Dinamik İzleme Liste Tanımına Genel Bakış

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom Gusto Dinamik İzleme Yazılımı > Tanımlar >

Dinamik İzleme Liste Tanımına Genel Bakış

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Likom Gusto Dinamik İzleme Yazılımında yeni listelerin oluşturulması için Sağ üstteki Gusto menüsünden Tanımlar altında, Liste tanımlarına ulaşılır.

 

exp_collapse

 

Listelerin oluşturulması için kullanıcıların SQL sorgularını kullanmaları gerekmektedir. Listelerin tanımlandığı ekran aşağıdaki gibidir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Ekranın sol tarafında listelerin gruplu bir şekilde gösterimi yapılmaktadır. Ekranın daha büyük olan sağ tarafında liste tanımları yapılmaktadır. Sol tarafta seçilen listenin özellikleri bu bölümde gösterilmektedir. Bu ekrandaki alanların açıklaması aşağıda verilmiştir.

Tanım Adı: Listenin adı,

Başlık: Listenin menülerde görünen adı,

Grup: Liste grubu (liste tanımları listelenirken bu isme göre gruplanmaktadır)

Simge: Listenin menülerde kullanılacak simgesidir

Veritabanı bağlantısı: Listede kullanılan SQL sorgusunun veritabanına ulaşmak için kullanacağı bağlantı bilgileri(Genel Bağlantı seçimi GDI’ya girilirken kullanılan firma bağlantısının kullanılmasını sağlar)

SQL: Listeye veri getirecek sorgunun girileceği bölüm. Burada dikkat edilecek nokta Genel Bağlantı’da kullanılan firmaya ulaşmak için tablo adlarının önüne ‘{Firma}’ yazılmasıdır.

 

Ekranın sağ alt tarafında ki ekran da aşağıdaki menüler mevcuttur.

 

Alanlar: SQL sorgusundan dönen alanların gösterildiği bölümdür. Bu kısımda sorgudan dönen alanlar için listede görüntülenmesi amacıyla çeşitli işlemler yapılabilmektedir. Her alan için aşağıdaki tanımlar mevcuttur.

Kaynak Alan Adı: SQL sorgusundan dönen alanın adı

Gösterim Adı: SQL sorgusundan dönen alanların listede gösterileceği addır.

Görünür: Alanın listede görünüp görünmeyeceği

Gizli Alan: Alanın listede görünmemesi ve eklenebilir kolonlar listesinde de yer almaması(Görünür ve Gizli Alan olarak seçilmeyen alanlar listelerde görünmezler ancak sonradan kullanıcı tarafından eklenebilirler)

Gruplanamaz: Listede ilgili alana göre gruplama yapılıp yapılamaması

Varsayılan: Alanın öndeğeri(hiç bir veri gelmediğinde kullanılacak değer)

Format: Alanın biçiminin belirlenmesi (sayı biçeminde ondalık ve binlik ayraç gibi)

Yenile:Yazılan sorgu sonucu alanların ekrana gelmesini sağlar.

Alan adlarını koru: Gösterim adı ile kaynak alan adını eşler.

 

giza_alanadlarınıkoruGörünür: Liste üzerinde Tümünü Seç/Bırak işlemi ile görünür alanını seçme yada seçili olan alanları bırakma işlemi yapar.

Gizli Alan:Liste üzerinde Tümünü Seç/Bırak işlemi ile gizli alan alanını seçme yada seçili olan alanları bırakma işlemi yapar.

Yetki Kısıtları: Liste üzerinde kullanıcılara alan bazında yetki kısıtı verilen ekrandır.

 

giza_alanbazındayetkikısıtı

 

giza_alanlar

Dinamik Alanlar: SQL sorgusu ile alınan alanlar dışında bu alanlardan türetilebilecek ya da ayrı bir SQL sorgusu ile getirilecek alanları kapsamaktadır.

