğinde ekler bölümündeki “Yurtdışı Mukimi Kişi Ve/Veya Kurumlara Verilen Eğitimin Hizmetlere İlişkin Form” ve “Yurt Dışı Mukimi Ve/Veya Kurumlara Verilen Sağlık Hizmetlerine İlişkin Form” eklerini doldurulmak zorundadır.

 

 

clip0220

Geçici Vergi Beyannamesi (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) – Fatura Bilgileri ekranı.

 

 

“Merkez/Şube”, “Matbaa/Noter Vergi Kimlik No”, “Fatura Tarihi”, “Fatura Seri-Sıra No”, “Alıcı TC Kimlik No” , “Alıcı Vergi Kimlik No” ve “Tutarı(KDV Dahil) kolonları bulunur.

 

“Ticari Kazanç” Zarar yada Kar bilgilerinden birine bilgi girilmişse bu ekin kullanıcı tarafından doldurulması zorunludur. Bu tabloya, geçici vergi dönem sonu itibarıyla merkezde ve varsa şubelerde kullanılan her bir seriye ait en son faturada yer alan bilgiler yazılır. Merkez ve şubelerde kullanılan belgelerin farklı matbaalarda bastırılması halinde her bir matbaanın vergi kimlik numarası ayrı ayrı yazılır.

 

 

clip0221

Geçici Vergi Beyannamesi (Gelir Vergisi Mükellefleri İçin) – Kazancın Tespit Yönetimi.

 

 

“Kazancın Tespit Yönetmi” ve “Bilanço Tipi” alanlarından seçilen verilere göre ekler sekmesindeki “Gelir Tablosu”, “İşletme Hesap Özeti” veya “Dar Mükellef Ulaştırma Kurumu Hasılat Defteri” sekmelerindeki listelerin dolurulması zorunludur. Örneğin Kazancın tespit yöntemi “Bilanço” ve “Bilanço Tipi ”Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. Ve Halka Açık Şrk. Dahil)“ seçilmişse Ekler à Gelir Tablosu à Tek Düzen Hesap Planınan Uygun Gelir Tablosu doldurulmalıdır.

 

clip0222

Geçici Vergi Beyannamesi (Gelir Vergisi Mükellefleri İçin) – Gelir Tablosu ekranı.

 

Gelir Tablosunda “Açıklama” ve “Cari Dönem” kolonları bulunur. “Dipnot” kullanıcı tarafından varsa açıklamaların girilebileceği alandır. “Teşebbüs veya Ortaklığın Unvanı” alanına Kazancın Tespit Yöntemi listesine Bilanço Esası tipinde girilen ünvanlar listelenir ve bu alandan ilgili işletme seçildikten sonra Mali Tablo bilgileri girilir. Muhasebe usul ve esasları dikkate alınarak düzenlenen Gelir Tablosunda yer alan “Dönem Karı veya Zararı” ile vergi kanunlarına göre hesaplanarak geçici vergi beyannamesinin Ticari Kazanç veya Serbest Meslek Kazancı satırına yazılan kar veya zararı arasında farklılık bulunması halinde farklılığın nedeni “Gelir Tablosu”nun dipnot bölümünde belirtilir. Ve Seçilen her işletme için Dipnot metin bilgisi farklı olmalıdır.

 

Kazancın tespit yöntemi “Bilanço” ve Bilanço tipi ”Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. Ve Halka Açık Şrk. Dahil)“ ise bu listenin doldurulması zorunludur. Değilse doldurulmamalıdır.

 

 

clip0223

Geçici Vergi Beyannamesi (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) – Gelir Tablosu verilerinin Gusto Mali Tablolarından yüklenmesi.

 

Gelir Tablosunun Gusto’dan doldurulması için “Mali Tablodan Oku” butonu tıklanır ve Şekil 56’daki gibi firmaya bağlı Mali Tablo Dönemleri  listelenir. Bu listede “Dönem Adı”, “Dönem Başlangıç Tarihi” “Dönem Bitiş Tarihi” ve “Son Hesaplama Tarihi” bilgilerine göre “Seçim” alanından istenilen mali tablo seçilir ve “Yükle” butonu tıklanarak Mali tablo dönemine göre Gelir Tablosu tutarları listeye yüklenir.

 

Ekran temizlenmek istenirse de “Temizle” butonu tıklanarak Gelir Tablosu İlk haline getirilir.

clip0224

Geçici Vergi Beyannamesi (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) – İşletme Hesap Özeti ekranı.

 

İşletme Hesap özeti  listesinde “Teşebbüs veya Ortaklığın Unvanı”, “Dönem Başı Emtia Mevcudu(Gider)”, “Dönem İçinde Satın Alınan Emtia(Gider)”, “Giderler(Gider)”, “Dönem İçinde Elde Edilen Hasılat(Gelir)”, “Diğer Gelirler(Gelir)”, “Dönem Sonu Emtia Mevcudu(Gelir)”, “Zarar” ve “Kar” kolonları bulunur.

 

İşletme Hesap Özeti Listesinde “Teşebbüs Veya Ortaklığın Ünvanı”  kolonundaki ünvan bilgisi liste genelinde tek olmalıdır.

 

Listedeki kolonlardan giderler (Dönem Başı Emtia Mevcudu, Dönem İçinde Satın Alınan Emtia, Giderler) veya gelirler (Dönem İçinde Elde Edilen Hasılat, Diğer Gelirler, Dönem Sonu Emtia Mevcudu) den en az bir alan doldurulmalıdır. Giderler (Dönem Başı Emtia Mevcudu + Dönem İçinde Satın Alınan Emtia + Giderler) toplamı, gelirler (Dönem İçinde Elde Edilen Hasılat + Diğer Gelirler + Dönem Sonu Emtia Mevcudu) toplamından büyük ise “Zarar“ alanı program tarafından hesaplanır. Giderler (Dönem Başı Emtia Mevcudu + Dönem İçinde Satın Alınan Emtia + Giderler) toplamı, Gelirler (Dönem İçinde Elde Edilen Hasılat + Diğer Gelirler + Dönem Sonu Emtia Mevcudu) toplamından küçük ise “Kar” alanı program tarafından hesaplanır.

 

Kazancın Tespit Yöntemi “İşletme Hesabı Özeti” seçilmişse İşletme Hesabı Özeti bilgilerinin girilmesi zorunludur.

 

clip0225

 

Geçici Vergi Beyannamesi (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) – Dar Mükellef Ukaştırma Kurumu Hasılat Defteri ekranı.

 

“Kazancın Tespit Yöntemi”, “Dar Mükellef Ulaştırma Kurumu Hasılat Defteri” seçilmiş ise bu kulakçık doldurulmalıdır.

 

“Ortak Emsal Nisbeti” bilgisini “Ulaştırma Türü” alanında seçilen bilgiye göre e-Beyanname modülünde hesaplanır. “Kurum Kazancı” bilgisi “Toplam Hasılat Tutarı” ve “Ortalama Emsal Nisbeti” alanlarındaki bilgiler baz alınarak e-beyanname modülü tarafından hesaplanır.