Performans Tanımı

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  İnsan Kaynakları Yönetimi > İnsan Kaynakları Listeler > Performans Yönetimi >

Performans Tanımı

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Performans tanımı ekranına Gusto-Hareketler-İnsan Kaynakları-Performans Yönetimi-Performans Tanımından ulaşılmaktadır.

Resmi Büyütmek İçin Tıklayın
Resmi Büyütmek İçin Tıklayın

Açılan Performans Tanımlama ekranında Performans Kodu ve Performans Adı tanımlanır. Şirketinizde birden fazla performans tanımlaması (bölüm  organizasyon yada dönem bazında değişebilir) yapılabilirsiniz. Buna olanak sağlamak için buradaki yapı bu tanımlamaya olanak sağlayacak esneklikte geliştirilmiştir.

 

Resmi Büyütmek İçin Tıklayın
Resmi Büyütmek İçin Tıklayın
Resmi Büyütmek İçin Tıklayın
Resmi Büyütmek İçin Tıklayın

Bir performans tanımı farklı oranlarla etki eden birden fazla değerlendirmeyi içerebilir. Buna olanak sağlamak için Performans Tanımlama ekranında her performans tanımı için birden fazla değerlendirme tanımlanmasına olanak sağlanmıştır.

Bu bölümde değerlendirmenin adı, oranı ve açıklaması tanımlanmaktadır.

Resmi Büyütmek İçin Tıklayın
Resmi Büyütmek İçin Tıklayın

 

Her değerlendirmenin bir yada birden fazla türden , bu türlerin farklı oranlarda birleşmesinden oluşmasını sağlayacak değerlendirme alt türleri tanımlanabilmektedir.

Burada tür adının girilmesi, puanın manuel yada entegrasyonla oluşacağının belirtilmesi seçilmesi, tür oranının ve açıklama bilgisinin girilmesi gerekmektedir.

Bir tür için puanlar manuel olarak girilecekse manuel checki işaretlenmelidir. Bu tanımlama örneğin  yöneticinin kanaat puanı için kullanılabilir.

Eğer bir tür için manuel checki işaretli değilse entegrasyon butonu aktif olmaktadır. Entegrasyon, buradaki puanın Gusto’da kayıtlı olan tablo yada tabloları kullanarak oluşturulacağını ifade eder.

Resmi Büyütmek İçin Tıklayın
Resmi Büyütmek İçin Tıklayın

Özelliği manuel olarak belirtilmiş türlere puan girişi Performans Listesinde yapılacaktır. Bu konuyu ilerleyen bölümlerde daha detaylı olarak anlatacağız.

Özelliği entegrasyon olan türlerde formül tanımlama entegrasyon butonuna basılarak yapılır.

Resmi Büyütmek İçin Tıklayın
Resmi Büyütmek İçin Tıklayın

Açılan Tanımlı Formüller ekranında daha önce tanımlanmış bir formül seçilebilir yada yeni bir formül tanımı yapılabilir.

Bir formül tanımlanacağı zaman öncelikle formülün ilişkili olduğu modül listeden seçilir. Bu seçim daha sonraki bir tanımlamada aynı formülün kullanılmasına olanak sağlamaktadır.

Resmi Büyütmek İçin Tıklayın
Resmi Büyütmek İçin Tıklayın

(Örnekte yapılan tanımlamaya uygun olarak burada Personel  Fazla Mesai seçilmiştir.)

Resmi Büyütmek İçin Tıklayın
Resmi Büyütmek İçin Tıklayın

İlgili formülün tanımlamsını yapabilmek için Formül Tanımı butonuna basılır.

Resmi Büyütmek İçin Tıklayın
Resmi Büyütmek İçin Tıklayın

Açılan formül tanım ekranı Formül bilgileri, Tablo alanları  , Parametreler, Fonksiyonlar,  Operatörler,Sql bölümlerinden oluşmaktadır.

En üstte yer alan formül bilgisi bölümü formülün adını ve bu formül için girilmiş olan açıklama bilgisini içermektedir.

