Likom e-Mühtahsil

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Likom e-Mühtahsil

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

e-Müstahsil Makbuzu Nedir? e-Müstahsil Makbuzu Uygulaması Nedir?

 

e-Müstahsil Makbuzu, tarımsal ve hayvansal ürünlerin satın alınmasında fatura yerine geçen ticari bir vesika olarak kullanılmakta olan müstahsil makbuzu ile aynı hukuki değerlere sahip olan elektronik belgedir.

 

e-Müstahsil Makbuzu, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt müstahsil makbuzu ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

 

Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden mal satın alımında fatura yerine geçen ticari vesika olarak kağıt ortamda Müstahsil Makbuzu düzenleyen mükellefler, e-Müstahsil Makbuzu düzenleyerek, kağıt ve elektronik ortamda muhafaza edip  Gelir İdaresi Başkanlığına  elektronik ortamda raporlayabilirler.

e-Müstahsil Makbuzu Yasal Mevzuatı

487 seri nolu VUK tebliğinde , gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden mal satın alınmasında fatura yerine geçen ticari bir vesika olarak kullanılmakta olan müstahsil makbuzunun elektronik ortamda izlenebilmesi amacıyla, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 235 inci maddesine göre hali hazırda kağıt ortamda düzenlenmekte olan “müstahsil makbuzu” belgesinin, elektronik belge olarak elektronik ortamda düzenlenmesi ile kağıt ve elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesi ve Gelir İdaresi Başkanlığına elektronik ortamda raporlanabilmesine ilişkin düzenlemeler anlatılmıştır.

 

19.10.2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile;

hal kayıt sistemi kapsamında sebze ve meyvelerin ticareti ile iştigal eden tüccar ve komisyoncular 1/1/2020 tarihinden itibaren e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Müstahsil Makbuzu uygulamaları ile e-Defter uygulamalarına dahil olma zorunluluğu getirilmiştir. 

E-Fatura uygulamasına dahil olan mükelleflerin çiftçilerden gerçekleştirdikleri zirai mahsül alımlarında kağıt ortamda düzenledikleri müstahsil makbuzlarının elektronik ortamda e-Müstahsil Makbuzu olarak düzenlenmesi zorunludur.