Katma Değer Vergisi Beyannamesi 1

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom e-Beyanname > Likom e-Beyanname Kullanımı >

Katma Değer Vergisi Beyannamesi 1

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Genel Bilgiler Ekranı
Resmi Büyütmek İçin Tıklayın

 

 

 

Genel Bilgiler Sekmesinde İdari bilgiler, Mükellef bilgileri ve Beyanname işlemler(Beyanname Kopyala, Oluştur, Yükle ve Durum bilgileri) bölümlerinden oluşmaktadır. İdari Bilgiler bölümü, beyannamenin ait olduğu vergi dairesi, beyannamenin geçerli olduğu dönem tipini ve beyannamenin ait olduğu yıl bilgilerini içermektedir. Mükellef bilgilerinin bulunduğu bölüm, mükellefin Vergi Kimlik Numarası (T.C. Kimlik No), Vergi Kimlik Numarası, Soyadı (Unvanı), Adı (Unvanın Devamı), Ticaret Sicil No, E-Posta Adresi, İrtibat Telefon No alanlarından oluşmaktadır.

 

Vergi dönemine ait beyan edilecek bir vergi doğmamışsa “Beyannamede beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır.” kutucuğu işaretlenir.

 

Matrah ekranı
Resmi Büyütmek İçin Tıklayın

 

 

“Matrah” sekmesi, mükellefin beyannamesindeki farklı matrah tutarlarının, farklı oran ve kesintilere tâbi tutularak vergi tutarının belirlendiği ekrandır. Bu ekranda “Tevkifat Uygulanmayan işlemler”, “Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemler” ve “Diğer İşlemler” başlıklarını taşıyan 3 liste yer almaktadır.

 

Tevkifat Uygulanmayan İşlemler: Bu bölümde verginin konusuna girmeyen ve vergiden istisna olan işlemlere yer verilmeyecek, sadece üzerinden vergi hesaplanan ve alıcının tevkifat uygulamadığı işlemler KDV hariç bedeller itibariyle beyan edilecektir.

 

Tecil- terkin uygulamasına tabi ihraç kaydıyla teslimler de bu tabloda beyan edilecektir. Vergisi önceki safhada beyan edilen özel matrah şekline tabi işlemler (sigara, gazete, spor loto vb.) bu tabloda yer almayacaktır.

 

Kıymetli maden (altın, gümüş vb) veya taş ihtiva eden veya bunlardan mamul eşya için özel matrah şekli tespit edilmişse bu tabloda işlem bedelinin tamamı değil vergiye tabi kısmı beyan edilecektir.

 

“Matrah” alanına istenilen tutar girilir, “Oran” alanına tıklandığında açılan listeden oran seçilir. Seçilen oran liste genelinde tek olmalıdır. “Vergi” alanı ve “Vergi Toplamı” satırları e-Beyanname modülü tarafından hesaplanır.

 

Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemler: Bu bölümde, fason tekstil ve konfeksiyon işleri, istisnadan vazgeçenler bakımından hurda ve atık teslimleri, 89 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A) bölümü ile başlatılıp 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğ ile yeniden düzenlenen, çoğu kamusal bir kısmı özel kuruluşların belirli hizmet alımları gibi kısmi tevkifat uygulanan teslim ve hizmetler yer alacaktır.

 

“Matrah” alanına teslim ve hizmet bedeli tam olarak girilir, “Oran” ve “Tevkifat Oranı” alanlarına tıklandığında açılan listelerden oranlar seçilir. Seçilen oranlar liste genelinde tek olmalıdır. “Vergi” ve “Vergi Toplamı” alanları e-Beyanname modülü tarafından hesaplanır.

 

Tevkifat oranı için KDV Genel Tebliğlerinde alıcı için öngörülen tevkifat oranı kullanılır. Hesaplanan vergi, bu oranın tersi alınarak program tarafından belirlenir. Mesela, fason tekstil işi yapanlar tevkifat oranı için 2/3, hurda metal teslimi yapanlar 9/10 oranlarını seçmelidir.

 

Diğer İşlemler: Bu bölümde, Türkiye’de ikamet etmeyenlere bu dönemde yapılan teslimler beyan edilecektir. KDV Kanununun 11. maddesi ve bu maddenin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 43 ve 61 Seri No.lu KDV Genel Tebliğleri kapsamındaki bu teslimler, istisna şartları aynı dönemde oluşsa bile bu tabloda beyan edilmelidir.