Resmi Büyütmek İçin Tıklayın
Resmi Büyütmek İçin Tıklayın

Tablo alanları bölümü Gusto’da tanımlı modülleri, modüller altında tanımlı tüm tabloları ve tablolardaki alanları içermektedir. İlgili alanlar seçilerek formül tanımlamasında kullanılabilmektedir.

Resmi Büyütmek İçin Tıklayın
Resmi Büyütmek İçin Tıklayın

Fonksiyonlar ve Operatörler formül tanımının yapılmasında kolaylık sağlamak için eklenmiş özelliklerdir.

Parametreler  formülün hesaplamsında kullanabileceğimiz kısıtlayıcılardır. Başlangıç Tarihi, Bitiş Tarihi ve Personel Kodu parametrelerinin biri yada birden fazlası bir formül tanımlamasında kullanılabilmektedir.

Sonuç türü, formül sonucunda gelecek değerin türünün seçilmesini sağlar.

Resmi Büyütmek İçin Tıklayın
Resmi Büyütmek İçin Tıklayın

( Örnekte tanımlanan formül sonucunda gelecek değere uygun olması bakımından longdouble  seçilmiştir.)

Satır Ekle butonuna basıldığında formül için bir SQL şablonu oluşur.

Parantez Aç ve Parantez Kapa butonlarıyla gerekli durumlarda parantezler eklenebilir.

Formülde kullanılacak  alanlar, ilgili  tablolar ve koşullar bu şablona eklenecektir.

Resmi Büyütmek İçin Tıklayın
Resmi Büyütmek İçin Tıklayın

İlgili örnekte belirli bir dönem içinde personelin yapmış olduğu hafta içi fazla mesailer personel bazında toplanmalı ve belirlenmiş  katsayılarla çarpılmalıdır.

BEGIN SELECT satırında tanımlanacak olan alanlar tablo alanları bölümünden seçilir. Bu örnek gruplama içerdiği için öncelikle  Fonksiyonlar- Aggregate- Sum  üzerine çift tıklanarak seçilir.

Formül Tanım Ekranı
Resmi Büyütmek İçin Tıklayın

Parantez Açılır ve PersonelFazlaMesai Tablosundan fSure seçilir, Parantez kapatılır, Operatörler-Aritmetik bölümünden  Çarp seçilir ve katsayı ile çarpılır. (örneğin 0.25)

Formül Bilgileri
Resmi Büyütmek İçin tıklayın

FROM satırında, kullanılan tablo yada tablolar Tablo alanlarından seçilir. (Örnekte PersonelFazlaMesai)

WHERE satırında, formül içinde kullanılacak kısıtlar belirtilir. Parametrelerle kurulacak ilişkilere dikkat edilmelidir. Personelkodu parametresi seçilen tabloda personel bazlı tutulan kayuıtlar varsa ppersonel alanıyla eşleştirilmelidir. Başlangıç ve Bitiş tarihleri kısıtlayıcı olarak kullanılacaksa seçilen tablodaki ilgili  tarih alanıyla eşleştirilmelidir.

Örnekte ppersonel alanı personel kodu parametresine eşlenmiş, dttarih alanı için başlangıç tarihine büyük  eşit  ve bitiş tarihine küçük eşit olma koşulu koyulmuştur. Ayrıca ele alınan fazla mesai tipi hafta içi olduğu için cFazlaMesai Tipi alanı ‘N’ ye eşitlenmiştir.

Formül Bilgileri
Resmi Büyütmek İçin Tıklayın

Mesai hesaplamasının personel için gruplanmasını sağlamak amacıyla Group By eklenmiştir.

END SELECT satırı SQL cümlesinin sonuna gelindiğini ifade eder.

Oluşturulan formül Kaydet butonuyla kaydedilir.

Oluşturulan formülün doğruluğunu kaydetmek için Formül Testi butonuna basılır.

Dönem Ekranı
Resmi Büyütmek İçin Tıklayın

Açılan Formül Test İşlemi ekranında Gerekli parametreler bölümünde kısıtlayıcı olarak kullanılan parametrelere değerler girilir.

Örnek formül 01/08/2005-31/08/2005 tarihleri arasında personel kodu 330 olan personel için test edilmiştir.

