Giderlerin Ürünlere Yüklenmesine Göre Sınıflandırılması

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Maliyet Muhasebesi >

Giderlerin Ürünlere Yüklenmesine Göre Sınıflandırılması

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Üretim sürecinde ortaya çıkan giderlerin mamullere doğrudan doğruya yükleyip yüklenmemesine göre yapılan bir sınıflandırmadır. Bir başka anlatım biçimiyle, giderlerin

üretilen mamullerle ilişkisi direkt (dolaysız ) veya endirekt ( dolaylı ) olabilir.

Direkt giderler

Endirekt giderler

Olarak sınıflandırılmaktadır.

 

Direkt Giderler

Belirli bir mal veya hizmetin üretim maliyetine doğrudan doğruya herhangi bir dağıtım anahtarı kullanmadan yüklenebilen giderlerdir. Örneğin; direkt ilk madde ve malzeme giderleri, direkt işçilik giderleri gibi.

 

Endirekt Giderler

Belirli bir mal veya hizmetin üretim maliyetine doğrudan doğruya yüklenemeyip, bir takım dağıtım ölçüleri yardımı ile yüklenen giderlerdir. Bazı giderler de nitelik ve hesaplamalardaki zorluklar sebebi ile endirekt gider sayılmaktadır. Örneğin hizmet için yapılan giderlerin hepsi endirekt gider sayılmaktadır. Ayrıca ana üretim gider yeri ile direkt ilişkisi olmasına rağmen; nitelik veya hesaplanması güçlükler nedeniyle ( yıllık izin ücreti, ikramiyeler, işletme malzemesi gibi ) giderler endirekt sayılırlar.

 

Gider yeri maliyetlerine doğrudan doğruya herhangi bir dağıtım ölçüsüne gerek kalmadan yüklenebilen söz konusu giderler, gider yeri açısından direkt olmalarına rağmen, mamul maliyetine yüklemede bir dağıtım ölçüsüne ihtiyaç gösterdiğinden endirekt giderolmaktadır. Örneğin, üretim yerinde kullanılan bir makinenin amortisman gideri, o gider için direkttir ancak üretilen mamullere yüklenirken endirekt olmaktadır.

 

Giderleri direkt – endirekt olarak ayırmadaki esas düşünce, giderin üretilen mamul veya hizmetin maliyetine doğrudan doğruya yüklenebilme özelliğidir. Buradan şu sonucu çıkarabiliriz.Yapılan bir gider gider yeri açısından direkt olsa dahi, üretilen birimler için ayrı ayrı hesaplanmıyorsa o gider endirekt gider sayılmaktadır.

 

Gider çeşitlerinden; ilk madde ve malzeme giderlerinin, direkt ilk madde ve malzeme giderleri ile üretimle ilgili işlerin dışarıya yaptırılması; işçi ücret ve giderlerinin ise, esas işçilikler ( normal ücretler), fazla mesailer ( zamsız olan kısmı ) ve üretim primi gibi giderler direkt gider; bunların dışındaki tüm giderler endirekt giderlerdir.