Personel Kıdem&İhbar

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  İnsan Kaynakları Yönetimi > İnsan Kaynakları Hareketler > Tahakkuk İşlemleri >

Personel Kıdem&İhbar

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Kıdem Tazminatı Nedir?

Kıdem tazminatı iş sözleşmesinin sona ermesi sonucunda işçinin yıpranması karşılığı geleceğini güvence altına almak amacıyla ödenen bir tazminattır. Bir yıldan fazla bir işverene bağlı olarak bir işyerinde çalıştığını ispat eden işçi, iş ilişkisinin yasanın öngördüğü koşullarda sona ermesi durumunda bu tazminatı hak eder.

 

İhbar Tazminatı Nedir?

Süresi belirli olmayan sürekli hizmet akitlerinin İş Kanununun 13. maddesinde belirtilen esaslara uyulmadan sona erdirilmesi halinde işi terkeden işçi ya da işçinin işine son veren işveren aynı maddede belirtilen bildirim önellerine (iş akdinin feshedileceğinin belli bir süre önceden bildirilmesi) ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek durumunda kalacaktır. Bu şekilde ödenecek tazminat uygulamada "ihbar tazminatı" olarak adlandırılmaktadır. Eğer, işçiye işyerindeki kıdem süresine göre önceden iş akdinin feshedileceği belirtilmiş ve günlük iki saat iş arama izni kullandırılmış ise, ihbar tazminatı verilmez. Bunun haricinde, işçinin ölümü, emekli olması, 1475/17-2. bendinde sayılan nedenlerden dolayı iş akdinin bildirimsiz feshedilmesi halinde ihbar tazminatı ödenmesine gerek bulunmamaktadır. İş Kanunu işçinin çalışmış olduğu sürelere göre, akdin sona ermesine kadar geçecek süreleri göstermiş bulunmaktadır. Bu süreler işçinin kıdemine göre artan bir şekilde tespit edilmiştir.

 

tog_minusKıdem-İhbar Tazminatı

Kıdem -İhbar hesaplama ekranının genel özellikleri aşağıdaki gibidir.

Personel:  Hesaplama yapılacak olan personelin seçim alanıdır.

PersonelKıdemIhbarpersonel

A_info_128

Çalışan personellerin seçimi liste üzerinden yapılmaktadır,  işten ayrılan personellerin listeye gelmesi için personel kodu yada adı alanı seçim kutusu üzerinde sağ tuş "Sadece Aktifler" özelliğinin kaldırılması gerekmektedir.exp_collapse

 

 

Personel Bilgileri: Personel seçiminden sonra personel kartında yer alan bilgiler otomatik olarak gelir. İhbar süresi personel kartında yer alan Ücret Bilgisi alanında tanımlı olan yasal durum alanından gelmektedir. İhbar süresi ile ilgili detaylı bilgi için Tanımlar-->İnsan Kaynakları Yasal Tanımları-->Yasal Durum alanına bakınız.

PersonelKıdemIhbarpersonelbilgisi

Ücret Bilgisi: Personele ait ücret tipi ve türü personel kartından otomatik olarak gelmektedir, personel ücreti ise son hesaplanan maaş üzerinden gelmektedir.

PersonelKıdemIhbarUcretBilgisi

 

İşe Başlama / Ayrılma Tarihleri: Personele ait işe başlama ve işten ayrılma tarihini  otomatik almaktadır.

PersonelKıdemIhbarİseBaslamaAyrılma

Çalışma Süreleri: Çalışma süresini işe başlama ve ayrılma tarihleri üzerinden otomatik hesaplamaktadır. Hesaplamayı yapması için okdüğme düğmesine basılması yeterlidir. İş yeri üzerinden değilde Personel Kartı Yasal Durum üzerinden işe başlama ve işten ayrılma tarihi alınacak ise calısmasuresınıisyeribilgisindenal işareti kaldırılmalıdır.

 

A_info_128

 

Personelin ihbar tazminatı hesaplatılacak ise IhbarTazmınatını Hesapla seçili olmalıdır.

 

 

PersonelKıdemIhbarCalısmaSuresı

Gelir Bilgileri: Personele yıl içerisinde verilen maaş, ek gelir ve ek kesintilerin (Yıllık İndirimler) geldiği ekrandır.

Yıllık Ayni Gelir: Kıdem ihbar hesaplaması sırasında kullanıcıya ek gelirler haricinde verilecek olan gelirdir, kullanıcı bu alanı manuel doldurur.

PersonelKıdemIhbarHesaplamaGelirBilgileri

 

Kıdem Öndeğerleri: SGK kıdem hesaplaması için gerekli olan öndeğerlerin girileceği alandır. 3 ana başlık altında toplanır.

KıdemOndegerleri

1.Kıdem Tahakkuku 1 Yıl Kontrolü:Bir yılını doldurmamış personellere kıdem tahakkuku yapılmayacak ise bu alan işaretlenir.

2.Dönem: Her yıl SGK tarafından tavan değeri için dönem tanımlaması yapılır.

3.Sabitler: SGK tarafından belirlenen  gün için günlük üst sınırın girileceği alandır.

 

Yeni Dönem:SGK tarafından belirtilen dönemin tanımı yapılır.

Dönem Sil:Tanımlı olan dönemi siler.

 

Tahakkuk Başlat: Bütün tanımlama ve seçimler sonucunda tazminatın hesaplanabilmesi için tahakkuk başlat tuşuna basılır. Böylece

ekranın sağ tarafında pasif olarak hesaplanan tazminat bilgileri görüntülenir.

Tahakkuk İptal: Hesaplatılmış tahakkuku iptal eder.

Muhasebeleştir: Kıdem&Ihbar tahakkukunu muhasebeleştirilmesini sağlar.

Personel Kartı:Seçili olan personele ait kartı açar.