Parametre Ekranı
Resmi Büyütmek İçin Tıklayın

SQL cümlesini oluştur butonuna basılarak formülün parametreleri de içeren SQL cümlesi oluşturulur.

Parametre ekranı
Resmi Büyütmek İçin Tıklayın

Oluşan SQL cümlesi şu şekildedir:

SELECT  SUM (  GUSTO00003.PersonelFazlaMesai.fSure ) * 0.25FROM  GUSTO00003.PersonelFazlaMesaiWHERE GUSTO00003.PersonelFazlaMesai.pPersonel = 330 and   GUSTO00003.PersonelFazlaMesai.dtTarih >= '01.08.2005' and   GUSTO00003.PersonelFazlaMesai.dtTarih< = '31.08.2005' and GUSTO00003.PersonelFazlaMesai.cFazlaMesaiTipi ='N'

GROUP BY   GUSTO00003.PersonelFazlaMesai.pPersonel

 

Çalıştır butonuna basılırak sorgu çalıştırılır. Sonuç bölümünde sorgu sonucu görüntülenir.

Tamam butonuna basılarak Formül Test İşlemi ekranı kapatılır.

Eğer formülde değişiklik yapılmayacaksa Vazgeç butonu ile Formül Tanım Ekranı kapatılır, Performans Tanımlama ekranına dönülür.

H.sonu Fazla Mesai hesaplaması için Entegrasyon butonuna basılarak Tanımlı Formüller ekranı açılır, modüller listesinden PersonelFazlaMesai seçilir. Biraz önce tanımlanmış formül listeye gelir , ancak yeni bir formül tanımlayacağımız için Seçim checki işaretlenmez , yeniz bir formül tanımlanır.

Formül Tanımlama
Resmi Büyütmek İçin tıklayın

Formül Tanımı butonuna basılarak formül tanım ekranı açılır. Haftaiçi mesai formülüne benzer bir formül oluşturulur , ancak fazlamesai tipi olarak T’ seçilir.

 

Formül Bilgileri
Resmi Büyütmek İçin Tıklayın

Formül kaydedilir ve formül testi ekranında test edilir.

Parametrelere değerler girilir ve SQL cümlesini oluştur butonuna basılarak SQL cümlesi oluşturulur.

SELECT   SUM(GUSTO00003.PersonelFazlaMesai.fSure )*0.4 FROM  GUSTO00003.PersonelFazlaMesai WHERE GUSTO00003.PersonelFazlaMesai.pPersonel = 330 and   GUSTO00003.PersonelFazlaMesai.dtTarih >= '01.01.2005' and   GUSTO00003.PersonelFazlaMesai.dtTarih <= '31.08.2005' and   GUSTO00003.PersonelFazlaMesai.cFazlaMesaiTipi='T'                                           GROUP BY   GUSTO00003.PersonelFazlaMesai.pPersonel

Oluşan SQL cümlesi yukarıdaki gibidir.

Çalıştır butonuna basılır ve sonuç görüntülenir.

Parametre Ekranı
Resmi Büyütmek İçin Tıklayın

 

Dönemler:

Performans tanımlarının uygulanacağı dönemlerin tanımlanması amacıyla geliştirilmiştir. Tanımlı dönemler bir yada birden fazla performans tanımında kullanılabilir.

Performans Tanımlama ekranında bulunan Dönemler butonuna basılarak Performans Değerlendirme Dönemleri ekranına ulaşılır.

Performans Tanımlama
Resmi Büyütmek İçin Tıklayın
Performans Değerlendirme Dönemleri
Resmi Büyütmek İçin Tıklayın

Bu ekranda Dönem Adı, Başlangıç Tarihi, Bitiş Tarihi ve Açıklama alanları doldurulur. Bir alt satıra tıklandığında otomatik olarak yapılan tanımlama kaydedilmektedir.Tanımlı bir dönemin silinmesi için ilgili dönem satırının üzerindeyken Dönem Sil butonuna basılır. Kapat butonu ile Performans Değrlendirme Dönemleri ekranı kapatılır.

Performans Tanımlama ekranında  performans tanımı, değerlendirme tanımı yada tür silmek için ekrandaki Sil butonları kullanılır.

 

Performans Tanımlama
Resmi Büyütmek İçin tıklayın