Genel Görünüm

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom Perspektif > Perspektif Tasarım >

Genel Görünüm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

tog_minusGösterge Paneli Başlığı

Gösterge panlinin başlığı, elamların düzeni ve başlıkları düzenlenerek gösterge panelinin genel görünümü istenilen şekilde ayarlanabilir.

Gösterge Paneli Başlığı

Gösterge paneli başlığını değiştirmek için ribbon menünün Giriş sekmesindeki Gösterge Paneli grubunda bulunan Gösterge Paneli Başlığı tuşuna tıklanarak Gösterge Paneli Başlığı penceresi açılır.

clip1612

Şekil 214 - Gösterge Paneli Başlığı Penceresi

Göster seçim kutusu seçildiğinde gösterge paneli başlığı kullanıcıya gösterilir.

Ana Filtre Durumunu Göster seçeneği seçildiğinde ana filtre özelliği etkinleştirilmiş gösterge paneli elemanları üzerinde yapılan seçimler kullanıcıya gösterilir.

Metin kutusunun içine gösterge paneli başlığının metinsel içeriği girilir.

Hizalama

Hizalama grubundaki Sol ve Merkez etiketli seçenek düğmeleri seçildiğinde sırası ile gösterge panelini sola ya da merkeze hizalar.

clip1613

Şekil 215 - Sola Hizalanmış Gösterge Paneli Başlığı

clip1614

Şekil 216 - Merkeze Hizalanmış Gösterge Paneli Başlığı

 

Resim Ekleme

Gösterge paneli başlığına resim eklemek için Yükle veya İçe Aktar tuşuna tıklanır ve biligisayar üzerindeki resim dosyası seçilir.

clip1615

Şekil 217 - Resim Eklenmiş Gösterge Paneli Başlığı

Yükle özelliğinin kullanılması durumunda gösterge panelinde, harita dosyasının bilgisayar üzerindeki konumu tutulur.

İçe Aktar özelliğini kullanılması durumunda gösterge panelinde, harita dosyasının bir kopyası tutulur.

 

tog_minusDüzen

Gösterge paneli elemanlarının her biri düzen elemanları içinde yer alır. Düzen grupları düzen elemanlarını içeren yapılardır.

Boyut Düzenleme

Gösterge paneli elemanlarının boyutlarını düzenlemek için istenilen düzen elemanının ya da düzen grubunun herhangi bir kenarından tutulup sürüklenir.

clip1616

Şekil 218 - Boyut Düzenleme

Konum Düzenleme

Herhangi bir gösterge paneli elemanının yerini değiştirmek için

eğer başlığı gizlenmemişse başlığından tutarak

clip1617

Şekil 219 - Başlık İle Konum Değiştirme

ya da başlığı gizlenmişse fare ile üzerine gelindiği zaman sol üstte görünen sürükle bırak alanınan tutarak

clip1618

Şekil 220 - Sürükle Bırak Belirteci

gösterge paneli elemanı istenilen yere sürüklenir ve bırakılır.

Göstege paneli elemanlarının sürüklenip bırakılacağı yerler sürükle ve bırak belirteçleri ile belirtilir.

clip1619

Şekil 221 - Sürükle ve Bırak Belirteçleri

 

tog_minusBaşlıklar

Her gösterge paneli elemanının üst tarafında başlık alanı bulunur.

clip1623

Şekil 222 - Başlık

Gösterge paneli elemanlarının başlıkları istenildiğinde gösterilip istenildiğinde gizlenebilir. Bunun için

ya ribbon menünün Düzen ve Biçim sekmesindeki Genel grubunda bulunan Başlığı Göster seçeneğinin seçimi değiştirilir

clip1621

Şekil 223 - Başlığı Göster Seçeneği

ya da ilgili gösterge paneli elemanı üzerinde sağa tıklanarak açılan menüdeki Başlığı Göster menü adımının seçimi değiştirilir.

clip1622

Şekil 224 - Başlığı Göster Menü Adımı

 

tog_minusVeri Şekillendirme

Tasarım aracında kullanılan tüm veriler, çeşitli şekillerde gösterilebilir. Bunun için veri biçimlendirme, özetleme, gruplama, sıralama, filtreleme ve ilk n özellikleri kullanılır.

