İnsan Kaynakları Yasal Tanımlar

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  İnsan Kaynakları Yönetimi > İnsan Kaynakları Tanımlar >

İnsan Kaynakları Yasal Tanımlar

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Tahakkuk hesaplamaların yapılabilmesi için gerekli olan yasal tanımların girildiği bölümdür. İnsan kaynakları tanımlar alanında yer alan İnsan Kaynakları Yasal Tanımları ekranından açılır. exp_collapse

 

tog_minusİnsan Kaynakları Yasal Tanımları Ekran ve Özellikleri

A_caution_128

Tahakkuk hesaplarında yer alan SSK matrahı, işsizlik sigortası, gelir vergisi matrahı, AGI hesaplaması, teşvik oranları gibi tahakkuk hesaplaması sırasında hesaplamayı etkilecek alanlar İnsan Kaynakları Yasal Tanımlar içerisindedir. Bu alanlara SGK tarafından değişiklik yapıldığında belirtilen döneme ait bilgilerin girilmesi zorunludur.

 

tog_minus_sev2Sabit Bilgiler Sekmesi

SGK tavan ve taban matrahının, işsizlik sigortası oranlarının,sakatlık derecelerin,damga vergisi oranın, ay içerisinde çalışma süresinin girildiği alandır.

A_info_128

 

SGK tarafından duyrulan yasal değişiklik kayıtları girişi için dönem açmak zorunludur.

 

Tarih: Yeni açılan dönemin başlangıç tarihini yansıtır. Dönem yenidonem   düğmesine basılarak açılır. Yeni Dönem Başlangıç Tarihi SGK tarafından bildirilen yasal durumun başlangıç tarihi giriş alanıdır.

yenidonemgirisi

SSK Matrahı: Normal ve çırak çalışanlar için SGK tarafından belirtilen tavan ve taban matrahının girileceği alandır. Örnekexp_collapse

SSKMatrah

 

Sakatlık İndirimi: Çalışma gücü kayıp oranı asgari % 40 ve üzerinde olanların ücret ve/veya kazançlarına girecekleri derecelere göre belirlenen miktarda indirimin uygulanmasıdır. Sakatlık bulgularına göre girecekleri derecelere esas oranlar; çalışma gücünün asgari % 80'ini kaybetmiş bulunanlar birinci derece sakat, asgari % 60'ını kaybetmiş bulunanlar ikinci derece sakat, asgari % 40'ını kaybetmiş bulunanlar ise üçüncü derece olarak belirlenmektedir. İşyeri sakat personel çalıştırıyor ise bu alanda sakatlık derecelerini belirtmelidir.

A_info_128

 

Sakatlık indirimin personelin maaşına yansıması için Personel Kartı-->Yasal Durum alanından Sakatlık Derecesi seçilmesi zorunludur.

 

SakatlikIndırımı

1.Derece: 1. derece sakat olan personelin günlük indirim tutarı bu alana girilir.

2.Derece: 2. derece sakat olan personelin günlük indirim tutarı bu alana girilir.

3.Derece: 3. derece sakat olan personelin günlük indirim tutarı bu alana girilir

Örnek;

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

İşsizlik Sigortası  Oranları:Bir işyerinde çalışırken, çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenlere, uğradıkları gelir kayıplarını kısmen de olsa karşılayarak kendilerinin ve aile fertlerinin zor duruma düşmelerini önleyen, sigortacılık tekniği ile faaliyet gösteren, Devlet tarafından kurulan zorunlu bir sigorta koludur. İşsizlik sigortası oranları aşağıdaki alana girilir. İşsizlik Sigortası maaş örnek exp_collapse

İşçi %: Mevzuat tarafından açıklanan değer bu alana girilir.

İşveren%: Mevzuat tarafından açıklanan değer bu alana girilir.

Devlet%: Mevzuat tarafından açıklanan değer bu alana girilir.

IssizlikSigortasıOranlari

Göçmen İndirimi:Personel göçmen ise vergiden muaf olan kısım bu alana girilir. Göçmen indirim tutarı mevzuat tarafından belirlenmektedir.

Damga Vergisi Oran:Kişiler veya kuruluşlar arası hukuki işlemlerin geçerliliğini belgeleyen kâğıtlardan alınan vergidir. Vergi oranı devlet tarafından belirlenir, Likom Gusto ERP Yazılımı içerisinde Damga Verg. Oran% alanına yazılır. Damga vergisi maaş örnek exp_collapse

Damgavergoran

Maaşa Tabi Fazla Mesai:Personel(ler)e verilecek olan maximum mesai süresinin giriş yapılacağı alandır.