Adı: Dinamik alanın adı

Türü: Dinamik alan türü, türler aşağıda açıklanmıştır

o

Yürüyen Toplam: Seçilen kaynak alanın her satırda yürüyen toplamını getirmektedir

o

SQL Sonucu: Kaynak alanda belirtilen SQL sorgusunu her satır için çalıştırarak elde edilen sonucu yine o satırda getirmektedir

o

Gusto Ek Alanlar: Seçilen kaynak alana bağlı olan ek alanları satırın sonuna eklemektedir

o

Gusto Bayrak: Satırda belirlenen dövizin bayrak resminin satırda görüntülenmesi

Format: Alanın biçeminin özellikleri

Gruplanamaz: Alanın gruplama kullanılıp kullanılmaması

Ekle:Yeni bir dinamik alan eklemek için kullanılır.

Sil:Var olan dinamik alanı silmek için kullanılır.

 

giza_dinamikalanlar

 

Kriter Parametreleri: Listelerde kullanılacak parametrelerin girildiği ekrandır. Listelemelerde kullanılan sorgular parametrelere      

Adı: Parametrenin sorguda kullanılacak adı. SQL sorgusunda paramtere adı ile birlikte ‘@’ işareti kullanılmalıdır. Örnek olarak başlangıç tarih paramteresi olarak BasTar parametresi tanımlandıysa SQL sorgusunda dtTarih>=@BasTar olarak yazılmalıdır.

Gösterim Adı: Parametrenin kullanıcıya sorulduğunda gösterilecek adı

Türü: Parametrenin türü (metin, tam sayı, ondalık sayı,tarih,evet/hayır)

Format: Parametrenin biçemi

Varsayılan: Parametrenin varsayılan değeri. (Örnek olarak başlangıç tarihi için 01.01.2009 gibi)

Eşleme Türü: Parametrenin kullanıcı girişi dışında alabileceği değerlerin tanımlandığı kısımdır.

o

Eşleme yok: Kullanıcı girişi ile parametrenin belirlenmesi

o

Tanımlı değer: Önceden tanımlanacak değerlerden kullanıcının seçim yapması şeklinde parametre

o

Dinamik değer: Yazılacak SQL sorgusundan dönen alanların parametre listesi şeklinde kullanıcıya sunulması içindir. Öncesinde Test et tuşuna basılmalı sonrasında SQL sorgusundan gösterim alanı ve değer alanı seçilmelidir. Gösterim alanı kullanıcı seçiminde kullanılacak alanı, değer alanı ise SQL sorgusunda kullanılacak alanı belirtmektedir.

 

giza_kriterparametreler

 

Tasarım ekranı: Parametrenin ekran üzerinde önizleme olarak nasıl gözükeceğini gösteren alandır.

Alt Listeler: Bu kısımda tanımlanan listenin altına bağlı ayrı bir listenin eklenmesi gerçekleştirilmektedir.

 

giza_altlisteler

 

Ekle:Yeni alt liste eklemesini sağlar.

Adı:Yeni eklenecek olan alt listeye adının verileceği alandır.

Koşul: Alt listeye ait koşul var ise gelir.

Aç:Eklenmiş olan alt listeyi açar.

Sil:Eklenmiş olan alt listeyi siler.

Recursive:Alt listeye ait alt liste oluşturmada işaretlenir.

Tanımlı Listelerden Kopyala:Diğer listelerde tanımlı olan alt listeleri ekrana alınmasını sağlar.

 

giza_altlisterlertanılılisteler

Alt liste ekranlarıda asıl liste ile bire bir aynıdır. Alt listeyi asıl listeye bağlarken asıl listeye erişmek için "@" işareti kullanılır.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

Raporlar: Dinamik izleme listesine gelen verilere bağlı rapor bağlanacak olan ekrandır.