Veri Biçimlendirme

Tasarım acında kullanılan sayısal veriler ve tarih verileri, çeşitli şekillerde biçimlendirilebilir.

Sayısal Veri

Sayısal verileri biçimlendirmek için sayısal değerlere sahip veri öğesinin menüsünden Biçimlendir... tuşuna tıklanarak Sayılsal Veri Biçimlendirme penceresi açılır.

clip1624

Şekil 225 - Sayısal Veri Biçimlendirme Penceresi

Biçimlendirme Türü

Açıklaması

Örnek

Otomatik

Biçimlendirme türü, alandaki değerlerin veri türüne göre otomatik olarak belirlenir.

-

Genel

Alandaki değerleri, sabit noktalı ve bilimsel gösterim arasından en uygun olan şekilde biçimlendirir.

-12,345.6789 veya 1,23E+009

Sayı

Alandaki değerleri, ayraçlı ve ondalıklı metin şeklinde biçimlendirir.

-12,345.6789

Para Birimi

Alandaki değerleri, param birimi şeklinde biçimlendirir.

12,345.67

Bilimsel

Alandaki değerleri, bilimsel gösterim şeklinde biçimlendirir.

1,23E+009

Yüzde

Alandaki değerlerin yüzdesini metin şeklinde biçimlendirir.

%12

Tablo 29 - Biçimlendirme Türü

Birim seçeneği sadece sayı ve para birimi biçimlendirme türleri için uygulanabilir.

Birim

Açıklaması

Örnek

Otomatik

Birim otamatik olarak belirlenir.

 

Birler

Değerin tüm basamakları gösterilir. Devamına herhangi bir harf gelmez.

12,345,678.99 -> 12,345,678.99

Binler

Değerin binler basamağına kadar olan kısmı gösterilir. Değerin devamına K harfi eklenir.

12,345,678.99 -> 12,345,678K

Milyonlar

Değerin milyonlar basamağına kadar olan kısmı gösterilir. Değerin devamına M harfi eklenir.

12,345,678.99 -> 12,345M

Milyarlar

Değerin milyarlar basamağına kadar olan kısmı gösterilir. Değerin devamına B harfi eklenir.

12,345,678.99 -> 12B

Tablo 30 – Birimler

Precision seçeneği sadece bilimsel ve yüzde biçimlendirme türleri için uygulanabilir. Kaç tane kesir basamağı olacağını belirler.

Para Birimi seçeneği sadece para birimi biçimlendirme türü için uygulanabilir. Değerlerin hangi para biriminde gösterileceğini belirler.

Para Birimi Kültürü seçeneği sadece para birimi biçimlendirme türü için uygulanabilir. Aynı para birimini kullanan farklı kültürler arasından seçim yapma imkanı sağlar.

Grup Ayracı Ekle seçeneği sayı, para birimi ve yüzde biçimlendirme türleri için uygulanabilir. Grup ayraçlarının gösterilip gösterilmeyeğini belirler.

Tarih Verisi

Tarih verisini biçimlendirmek için değerleri tarih olan veri öğesinin menüsündeki Biçimlendir... alt menüsünden istenilen menü adımı seçilir.

clip1625

Şekil 226 - Tarih Verisi Biçimlendirme Alt Menüsü

Gruplama Türü

Biçimlendirme Türü

Açıklaması

Örnek

Yıl

Tam

Yılın tam değerini gösterir.

15.01.2014 16:25 -> 2014

Kısaltılmış

Yılı 00 ile 99 arasında iki haneli bir değer olarak gösterir.

15.01.2014 16:25 -> 14

Çeyrek

Tam

Çeyreğin tam değerini gösterir.

15.01.2014 16:25 -> Q1

Sayısal

Çeyreğin Q harfinden sonra gelen sayısal değerini gösterir.

15.01.2014 16:25 -> 1

Ay

Tam

Ayın tam adını gösterir.

15.01.2014 16:25 -> Ocak

Kısaltılmış

Ayın kısaltılmış adını gösterir.

15.01.2014 16:25 -> Oc

Sayısal

Yılın kaçıncı ayı oldğunu gösterir.

15.01.2014 16:25 -> 1

Saat

Tam

Saatin değerini saat-dakika ikilisi şeklinde gösterir. Dakikanın değeri 00 dır.