 

“Matrah” alanına aynı veya farklı vergi oranlarına tabi teslimlerin toplam bedeli, “Vergi” alanına bu teslimler üzerinden hesaplanan toplam vergi girilir. “İşlem Türü” alanına tıklandığında açılan listelerden işlem türü seçilir. Seçilen işlem türü liste genelinde tek olmalıdır.

 

 

Toplam Matrah: “Tevkifat Uygulanmayan İşlemler”, “Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemler” ve  “Diğer İşlemler” listelerine girlilen verilere göre e-Beyanname modülü tarafından hesaplanır.

 

Hesaplanan Katma Değer Vergisi: “Tevkifat Uygulanmayan İşlemler”, “Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemler” ve  “Diğer İşlemler” listelerine girlilen verilere göre e-Beyanname modülü tarafından hesaplanır.

 

İlave Edilecek KDV: Beyannameye ilave edilecek KDV tutarı varsa, bu alana girilmelidir.

 

Toplam Katma Değer Vergisi: “Tevkifat Uygulanmayan İşlemler”, “Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemler” ve  “Diğer İşlemler” liste verileri ve “İlave Edilecek KDV” tuutarına göre e-Beyanname modülü tarafından hesaplanır.

 

clip0228

Katma Değer Vergisi Beyannamesi 1 – İndirimler ekranı.

 

Katma Değer 1 Beyannamesinde bildirilecek indirim bulunuyrsa “İndirimler” sekmesinden doldurulur. İndirimler sekmesi “İndirimler”, “Bu Dönemlere Ait İndirilecek KDV Tutarlarının Oranlara Göre Dağılımı” ve “Önceki Dönemlere Ait Miktarda Değişiklilik” olmak üzere 3 listeden oluşmaktadır.

 

clip0229

Katma Değer Vergisi Beyannamesi 1 – İhraç Kaydıyla Teslimler.

 

“Teslim Bedeli” alanına istenilen tutar girilir, “Oran” alanına tıklandığında açılan listeden oran seçilir ve “Hesaplanan KDV” alanı e-Beyanname modülü tarafından hesaplanır.

 

“Tecil Edilebilir KDV “, “İhracatın Gerçekleştiği Dönemde İade Edilecek Tecil Edilemeyen KDV”, “İhracatın Gerçekleştiği Dönemde İade Edilecek KDV” ve “İndirimli Orana Tabi Malların İhraç Kaydıyla Teslminde İade Edilecek Yüklenilen Vergi Farkı” alanları e-Beyanname modülü tarafından hesaplanır. “İhracatın Gerçekleştiği Dönemde İade Edilecek Tecil Edilemeyen KDV” satırındaki tutar, potansiyel iade tutarıdır. İade hakkı, ihraç kayıtlı teslimi yapılan malın KDV Kanununun (11/1-c) maddesinde belirtilen süre içerisinde ihracatının gerçekleşmesiyle doğmaktadır. Bu nedenle, bu satırdaki tutar ihracatın gerçekleştiği dönemde beyannameden bağımsız olarak, gerekli belgelerin vergi dairesine ibrazı suretiyle iade konusu yapılacaktır. İhracatın gerçekleştiği dönem beyannamesine bu iade işlemi ile ilgili herhangi bir kayıt yapılmayacaktır.

 

“Yurtiçi Ve Yurtdışı KDV Ödenmeksizin Temin Edilen Mallar İçin Ödenmeyen KDV” ve “Yüklenilen KDV” alanlarına uygun verileri kullanıcı eller girer.

 

clip0230

Katma Değer Vergisi Beyannamesi 1 – İstisnalar – Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler ekranı.

 

Kısmi İstisna Kapsamına Giren İşlemler: Bu tabloda “İstisna Türü” listeden seçilir. “Teslim ve Hizmet Tutarı” ile “Yüklenilen KDV” tutarı ilgili alanlara yazılır.

 

Kısmi istisna kapsamına giren ancak, “İstisna Türü” ne ilişkin listede yer almayan işlemler, listedeki “250 Diğerleri” türü seçilerek beyan edilecektir. Örneğin; Kanunun (17/4-s), Geçici 23. maddelerinde düzenlenen istisnalar gibi.

 

Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler: Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler” listesinde “İstisna Türü” listeden seçilir. “Teslim ve Hizmet Tutarı” ile “Yüklenilen KDV” tutarı ilgili alanlara yazılır. Bu işlem dolayısıyla iade talep etmek istemeyenler “Yüklenilen KDV” sütununa “0” girmelidir.

 

Tam istisna kapsamına giren ancak, “İstisna Türü” listesinde yer almayan istisnalarla ilgili teslim ve hizmetler, listenin “350 Diğerleri” satırı seçilerek beyan edilir.