 

Ekle:Raporun adının, dosya yolunun parametrelerinin seçileceği alandır.      

o

Rapor Adı:Raporun adının yazılacağı alandır.

o

Rapor Dosyası: Rapor dosyasının seçileceği alandır.

o

Veritabanı Bağlantısı:Raporun verilerinin çekileceği veritabanı bağlantısının tanımlandığı alandır.

o

Liste Koşulu Tablosu: Raporda yer alan ana tablonun yazıldığı alandır. Örneğin fatura raporu ise bu alana fatura tablosunun adı yazılır.

o

Alan: Tablo ile dinamik izleme sorgusunda yer alan alanların bağlantısının yapılacağı alandır örneğin fatura_rowid gibi.

o

Tablolar: Rapor içerisinde yer alan tabloların listeleneceği alandır.

 

giza_raporlartablolar

o

Parametreler:Rapor içerisinde kullanılan parametreler ile SQL sorgusunda kullanılan alanların eşlendiği ekrandır.

 

giza_raporparametre


     

Aç:Eklenen raporun bilgilerini açar.

Sil:Eklenen raporu listeden siler.

giza_raporlar

 

 

Eylemler: Dinamik izleme listesinde tanımlı olan sorguya göre  BPM yada Gusto içerisindeki faaliyeti açmaya yarar. Buraya sadece sayı alanları düşer.

 

giza_eylemler

 

Aktif:Seçili olan alanın listeden açılabileceğini belirtir.

Menü Adı:SQL sorgusunda gelen alan adıdır.

Kaynak Alan:Eşlenecek olan alanın yer aldığı alandır.

Uygulama:BPM yada Gusto ekranlarından hangisi bağlı olarak gözükecek ise bu alandan seçilir.

Eylem Türü: Gusto ise hareket bilgileri, BPM ise faaliyete yada karta ait özelliğin seçileceği alandır.

 

Yetkiler: Listeye ait kullanıcılara erişim hakkının verileceği alandır.

 

giza_yetkileralanı

 

Ağaç Menü Tasarımı:Dinamik izleme listelerinin menü gezgini alanında kullanıcının yapmış olduğu tasarıma göre gözükmesini sağlar.

 

giza_agacmenutasarımı

 

Listenin Kullanabileceği Gusto Ekranları:Hazırlanmış olan dinamik izleme listelerinin Gusto içersinde hareketler yada kart üzerinde Gönder düğmesi ile dinamik izleme listesi olarak açılmasını sağlar.exp_collapse

 

giza_listeningustoicerisindeacılması

 

Standart Listeden Kopyala: Likom Gusto ERP Yazılımındaki standart listelerin özel liste olarak kopyalanması ve gerektirdiğinde iş kolaylığı sağlaması için kullanılır. Sol altta bulunan Standart Listeden Kopyala butonu ile gelen ekranda kopyalanmak istenen standart liste seçilir ve eklenir.

giza678

giza98745

Import: Bilgisayarda kaydedilmiş bir listeyi Likom Gusto ERP Yazılımına kopyalamak için kullanılır. Tuşa basılmasının ardından gelen ekranda getirilmesi istenen liste sürücüden seçilir.

Export: Hazırlanmış bir listeyi bilgisayara kaydetme işlemi için kullanılır. Export tuşuna basılmasının ardından kaydetme ekranı çıkar ve sürücüye kaydedilir.

 

Standart Listelerde Yetkiler Ekranı: Standart listelerin izlenebilmesi için kullanıcılara yetkiler atanması gerekmektedir. Bunun için sol üstte bulunan standart listeler sekmesi ile standart listeler ekranına gelinir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

Açılan ekranda şirket birimleri sol tarafta, personeller ise sağ tarafta bulunmaktadır. Seçilen listeyi görmesi istenen birimler ve personeller bu alanda işaretlenebilir. Ekranda bulunan + butonu o alan için iki yetkiyide seçerken, - butonu bütün yetkileri kaldırmaktadır. -> butonu ise seçili yetkiyi bütün sütunlara yaymaktadır.