Hesap Plani

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Genel Muhasebe >

Hesap Plani

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Muhasebe işlemlerinin kaydedilmesinde kullanılan, belirli bir sisteme göre hazırlanmış hesapların yer aldığı listeye tek düzen hesap planı denir. Türkiye'de bilanço esasına göre defter tutan tacirler 1 Ocak 1994 tarihinden itibaren yürürlüğe konan tek düzen hesap planını uygulamak zorundadırlar.

 

tog_minusHesap Planı Açma, İzleme ve Yeni Hesap Oluşturma

Hesap Planı  muhasebe modülü menüsünde, Kartlar bölümünde yer almaktadır. exp_collapse

Hesap planı ikonuna tıklandığında aşağıdaki ekran açılacaktır;

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Bu ekranda hesap kartları görüntülenecektir. Hesap Kartı açma işlemi de yine aynı ekrandan yapılmaktadır. Aşağıdaki ekran görüntüsünden de görüleceği üzere hesap planı üzerinde sağ klik ile açılan küçük pencerede “Hesap Aç…” seçeneği seçildiğinde yeni hesap kartı açma işlemine başlanılmış olur.

Ekran görüntüsünde görülen hesap alanındaki kod numarası Gusto tarafından otomatik olarak verilmektedir, buradaki temel mantık açılmış olan en son hesap kodunun bir üst numarasının verilememesine dayanır. Bu alan elle değiştirilebilir. Örneğin; burada otomatik olarak gelen 982 kodu yerine 199 kodu verilirse Hesap Çerçevesi kısmında sınıf ve grup otomatik olarak değişecektir.

Hesap Kartı ekranı ile ilgili girilmesi zorunlu kılınan alanlar Hesap Kodu, Hesap Adı’dır. Şayet aynı koda sahip bir başka hesap var ise Gusto bu kartın açılmasını engelleyecektir ve aynı koda sahip başka bir kart bulunmaktadır uyarısını verecektir.

 

tog_minusHesap Planı Kartı

Bu ekranda açılacak olan hesap kartına ait genel bilgiler yer almaktadır. Bu ekranda bulunan bölümlerden kısaca bahsedecek olursak;

Genel Sekmesi

Hesap Çerçevesi: Hesap Çerçevesi alanı elle girilememekle birlikte karta verilen hesap koduna göre sınıfının ve grubunun Gusto tarafından otomatik olarak atandığı bölümdür. Buradan hesap kartının sınıfını ve grubunu izleyebilirsiniz. Bu konuya hesap çerçevesi başlığı altında detaylı olarak değinilecektir.

Üst Hesap: Şayet hesap kartı bir başka hesabın altına açılmış ise burada hesabın bağlı olduğu üst hesabın kodu ve adı görüntülenecektir.

Hesap Kodu: Hesap kartına kodunun verildiği alandır, bu alana kod elle girilebileceği gibi varsayılan olarak Gusto tarafından da en son açılmış olan hesap kodunun bir üst kodu verilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Hesap Adı: Hesap kartının adının verildiği bölümdür, hesap adı alanına 60 karakter girilebilmektedir.

Bakiye Şekli: Tanımlanacak olan hesabın bakiye şeklinin seçiminin yapıldığı alandır.

Çalışma Şekli: Tanımlanacak olan hesabın bakiyesinin borç mu alacak mı ya da hem borç hem alacak cinsinden seçiminin yapıldığı parametredir.

Entegrasyon dışında kayıt girişi: Yevmiye fişi oluşturulurken bu hesabın sadece entegrasyonla girişi yapılması isteniyorsa “Engelle” seçeneği seçilir. Bu sayede doğrudan fiş girişlerinde bu hesaba ait işlem yapılamayacaktır. Yada uyar veya serbest bırak seçenekleri ile de işlemin yapılmasına olanak sağlar.