 

İstisna Kapsamına Giren İşlemlere Ait Toplam Teslim ve Hizmet Tutarı: “Kısmi İstisna Kapsamına Giren İşlemler” ve Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler alanlarına göre e-Beyanname modülü tarafından hesaplanmaktadır.

 

Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler: “İşlem Türü” listeden seçilir. “Teslim ve Hizmet Tutarı” ile KDV mevzuatına göre belirlenecek “İadeye Konu Olan KDV” tutarı ilgili alanlara yazılır. İade almak istemeyenler “İadeye Konu Olan KDV” alanına “0” girmelidir.

 

clip0231

Katma Değer Vergisi Beyannamesi 1 – Sonuç Hesapları ekranı.

 

Önceki bölümlerde doldurulan bilgilerin nihai hesaplara dönüştüğü bölümdür.

 

Tecil Edilecek Katma Değer Vergisi: e-Beyanname modülü tarafından hesaplanacaktır.

 

Ödenmesi Gereken Katma Değer Vergisi: e-Beyanname modülü tarafından hesaplanacaktır.

 

İade Edilmesi Gereken Katma Değer Vergisi: e-Beyanname modülü tarafından hesaplanacaktır.

 

Sonraki Döneme Devreden Katma Değer Vergisi: e-Beyanname modülü tarafından hesaplanacaktır.

 

Diğer Bilgiler: Aşağıdaki alanlardan oluşur.

 

Özel Matrah Şekline Tâbi İşlemlerde Matraha Dahil Olmayan Bedel: Özel Matrah Şekline Tâbi İşlemlerde Matraha Dahil Olmayan tutar aşağıdaki gibi tespit edilerek girilir.

 

-Gazete, dergi, sigara, sayısal loto gibi vergisi önceki safha tarafından beyan edilen özel matrah şekline tabi işlemlerde teslim veya hizmet bedelinin (KDV dahil) tamamı yazılır.

 

-Altın, gümüş, kıymetli taş vb. ihtiva eden eşyada özel matrah şekli tespit edilmişse işlem bedelinin tamamı değil, üzerinden vergi hesaplanmayan tutar (has bedel gibi) yazılır.

 

Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel(Aylık): e-Beyanname modülü tarafından hesaplanacaktır.

 

Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel (Kümülatif): Her takvim yılının Ocak ayında yeniden başlayarak (yeni işe başlayanlarda başladıkları aydan itibaren) “Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel (aylık)” alanlarının kümülatif toplamları bu satıra yazılacaktır.

 

Kredi Kartı İle Ödenen Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel: Bu dönemde gerçekleştirilen teslim ve hizmetlere ait bedelin kredi kartı ile tahsil edilen kısmı yazılacaktır.

 

clip0232

Katma Değer Vergisi Beyannamesi 1 – Düzenleme Bilgileri ekranı.

 

Düzenleme Bilgileri sekmesi, “Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği” ve “Beyannameyi Düzenleyen” bilgilerinin bulunduğu iki alandan oluşmaktadır. Beyannamenin hangi sıfatla verildiğinin belirlenmesine yönelik seçeneklerden (Mükellef, Mirasçı, Kanuni Temsilci(Veli, Vasi, Kayyum)), beyannameyi verenin durumuna uygun olanı işaretlenmelidir.

 

Mükellef bilgilerini yüklemek için “Vergi Kimlik Numarası” alanın “...” butonu tıklanır ve açılan Mükellef Listesi ekranından seçilen kayda göre mükellef bilgileri yüklenir.

 

 

clip0233

Katma Değer Vergisi Beyannamesi 1 – Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ekranı.

 

Teknolojik Geliştirme Bölgeleri “Tekonopark Kapsamındaki İl/İlçe”,“ Projenin Başlangıç Tarihi”,“ Proje Belgesinin Numarası”,“ Teslim Hizmet Bedeli” ve “Yüklenilen KDV” alanlarndan oluşur.

 

clip0234

Katma Değer Vergisi Beyannamesi 1 –Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Makina ve Teçhizat Alımlarına İlişkin Bildirim ekranı.

 

Makine ve Teçhizat alımlarına ilişkim bildirim varsa bu alandan girilmelidir. Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Makina ve Teçhizat Alımlarına İlişkin Bildirim sekmesinde “Satıcının Vergi Kimlik Numarası”,  “Satıcının Vergi Dairesi”,  “Satıcının Adı Soyadı (Ünvanı)”,  “Alınan Malın Cinsi”,  “Alınan Malın Miktarı”,  “Alınan Malın Tutarı (TL)”,  “Alış Faturasının Tarihi”,  “Alış Faturasının Sayısı”,  “Yatırım Teşvik Belgesinin Tarihi” ve “Yatırım Teşvik Belgesinin Sayısı” alanları vardır ve bu alanlar kullanıcı tarfından doldurulur.