Maasatabifazlamesai

Rapor Süresi, İş Kazası ve Meslek Hastalıkları primi hesabına dahil edilsin:Rapor süresi hesaplamasını iş kazası ve meslek hastalıkları matrahına ekler.

Eksik çalışma olan ve 31 çeken aylarda çalışma günü tanım. çalışma günü üzerinden hesapla:Personelin eksik çalışması durumlarında personelin maaşını çalışma günü üzerinden hesaplar.

Öndeğer işaretli değilken örnek exp_collapse

Öndeğer işaretliyken örnek exp_collapse

Ödeme : Ödemenin ay içerisinde ne zaman yapılacağını belirtir.

Asgari Ücret: Bu alana hesaplamaların düzgün yapılabilmesi için içinde bulunulan yılın aylık brüt asgari ücret tutarı girilir.

 

 

 

 

tog_minus_sev2İşyeri

Firmanın değişik merkezlerdeki işyerleri  yasal tanımlar alanından, işyeri tanımı altında  tanımlanır.Personel yönetiminde her işyeri için bir kart açılır ve açılan bu karta işyeri ile işverene ait bilgiler girilir. Açılan her işyeri kartına kod ve ad verilir. İşyeri kartlarında, işyerine ait bilgiler, fazla mesai oranları, çalışma süreleri, aracı bilgileri ile işyeri için SSK prim oranları tanımları yapılır. İşyeri için yapılan tanımlamalar, bu işyerine bağlı tüm personeller için

geçerli olur.

Yeni İşyeri Tanımı: Yeni iş yeri tanımı yapılacağında bu düğme tıklanmalıdır.

 

hmtoggle_arrow1İşyeri Genel Sekmesi

Yeni açılacak iş yerine ait genel bilgilerin girildiği alandır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

A_info_128

 

E-Bildirge ve raporlamalar için SSK İşyeri Kodunun girilmesi zorunludur.

 

 

 

hmtoggle_arrow1Değişken Sekmesi

Bu ekranda, işyerine ait ssk primleri, fazla mesai oranları, iş kolu tehlike sınıfı ve derecesi gibi bilgiler tanımlanır. Ayrıca bu

bilgiler farklı dönemler şeklinde takip edilebilir.

A_info_128

 

Yeni açılacak olan işyerinde değişken sekmesi tanımlanırken dönem alanına dikkat edilmelidir. Yeni açılacan işyeri için açıldığı dönem öncesi  işyerinde çalışan personel(ler)e tahakkuk yapılacak ise ilk dönemden işyeri değişken dönemi tanımlanmalıdır.

 

 

Tarih:İşyeri dönem tanımın yapıldığı alandır.

IsyeriTarih

 

Fazla Mesai Artış Oranları%:İşyerinde uygulanan fazla mesai oranları ve bu uygulamanın günlük ya da saatlik olma durumu bu alanda belirtilir. Fazla mesai normal, hafta sonu ve bayram için ödenmektedir. Bu dönemlerde yapılacak fazla mesai için geçerli olan oranlar bu alandan girilir.

Normal Fazla Mesaisi = Ücret *( 1+ F.Mesai %'si / 100) * F. Mesai Süresi

Hafta Sonu Fazla Mesaisi =  Ücret* (1+(Hafta S. F. Mesai %'si –100) / 100) * F. Mesai Süresi

Bayram Fazla Mesaisi = Ücret * (1+ (Bayram F. Mesai %'si – 100) / 100) *  F. Mesai Süresi

Personele verilen ücret tipi, fazla mesainin gün ya da saat olmasına göre değişiklik gösterir. Personel kartında ücret süresi ''saat'' ise Ücret = Günlük Ücret / İşyerinin Çalışma Saati' dir.

FazlamesaiGiris

 

Normal Rapor / İş Kazası Raporu:İşyerinde çalışan personelin, rapor alması durumunda, raporlu olduğu günler için ücret ödemesinin yapılıp yapılmayacağı bilgisi Ödeme Şekli alanında belirtilir. Ödeme Şekli alanındaki şeçenekler;

Tamamı Ödenecek : Ödeme şekli alanında, bu seçenek seçilmiş ise, personelin raporlu olduğu günlerin tamamına ücret ödenir.

Bir Kısmı Ödenecek : Ödeme şekli alanında, bu seçenek seçilmiş ise, personelin raporlu olduğu günlerin bir kısmı için ücret ödenir.