15.01.2014 16:25 -> 16:00

Kısaltılmış

Günün hangi saati olduğunu gösterir.

15.01.2014 16:25 -> 16

Haftanın Günü

Tam

Günün tam adını gösterir.

15.01.2014 16:25 -> Çarşamba

Kısaltılmış

Gün adının kısaltmasını gösterir.

15.01.2014 16:25 -> Çrş

Sayısal

Haftanın kaçıncı günü olduğunu gösterir.

15.01.2014 16:25 -> 3

Gün-Ay-Yıl

Uzun

Tüm değerlerin tam hallerini gösterir.

15.01.2014 16:25 -> 15 Ocak 2014 Çarşamba

Kısa

Tüm değerlerin kısaltılmış hallerini gösterir.

15.01.2014 16:25 -> 15.01.2014

Tarih-Saat

Uzun

Tüm değerlerin tam hallerini gösterir.

15.01.2014 16:25 -> 15 Ocak 2014 Çarşamba 16:00

Kısa

Tüm değerlerin kısaltılmış hallerini gösterir.

15.01.2014 16:25 -> 15.01.2014 16:00

Sadece Zaman

Sadece zamanı gösterir.

15.01.2014 16:25 -> 16:00

Tarih-Saat-Dakika

Uzun

Tüm değerlerin tam hallerini gösterir.

15.01.2014 16:25 -> 15 Ocak 2014 Çarşamba 16:25

Kısa

Tüm değerlerin kısaltılmış hallerini gösterir.

15.01.2014 16:25 -> 15.01.2014 16:25

Sadece Zaman

Sadece zamanı gösterir.

15.01.2014 16:25 -> 16:25

Tarih-Saat-Dakika-Saniye

Uzun

Tüm değerlerin tam hallerini gösterir.

15.01.2014 16:25 -> 15 Ocak 2014 Çarşamba 16:25:32

Kısa

Tüm değerlerin kısaltılmış hallerini gösterir.

15.01.2014 16:25 -> 15.01.2014 16:25:32

Sadece Zaman

Sadece zamanı gösterir.

15.01.2014 16:25 -> 16:25:32

Şekil 227 - Tarih Verisi Biçimlendirme Türleri

 

tog_minusÖzetleme

Özetleme, ölçü kolonlarının değerleri üzerinde belli bir fonksiyonun döndürülmesi sonucu yeni sayısal değerler üretilmesi işlemidir.

Özet Fonksiyonları

Açıkaması

Say

Bir alandaki Null ve DBNull olmayan değerlerin sayısını hesaplar ve döner. Sayısal olmayan alanlar için sadece bu fonksiyon kullanılabilir.

Topla

Bir alandaki değerlerin toplamını hesaplar ve döner.

Min

Bir alandaki değerler içinden en küçük olanı döner.

Max

Bir alandaki değerler içinden en büyük olanı döner.

Ortalama

Bir alandaki değerlerin ortalamasını hesaplar ve döner.

StdDev

Bir alandaki değerleri, tüm popülasyonun sadece belli bir kısmı olarak görüp bu değerlerin standart sapmasını hesaplar ve döner.

StdDevP

Bir alandaki değerleri, bütün bir popülasyon olarak görüp bu değerlerin standart sapmasını hesaplar ve döner.

Var

Bir alandaki değerleri, tüm popülasyonun sadece belli bir kısmı olarak görüp bu değerlerin sapmasını hesaplar ve döner.

VarP

Bir alandaki değerleri, bütün bir popülasyon olarak görüp bu değerlerin sapmasını hesaplar ve döner.

Tablo 31 - Özet Fonksiyonları

Sayısal alanlar için varsayılan özet fonksiyonu Topla, sayısal olmayan alanlar için varsayılan özet fonksiyonu ise Saydır.

Sayısal olmayan alanlar için sadece Say özet fonksiyonu kullanılabildiği için özet fonksiyonun değiştirilmesi söz konusu değildir. Sayısal alanlar için ise özet fonksiyonunu değiştirmek için veri öğeleri menüsünde istenilen fonksiyonun menü adımı seçilir.

clip1627

Şekil 228 - Özet Fonksiyonunu Değiştirme

 

tog_minusGruplama

Gruplama, boyut alanlarının değerlerinin gruplanıp, ayrı ayrı değerler yerine gruplanan değerlerin özetlerinin gösterilmesidir. Gruplama, boyut alanlarındaki değerlerin türüne göre farklı şekillerde yapılabilir.

