e-İrsaliye Nedir?

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom e-İrsaliye >

e-İrsaliye Nedir?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

E-İrsaliye Nedir? Kağıt İrsaliyeden Farkı Nedir?

 

Çok basit bir tanımla, e-irsaliye; kâğıt ortamındaki irsaliyenin elektronik ortamda düzenlenmiş halidir. Bu haliyle e-irsaliye yeni bir belge türü değildir. Bu nedenle e-irsaliyenin kâğıt irsaliyeden hiçbir farkı yoktur.

17 Aralık 2017 tarih ve 30273 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 487 sıra no.lu VUK Genel Tebliği ile ticaret hayatına yeni birtakım kavramlar girmiştir. Bunlar, e-irsaliye, e-serbest meslek makbuzu, e-müstahsil makbuzu. Söz konusu tebliğ ile bu kavramların hangi alanlarda nasıl kullanılacağı belirlenmiştir.