Bu seçim sonrasında, hemen altında bulunan ''Başlangıcı/Ödenecek Gün'' alanı aktif hale gelecektir. Buraya rapor başlangıcı ve ödenecek gün girilir.

Örnek: Personel 7 gün rapor almış ve bunun sadece 2 günü ödenecek ise, ilgili alana başlangıç 5, Ödenecek gün 2 olarak yazılmalıdır.

Hiç Ödenmeyecek : Ödeme şekli alanında, bu seçenek seçilmiş ise, personele raporlu olduğu günler için ücret ödenmez.

normalRaporIskazasıRaporu

 

Tehlike Sınıfı: İnsan kaynakları yasal tanımlar "Tehlike Dereceleri" alanında tanımlı olan sınıflar, bu işyeri için geçerli olan tehlike derecesi bu alandan seçilir.

Tehlikederecesi

 

İşsizlik Sig.Uygulaması: İlgili işyerine ait işsizlik sigortası uygulanacak ise bu alan seçilmelidir.

İssizlikSigUygulamalari

 

Süre: İşyerinde çalışan personel(ler)in ay içerisinde çalışma gününü , çalışma süresini ve hafta sonu çalışmaların belirlendiği alandır.

ısyeriSureTanımı

 

Tahakkuk Yaparken: Tahakkuk yaparken işyerine özel öndeğer alanıdır.

IsyerıTahakkukYaparken

 

Maksimum Çalışma Süresi Sınırı Olmasın: Personel(ler)in ay içerisinde 225 saatten fazla normal çalışma süresi üzerinden çalışma yapmasını sağlar.

Yıllık İzin, Puantaja otomatik gelmesin: Personel İzin ekranı ile girilen yıllık izin süresini puantaja dahil etmez.

Cumartesi, izne dahil edilsin: İzin hesaplamaları sırasından verilen izin türüne göre Cumartesi gününüde izin gününe dahil eder.

İşçi / İşveren Sigorta Primi: Teşvik primi ayrı hesapta takip edilmesi isteniyor ise bu alan işaretlenmelidir.

 

hmtoggle_arrow1SSK Prim Oranları Sekmesi

SGK tarafından belirlenen Malluluk Yaşlılık Ölüm Sigortası,Sosyal Güvenlik Destekleme Primi, Genel Sağlık Sigortası oranlarının girildiği alandır. Analık ve Hastalık mevzuat gereği kaldırıldığında girilmesi zorunlu değildir ve gerek yoktur.

A_info_128

 

Yeni açılacak olan işyerinde SSK Prim Oranları sekmesi tanımlanırken dönem alanına dikkat edilmelidir. Yeni açılacan işyeri için açıldığı dönem öncesi  işyerinde çalışan personel(ler)e tahakkuk yapılacak ise ilk dönemden işyeri değişken dönemi tanımlanmalıdır.

 

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

hmtoggle_arrow1İş Yeri Yetkileri

İlgili iş yeri için tahakkuk yapma yetkisi verilen alandır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

hmtoggle_arrow1Diğer

İlgili kart üzerinde işlem yapan kullanıcıların bilgisini tutmaktadır.

IsyeriDiger

 

hmtoggle_arrow1Aracı Bilgisi

İşyerinin başka bir firma yada kuruma taşeron edildiğinde taşeron bilgilerinin girileceği alandır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

tog_minus_sev2İşten Ayrılma Nedenleri

Çalışma bakanlığı ve işkur tarafından belirlenen işten ayrılma nedenlerinin aktarıldığı alandır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

tog_minus_sev2Gelir Vergisi Oranları

Maliye bakanlığınca belirlenen gelir vergisi oranlarının girileceği alandır.

A_info_128

 

Tahakkuk gelir vergisi hesaplamasından dönem uygulaması olduğundan dolayı gelir vergisi oranı girerken dönem alanına dikkat edilmelidir.

 

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

tog_minus_sev2Vergi İndirim / Arttırım

Personel(ler) için geçerli olan özel sigorta, sağlık sigortası, bireysel emeklilik vb. vergi  indirimleri tanımlarının yapıldığı alandır.

 

Vergi indirimi ile gelir vergisi mahrahı düşürülebilmektedir. Tanımlamalar yapıldıktan sonra vergi indirimi uygulanacak personelin kartın ilgili vergi indirimi işaretlenir.