Metin Değerleri İçin Gruplama Seçeneği

Açıklaması

Örnek

Gruplama Yok

Herhangi bir gruplama yapılmaz. Değerler oldukları gibi gösterilir.

-

Alfabetik

Değerler alfebetik olarak gruplanır.

A, B, C, Ç ... Ü, V, Y, Z

Tablo 32 - Metin Değerleri İçin Gruplama Seçenekleri

clip1628

Şekil 229 - Metin Değerleri İçin Gruplama Seçenekleri

Tarih Değerleri İçin Gruplama Seçeneği

Açıklaması

Örnek

Yıl

Değerler yıllara göre gruplanır.

2011, 2012, 2013, 2014

Çeyrek

Değerler çeyreklere göre gruplanır.

Q1, Q2, Q3, Q4

Ay

Değerler aylara göre gruplanır.

Ocak, Şubat, Mart ... Aralık

Gün

Değerler günlere göre gruplanır.

1, 2, 3, 4 ... 31

Saat

Değerler saatlere göre gruplanır.

0, 1, 2, 3 ... 23

Dakika

Değerler dakikalara göre gruplanır.

0, 1, 2, 3 ... 59

Saniye

Değerler saniyelere göre gruplanır.

0, 1, 2, 3 ... 59

Yılın Günü

Değerler yılın günlerine göre gruplanır.

1, 2, 3, 4 ... 365 (artık yıllarda 366)

Haftanın Günü

Değerler haftanın günlerine göre gruplanır.

Pazartesi, Salı ... Pazar

Yılın Haftası

Değerler yılın haftalarına göre gruplanır.

1, 2, 3, 4 ... 52

Ayın Haftası

Değerler ayın haftalarına göre gruplanır.

1, 2, 3, 4, 5

Yıl-Ay

Değerler yıl ve ay ikililerine göre gruplanır.

... Ocak 2013, Şubat 2013 ... Ocak 2014 ... 

Çeyrek-Yıl

Değerler çeyrek ve yıl ikililerine göre gruplanır.

... Q1 2013, Q2 2013 ... Q1 2014 ...

Gün-Ay-Yıl

Değerler gün, ay ve yıl üçlülerine göre gruplanır.

... 01.01.2013 ... 03.12.2014 ...

Tarih-Saat

Değerler tarih ve saat ikililerine göre gruplanır.

... 01.01.2014 00:00 ... 02.05.2014 16:00...

Tarih-Saat-Dakika

Değerler tarih, saat ve dakika üçlülerine göre gruplanır.

... 01.01.2013 00:00 ... 04.07.2014 01:00...

Tarih-Saat-Dakika-Saniye

Değerler tarih, saat, dakika ve saniye dörtlülerine göre gruplanır.

... 01.01.2014 00:00:00 ... 02.01.2014 05:24:32 ...

Tablo 33 - Tarih Değerleri İçin Gruplama Seçenekleri

clip1629

Şekil 230 - Tarih Değerleri İçin Gruplama Seçenekleri

 

tog_minusSıralama

Tasarım aracındaki bazı alanların verileri belli kurallara göre sıralanır. Verileri üzerinde sıralama uygulanan alanlarda sıralama göstergeci bulunur.

clip1630

Şekil 231 - Sıralama Göstergeci

[ikon eklenecek] göstergeci değerlerinin artarak, [ikon eklenecek] göstergeci ise değerlerin azalarak sıralandığın belirtir. Sıralama düzenini değiştirmek için,

ya veri öğesi menüsünden artarak sırala ya da azalarak sırala menü adımlarından biri seçilir

clip1631

Şekil 232 - Sıralama Düzeni Menü Adımları

ya da veri öğesi üzerinde herhangi bir yere tıklanır.

clip1632

Şekil 233 - Veri Öğesi

Sıralama işlemi alanın kendisini baz alarak yapılabileceği gibi özetlemiş alanlar baz alınarak da yapılabilir.

clip1633

Şekil 234 – Sıralama Kriteri

 

tog_minusFiltreleme

Herhangi bir gösterge paneli elemanına sağlanan verinin, sadece belli koşulları sağlayan kısmının kullanıcıya gösterilmesi istendiğinde filtreleme özelliği kullanılır.