Mütabakat Tarihi Kullanımı: Mutabakat tarihi alanı Hesap Kartı, Genel sekmesinde bulunur. İlgili hesaba ait mutabakat tarihi bu alan girilir. Mutabakat tarihi seçeneği ile girilen mutabakat tarihi ve öncesine işlem yapılamaz.

clip0244işll

Durum Sekmesi

İlgili hesabın aylar bazında toplam borç, toplam alacak, bakiye borç ve bakiye alacaklarının görüntülendiği sekmedir. Ayrıca hesabın durumu yerel para birimi, hesap dövizi ve sistem dövizi cinsinden izlenebilmektedir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Hesabın Bağlı Olduğu Kartlar Sekmesi

Gusto’da entegrasyon ile kayıt esas alındığı için, hesap planına ait bir kart stok, cari, banka vb. türünde bir karta bağlanır. Finans tarafında yapılan hareketin türüne göre kart entegrasyonundan faydalanılır. Bu yüzden, hesap planındaki bu sekmeden bağlı olduğu kartlar listelenir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Bu sekmede ilgili hesaba bağlı kartlar izlenebilmektedir.

Döviz Sekmesi

Bu sekmede hesaba hesap dövizi tanımlaması yapılabilmektedir. Döviz tipi, kur türü gibi seçenekler belirlenerek hesabın dövizli çalışması sağlanır. Hareket görmüş bir hesap ise sonradan döviz tanımlaması yapılamaz.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Adlar/Notlar/Ek Alanlar/OLE Nesnesi/İşaretler/Kullanıcı Tanımlı/Diğer

Hesap ile ilgili Adlar/Notlar/Ek Alanlar/İşaretler/Kullanıcı Tanımlı tanımlamalar yapılmak isteniyorsa Gusto Sistem’de ilgili tanımlamalar yapıldıktan sonra bu alanlara girilmesi istenilen veriler girilebilecektir. OLE Nesnesi kısmında ise hesaba ait herhangi bir doküman bağlama işlemi yapılabilir.

 

tog_minusKur Farkı Evalüasyonu

Likom Gusto ERP Yazılımında  kur farkı hesaplaması işlemi, ön finans ve muhasebe hesaplarında ayrı ayrı yapılmaktadır.  Bu yöntemlerden ilkinde, yani muhasebe hesaplarında  kur farkı oluşturulurken   direk olarak yevmiye fişi oluşturulmaktadır.

 

A_caution_128

 

Kur farkı hesaplatılacak muhasebe hesap kartının hesap dövizi mutlaka kart hareket görmeden seçilmelidir.

 

Kur farkı hesaplamasını yevmiye fişi kullanarak gerçekleştirmek için öncelikle kur farkı hesaplanacak olan hesap kartında hesap dövizinin tanımlanması yapılmalı ve Kambiyo Hesapları tanımlanmalıdır.  Kambiyo Hesapları’nın Kar bölümü kur farkı işleminin alacak kısmını, Zarar bölümü de borç kısmını karşılamaktadır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Hesap kartlarında gerekli tanımlamalar yapıldıktan sonra Kur Farkı Hareketi oluşturmak için bir tane yevmiye fişi açılmalıdır. exp_collapse

Yevmiye fişi açıldıktan sonra araç çubuğunda bulunan İşlemler menüsünden Kur Farkı Evaluasyonu seçilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Daha sonra açılan ekranda kur farkı hesaplanacak olan hesaplar seçilir. Burada tek hesap seçilebileceği gibi birden çok hesap aralığı da seçilebilir. Böylelikle birden fazla hesabın kur farkı hesaplama işlemleri tek seferde yapılabilir.

muhasebekurfarkıekranı

 

Kur farkı oluşturma işlemi gerçekleştirildikten sonra yevmiye fişinde alacak ya da borç olarak oluşan kur farkına göre Kambiyo Hesapları’na (kar ya da zarar olarak)  otomatik olarak kayıt atılır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

tog_minusHesap Çerçevesi

Hesap çerçevesine muhasebe modülü menüsünden erişilmektedir. exp_collapse

Hesap çerçevesi ikonuna tıklandığında aşağıdaki ekran açılacaktır;

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Hesap çerçevesi ekranında hesap sınıfı, hesap grubu ve açıklamalar bulunmaktadır. Hesap sınıfı ve hesap grubu tanımlamaları tek düzen hesap planında belirtildiği üzere burada tanımlanmaktadır. Bu hesap sınıfı ve hesap gruplarına ait açıklamalar “açıklamalar” bölümüne yazılabilmektedir.