 

Vergi indirim tanımına İnsan Kaynakları>Tanımlar>İnsan Kaynakları Yasal Tanımlar menüsünden ulaşılır.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

hmtoggle_arrow1Vergi İndirimi Nasıl Tanımlanır?

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Adı:Uygulanacak vergi indirimin adının yazıldığı alandır.

VergiIndirimAdi

Aktif: Vergi indiriminin kullanılabilmesi için aktif / pasif durumunun işaretlendiği alandır.

VergiIndirimAktif

Tutar: Vergi indirim tutarının tanımlandığı alandır.

VergiIndirimTutar

A_info_128

 

Uygulanacak indirim tutarı tüm personellere aynı tutarda uygulanacak ise bu alandan tanımlanır. Her personele farklı tutarlar uygulacak ise tutar bilgisinin personel kartından tanımlanması gerekmektedir.

 

 

Değişken:Tutar bilgisi tahakkuk ekranında girilebilecek ise bu seçeneğin işaretlenmesi gerekmektedir. Değişken indirim tutarı tahakkuk penceresindeki vergi indirimi butonu ile erişilen menüden tanımlanır. exp_collapse

VergiIndirimDegisken

Limitsiz: Uygulanacak indirim tutarının limiti (Asgari ücret’e göre) mevcut değil ise bu kutucuk işaretlenmelidir.  Eğer bir limit belirtilecek ise bu kutucuk işaretlenmeyip Limit yüzdesinin belirtilmesi gerekmektedir.

VergiIndirimLimitsiz

Limit Yüzdesi: Limitsiz seçeneği işaretlenmediği durumda geçerli olur. Yapılacak indirim, Asgari ücret’in belirli bir % (yüzde)’sine göre limit uygulacak ise oranın belirlendiği alandır.

VergiIndirimYuzde

İşveren Öder: Uygulanacak olan vergi indirimi için özel sigorta, sağlık sigortası, bireysel emeklilik vb. ödemeler işveren tarafından yapılıyor ise bu kutucuk işaretlenmelidir.

VergiIndirimIsveren

SSK Matrahına Tabi: Uygulanacak vergi indirim SSK Matrahı hesabına dahil edilecek ise bu kutucuğun işaretlenmesi gerekmektedir.  SSK Matrahı hesabına dahil edilmeyecek ise bu kutuğun işaretlenmemesi gerekir.

VergiIndirimMatrah

Muhasebe Kodu-Adı: Personel tahakkukları muhasebeleştirildiğinde vergi indirim tutarının hangi muhasebe koduna kayıt oluşturulması isteniyor ise bu alandan muhasebe kodunun seçilmesi gerekmektedir.

VergiIndirimMuhasebe

Finans Hesap Kodu-Adı:Personel tahakkukları gerçekleştiğinde hesaplanan vergi indirim tutarının hangi finans hesabına kaydedileceğinin tanımlandığı alandır.

VergiIndirimFinans

A_info_128

 

Uygulanan vergi indirimi tahakkuk yapıldıktan sonra tahakkuk izleme penceresindeki Gelir Vergisi sekmesinden izlenebilir.

 

 

tog_minus_sev2Tehlike Dereceleri

Kısa vadeli sigorta kolları primi, yapılan işin iş kazası ve meslek hastalığı bakımından gösterdiği tehlikenin ağırlığına göre tespit edilir. İş kolları tehlikenin ağırlığına göre sınıflara, bu sınıflar da özel iş şartlarına ve tehlikeyi önlemek için alınmış olan tedbirlere göre derecelere ayrılır. Hangi iş kollarının hangi tehlike sınıfına girdiği, tehlike sınıf ve derecesine ait prim oranlarının ve tehlike derecelerinin belirlenmesinde uygulanacak esaslar, ilgili bakanlıkların görüşleri de alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulacak bir tarife ile tespit edilir. Söz konusu tarife, Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesi’dir. Prim tarifesi gerekli görülürse aynı usulle değiştirilebilir.

Yapılan işin prim tarifesine göre hangi tehlike sınıf ve derecesine girdiği ve ödenecek kısa vadeli sigorta kolları primi oranı Kurumca belirlenerek işverene ve 4/b kapsamındaki sigortalılara tebliğ edilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

tog_minus_sev2Yasal Statüler

Personel(ler)in  kadro bakımından bağlı olduğu durum ve  pozisyonlarının belirleneceği alandır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Yasal statü ekranının genel özellikleri aşağıdaki gibirdir.

Yasal Statü Kodu: Statü kodunun girileceği alandır.