Filtreleme özelliğini etkin hale getirmek için,

verisi filtrelenmek istenen gösterge paneli elamanı üzerinde sağa tıklayıp açılan menüde Filtreyi Düzenle menü adımı seçilerek

clip1634

Şekil 235 - Filtre Düzenle Menü Adımı

verisi filtrelenmek istenen gösterge paneli elemenını seçtikten sonra ribbon menünün Veri sekmesindeki Filtreleme grubunda bulunan Filtreyi Düzenle tuşuna tıklanarak

clip1635

Şekil 236 - Filtre Düzenle Tuşu

Filtre Editorü pencesi açılır.

clip1636

Şekil 237 - Filtre Editörü Penceresi

İstenilen koşullar ve operatörler istenilen şekilde eklendikten sonra Tamam tuşuna tıklanır ve filtreleme işlemi tamamlanmış olur.

Filtre Editörü Kullanımı

Filtre editöründe iki önemli unsur vardır. Bunlar mantıksal operatör ve koşuldur. Bir mantıksal operatöre bağlı elemanlar grupları oluştururlar.

clip1638

Şekil 238 – Mantıksal Operatör, Koşul ve Grup

 

tog_minusKoşul

Koşullar, herhangi bir alanın belli bir kriteri sağlaması durumda true değeri alan ifadelerdir. Bir koşul üç farklı elemandan oluşur.

Koşul Elemanı

Açıklaması

Alan

 

Kriter Operatörü

 

Veri

 

Tablo 34 - Koşul Elemanları

 

Koşul Ekleme

Yeni bir koşul eklemek için,

ya editör üzerinde herhangi bir yere odaklandıktan sonra INSERT tuşuna basılır

ya mantıksal operatörün yanında bulunan clip1639 tuşuna tıklanır

ya da mantıksal operatörün yanında bulunan ... tuşuna tıklanır ve açılan menüden Koşul Ekle menü adımı seçilir.

clip1640

Şekil 239 - Koşul Ekle Menü Adımıyla Koşul Ekleme

Koşul Silme

Herhangi bir koşulu silmek için,

ya silinmek istenen koşul üzerine odaklandıktan sonra DEL tuşuna basılır

ya da koşulun yanında bulunan x tuşuna tıklanır.

 

tog_minusMantıksal Operatör

Filtre editöründe kullanılabilen mantıksal operatörler ve, veya, ve değil ve veya değil operatörleridir.

Mantıksal Operatör

Açıklaması

Ve

 

Veya

 

Ve Değil

 

Veya Değil

 

Tablo 35 - Mantıksal Operatör

Mantıksal Operatör Ekleme

Her bir mantıksal operatör, aynı zamanda bir grup anlamına da gelir. Filtre editörü başlangıç durumunda sadece bir tane mantıksal operatör içerir. Yeni bir mantıksal operatör eklemek için, istenen grubun başlangıç noktasındaki mantıksal operatörün yanında bulunan ... tuşuna tıklanır ve açılan menüden Grup Ekle menü adımı seçilir.

clip1641

Şekil 240 - Mantıksal Operatör ya da Grup Ekleme

Mantıksal Operatör Silme

Mantıksal operatörün silinmesi, varolan grubun silinmesi anlamına gelir. Herhangi bir mantıksal operatörü silmek için,

ya silinmek istenen mantıksal operatör üzerine odaklandıktan sonra DEL tuşuna basılır

ya da mantıksal operatörün yanında bulunan ... tuşuna tıklanır ve açılan menüden Grubu Kaldır menü adımı seçilir.

clip1642

Şekil 241 - Grubu Kaldır Tuşu İle Mantıksal Operatör ya da Grup Silme

En baştaki mantıksal operatör silinemediği için Grubu Kaldır menü adımı yerine Tümünü Temizle menü adımına sahiptir ve Tümünü Temizle menü adımının seçilmesi durumunda kendisine bağlı tüm elemanları siler.

clip1643

Şekil 242 - Tümünü Temizle Menü Adımı

 

tog_minusilk N

Herhangi bir değerler kümesinde, baştan ya da sondan olmak üzere sadece ilk n tane değeri göstermek için İlk N özelliği kullanılır.