 

clip0235

Katma Değer Vergisi Beyannamesi 1 – Türk Hava Kuvvetlerinin Güçlendirilmesine Katılma Payı Bildirimi ekranı.

 

Türk Hava Kuvvetlerinin Güçlendirilmesine Katılma Payı Bildirimi listesi “Satılan Bilet Adeti”, “Bilet Başına Pay Tutarı (TL)” ve “Toplam pay Tutarı (TL)” alanlarından oluşur.  Sadece “Satılan Bilet Adeti” elle girilir. “Satılan Bilet Adeti” sayısına göre “Bilet Başına Pay Tutarı (TL)” ve “Toplam pay Tutarı (TL)” alanları e-Beyanname modülü tarafından hesaplanır.

 

clip0236

Katma Değer Vergisi Beyannamesi 1 – Kısmi Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim ekranı.

 

Kısmi Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim listesi “Alıcının T.C. Kimlik No'su”, “Alıcının Vergi Kmlik No'su”, “Alıcının Adı Soyadın (Ünvanı)”, “Satış Faturası Ve Benzeri Belgenin Tarihi”, “ Satış Faturası Ve Benzeri Belgenin Serisi”, “Satış Faturası Ve Benzeri Belgenin Sıra No'su”, “Tevkifat Uygulanan İşlemin Cinsi (İşlem Türü)”, “Tevkifat Uygulanan İşlemin Tutarı(KDV Hariç)”, “Tevkifat Uygulanan İşlemin KDV Oranı”, “Tevkifat Uygulanan İşlemin Hesaplanan KDV'si”, “Tevkifat Uygulanan İşlemin Tevkifat Oranı” ve “Tevkifat Uygulanan İşlemin Tevkifat Tutarı (Alıcı Tarafından Beyan Edilecek KDV Tutarı)” alanlarından oluşur.

 

“Tevkifat Uygulanan İşlemlerin Tutarları Toplamı”, “Tevkifat Uygulanan İşlemlerin Hesaplanan KDV'lerinin Toplamı”, ve “Tevkifat Uygulanan İşlemlerin  Tevkifat Tutarlarının Toplamı” alanları Kısmi Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim listesindeki tutarlar baz alınarak e-Beyanname modülü ile hesaplanır.

 

“Tevkifat Uygulanan İşlemin Tutarı(KDV Hariç)”, “Tevkifat Uygulanan İşlemin KDV Oranı” ve “Tevkifat Uygulanan İşlemin Tevkifat Oranı” alanlarına baz alınarak her satırdaki “Tevkifat Uygulanan İşlemin Hesaplanan KDV'si” ve “Tevkifat Uygulanan İşlemin Tevkifat Tutarı (Alıcı Tarafından Beyan Edilecek KDV Tutarı)” tutarları e-Beyanname modülü tarafından hesaplanır

 

clip0237

Katma Değer Vergisi Beyannamesi 1 –  KDV Kanununun 13/f Maddesi Yükleyisi Firmalara Yapılan Teslim Ve Hizmetlere Ait Liste ekranı.

 

KDV Kanununun 13/f Maddesi Yükleyisi Firmalara Yapılan Teslim Ve Hizmetlere Ait Liste  “İstisna Belgesini Düzenleyen Ulusal Güvenlik Kuruluşu”, “Ulusal Güvenlik Kuruluşu Tarafından Verilen İstisna Belgesinin Tarihi”, “Ulusal Güvenlik Kuruluşu Tarafından Verilen İstisna Belgesinin Sayısı”, “Ulusal Güvenlik Kuruluşu Tarafından Onaylanan İstisna Belgenin Tarihi”, “Ulusal Güvenlik Kuruluşu Tarafından Onaylanan İstisna Belgenin Sayısı”, “Alıcı Firmanın Adı/Ünvanı”, “Alıcı Firmanın Vergi Kimlik Numarası”, “Malın/Hizmetin Liste Sıra No”, “Malın/Hizmetin Cinsi”, “Malın/Hizmetin Ölçü Birimi”, “Malın/Hizmetin Miktarı”, “Fatura Tarihi”, “Fatura No” ve “Fatura Bedeli” alanlarından oluşur. Ve bu alanlar kullanıcı tarafında girilmelidir.