Yasal Statü Adı: Statü isminin girileceği alandı.

Bordro Hes.Tipi: Maaş hesaplama türünün seçileceği alandır.(İşçi,Bağkur  ve Memur)

SSK Statüsü: İlgili statünün SSK durum alanının seçileceği alandır.(Normal, Yabancı, Emekli ve Çırak)

Deneme Süresi: İlgili statüde çalışan personel(ler)in deneme sürelerinin girileceği alandır.

Deneme Süresi Birimi: Deneme süre biriminin seçileceği alandır.

Diğer alanlar: Personel(ler)in bağlı olduğu yasal statüde hangi hesaplar geçerli ise bu alanlar işaretlenmelidir. Bu alanların doldurulması zorunludur, aksi taktirde personel(ler)in maaş hesaplaması yapılmayacaktır.

Çalışma Süreleri: Bu alanda statüye bağlı çalışanların çalışma günü içerisinde haketmiş oldukları izin ve ihbar sürelerinin girileceği alandır.

A_info_128

 

Çalışma süreleri girilmeden yasal statü kaydedilemez.exp_collapse

 

 

ik_calismasurelerigirilmis

 

tog_minus_sev2Çocuk Yardımı

Bakanlar kurulunca belirli dönemlerde belirlenen asgari geçim indirimi eş ve çocuk oranlarının girileceği alandır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Çocuk yardımı ekranının genel özellikleri aşağıdaki gibidir.

Tarih: Belirlenen oranların döneminin girileceği alandır.

ik_cocukyardımıtarih

 

Çocuk Yardım Tutarları: Yardımdan yararlanacak olan çocukların eğitim seviyelerine göre yardım tutarlarının girileceği alandır.

ik_cocukyardımıcocukyardımorani

 

Gelir Vergisinden Muaf Çocuk Yardım Tutarları: Gelir vergisinden muaf olan çocukların yardım tutarlarının girileceği alandır.

ik_gelirvergisindenmuafcocukyardımı

 

Damga Vergisi: Damga vergisinin gelir vergisi üzerinde hangi koşullarda uygulanacak ise bu alandan seçilmelidir.

ik_cocukyardimidamgavergisi

 

SSK'dan Muaf Tutar Hesabı: Çocuk yardımının aylık asgari yada günlük asgari ücret üzerinden yüzde kaç üzerinden  muaf  olacak tutarın hesaplatılmasının yapılacağı alandır.

ik_cocukyardimisskdanmuaftutar

 

tog_minus_sev2Asgari Geçim İndirimi

Asgari geçim indirimi, bireyin veya ailenin asgari geçim düzeyini sağlayacak bölümünün toplam gelirden düşülerek vergi dışı bırakılmasıdır.

Asgari geçin indirimi ekran özellikleri aşağıdaki gibidir.

 

A_info_128

 

Personel için tanımlanan Asgari Geçim İndirimi Oranı, eğer personel kartında bir oran tanımlanmamışsa geçerli olur.

 

Tarih:Kanunun geçerli olduğu dönemin girileceği alandır.

ik_yasaltanımlaragi

 

Asgari Geçim İndirimi Tutarları: Asgari ücretin ve asgari geçim indirim oranlarının girildiği alandır.

ik_yasaltanımlarasgarigecimindirimi

 

tog_minus_sev2İkramiye Tanımı

Personel(ler)e yıl içerisinde verilecek olan ikramiyenin isminin girildiği alandır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

tog_minus_sev2Ek Gelir Tanımı

Personel(ler)e maaş , fark ve ikramiye ile verilen ek gelirlerin tanımlanacağı alandır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

Ek gelir tanımının ekran özellikleri aşağıdaki gibidir.

Ek Gelir Tanımları:Tanımlanmış olan ek gelirlerin isimlerinin ve hangi harekete bağlı olduğunu gösteren alandır.

ik_yasaltanımlarekgelirtanımılistesi

 

EK Gelir İçin Görev Tanımına Bağlanan Gider Türü: Ek gelir üzerinden görev tanımlarına  gelir gider dağılımı yapılacak ise bu alandan gider türü seçilir.

ik_yasaltanımlarekgelırtanımıgıderturu

Değiştir: Tanımlanmış olan ek gelir üzerinde değişiklik yapmanızı sağlar.

 

Yeni Ek Gelir Girişi:Yeni ek gelir girişi için ek gelir tanımı ekranında yer alan "Yeni Ek Gelir Tanımı " düğmesi tıklanırak ek gelir tanım giriş alanı açılır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Ek gelir Genel  alanının özellikleri aşağıdaki gibidir.