İlk N özelliğini etkin hale getirmek için, özelliğin uygulanacağı boyut türündeki (ikon gelecek) veri öğesinin menüsünden “İlk N” menü adımı seçilir.

clip1644

Şekil 243 - İlk N Menü Adımı

Açılan İlk N Değerleri penceresi etkin seçim kutusu seçilirek İlk N özelliği etkinleştirilir.

clip1645

Şekil 244 - İlk N Değerleri Penceresi

İlk N özelliği etkinleştirildiğinde işlevselliği ayarlamak için kullanılan mod, sayı, ölçü ve “diğerleri”ni  göster ayarları de etkinleştirilmiş olur.

İlk N Seçenekleri

Açıklaması

Mod

İlk n değerin baştan mı yoksa sondan mı olacağını belirler.

Sayı

İlk kaç değerin gösterileceğini belirler.

Ölçü

İlk değerlerin hangi özetlenmiş alanlara göre seçileceğini belirler. Gizli ölçü alanları da bu alanlara dahildir.

“Diğerleri”ni Göster

İlk n değerin dışında kalan değerlerin, diğerleri başlığı altında gösterilip gösterilmeyeceğini belirler.

Tablo 36 - İlk N Seçenekleri

 

tog_minusEtkileşim

Etkileşim

Gösterge paneli elemanlı interaktif bir şekilde kendi içlerinde ve birbirleri arasında etkileşimde bulunabilirler. Bunun için ana filtre ve detayları gösterme özellikleri kullanılır.

Ana Filtre (Master Filter)

Ana filtre, bir gösterge paneli elemanı üzerinde yapılan seçimin ya da seçimlerin diğer gösterge paneli elemanları için filtre olmasını sağlar.

Herhangi bir gösterge paneli elamanında ana filtre özelliğini etkinleştirmek için, ribbon menüde o gösterge paneline ait Veri sekmesindeki Etkileşim grubunda bulunan Tek Ana Filtre ve Çoklu Ana Filtre seçeneklerinden birini seçmek yeterli olacaktır.

clip1646

Şekil 245 - Ana Filtre Tuşları

Tek Ana Filtre seçildiğinde, gösterge paneli üzerinde aynı anda sadece bir seçim yapılabilir.

Çoklu Ana Filtre seçildiğinde, gösterge paneli üzerinde aynı anda birden fazla seçim yapılabilir. Herhangi bir seçim yapılması durumunda Ana Filtreyi Temizle tuşu etkin hale gelir. Tuşun tıklanması durumunda ise tüm seçimler iptal edilir.

clip1647

Şekil 246 - Ana Filtreyi Temizle Tuşu

Uygulanan ana filtrenin farklı veri kaynakları kullanılarak oluşturulan gösterge paneli elemanları için geçerli olması istendiğinde, ribbon menüde o gösterge paneline ait Veri sekmesindeki Etkileşim Ayarları grubunda bulunan Çarpraz Veri Kaynağı Filtreleme seçeneği seçilir.

clip1648

Şekil 247 - Çarpraz Veri Kaynağı Filtreleme Tuşu

Gösterge paneli elemanı üzerinde herhangi bir ana filtrenin etkin olmaması istendiğinde, ribbon menüde o gösterge paneline ait Veri sekmesindeki Etkileşim Ayarları grubunda bulunan Ana Filtreleri Engelle seçeneği seçilir.

clip1649

Şekil 248 - Ana Filtreleri Engelle

Detayları Gösterme (Drill Down)

Herhangi bir gösterge paneli elemanındaki veriler basamaklar şeklinde gösterilsin istendiğinde detayları gösterme özelliği kullanılır.

Detayları gösterme özelliğini etkin hale getirmek için, ribbon menüde o gösterge paneline ait Veri sekmesindeki Etkileşim grubunda bulunan Detayları Göster seçeneği seçilir.

clip1650

Şekil 249 - Detayları Göster Tuşu

Detaylandırmada alt basamaklara inildikten sonra bir üst basamağa geri dönmek için Detaydan Çık tuşuna tıklanılır.

clip1651

Şekil 250 - Detaydan Çık Tuşu