Adı: Ek gelire verilecek olan ismin girildiği alandır.

Aktif: Girilen ek gelirin personel hesaplamalarında kullanılması için aktif seçeneği işaretlenmelidir.

Tipi: Personel hesaplamaları sırasında ek gelirin  brüt yada net maaş tipleri üzerinde hesaplanacağını belirten alandır.

Veriliş Şekli: Ek gelirin hangi hesaplamada verilecek ise bu alandan seçilir.

Harcırah:Verilen ek gelirin personel hesabına harcırah olarak tanımlanması amaçlı kullanılır.

SSK Hesabı /Verg. Muaf Tutar:Verilen ek gelirin ilgili ay içerisinde vergiden muaf olan tutarının ve ssk eklenecek günün kaydının girildiği alandır.

Kıdem Tazminatına Dahil Edilsin:Maaş ile beraberinde verilen ek gelirler kıdem tazminatına dahil edilecek ise bu alan işaretlenmelidir.

Tabi Olduğu Kesintiler:Ek gelir üzerinden hangi kesintiler yapılacak ise seçilir.

İkramiye Tanımı:Ek gelir ikramiye ile birlikte verilecekse bu alandan ilgili ikramiye tanımı seçilir.

Ek Gelirin Verileceği Aylar:Eklenen ek gelir yıl içerisinde hangi aylarda kullanılacak ise bu alandan seçilir.Örneğin ek gelir ikramiye üzerinde kullanılacak

ve burda 3 ayda bir verilecek ise burdan ilgili aylar seçilir.

Muhasebe Hesabı:Maaş ile verilen ek gelir muhasebeleştirildiğinde hangi hesaba gidecek ise bu alandan seçillir.

SSK’dan Muaf Tutar:sonra anlatıacak.

Formul: Verilecek olan ek gelirin maaş ile kullanıldığında hesaplama yada manuel kayıt girişlerinin tasarlandığı alandır.

A_info_128

 

Eğer personellere manuel ek gelir girişi yapılacak ise Satır Türü alanından Puan seçilip ekle işlemi yapılmalıdır.

 

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

KURALLAR1:Verilecek olan ek gelir belirli personele, bölüme yada yasal tanıma göre verilecek ise bu alandan kısıtlama yapılır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

KURALLAR 2:Verilecek olan ek gelir personel kartında tanımlı olan bilgilere göre verilecek ise bu alandan kısıtlama yapılır. Hiçbir kısıtlama yapılmadan verilecek ise Tümü Seç işlemi ile tüm alanlar seçilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

tog_minus_sev2Ek Kesinti Tanımı

Personel(ler)in ay içerisinden maaşlarından yapılan özel kesintilerin girileceği alandır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Ek Kesinti Tanımlarının ekran özellikleri aşağıdaki gibidir.

Ek Kesinti tanım adı: Yeni Ek Kesinti Tanım alanından girilen ad bu alana yansır.

Aktif: Yeni Ek Kesinti Tanımı alanından Aktif olan kayıt bu alana yansır.

Değiştir: Var olan ek kesinti üzerinde değişiklik yapmak yada ek kesintiye ait bilgilere ulaşmak için kullanılır.

 

Ek Kesinti Girişi Nasıl Yapılır?

Ek kesinti girişi ek kesinti tanım ekranında yer alan YENİ EK KESİNTİ TANIMI alanından yapılır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Adı: Ek kesinti adının girileceği alandır.

Aktif:Ek kesinti tanımı maaş yada ikramiye içerisin de kullanılacaksa aktif olarak işaretlenmelidir.

Veriliş Şekli: Maaş yada ikramiye hesaplamalarından hangisi ile verilecek ise bu alandan seçilir.

Finans Hesabı: Personel(ler)de yapılacak olan kesinti hareketinin gideceği finans hesabı seçilir

Kesintinin Uygulanacağı Aylar: Kesintinin geçerli olduğu aylar seçilir , tüm aylarda kesinti uygulanıyor ise Tümünü Seç işlemi yapılır.

Döviz:Kesinti döviz üzerinden verilecek ise kesintiye ait döviz hesabı bu alandan seçilir.

Formül: Verilecek olan ek kesintinin maaş yada ikramiye ile  kullanıldığında hesaplama yada manuel kayıt girişlerinin tasarlandığı alandır.

 

SGK tarafından belirlenenen oranların girildiği alandır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.