Program Kontrol İfadeleri

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom Gusto Olay Yönetimi > İleri Düzey Tanımlar ve Yazılım Kodları > C# Diline Giriş >

Program Kontrol İfadeleri

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Program kontrol ifadeleri üç kategoride toplanır.

seçme ifadeleri, if ve switch ifadeleridir.

iterasyon ifadeleri, for,while do-while ve foreach döngülerinden oluşur.

atlama ifadeleri , break, continue, goto, return ve throw'u içerir.

 

if ifadesi


if ifadesinin tamamlanmış şekli aşağıdaki gibidir.

 

if (koşul) ifade;

else ifade

 

Burada if ve else 'nin hedefleri tek bir ifadedir. else kısmı isteğe bağlıdır. if ve else'nin her ikisinin de hedefleri ifade blokları olabilir. ifade bloklarının kullanıldığı if ifadesinin genel formu şu şekildedir.

 

if (koşul)

{

ifade1;

ifade2;

}

else

{

ifade3;

ifade4;

}

 

Koşul deyimi doğru ise, if'in hedefi gerçekleştirilir. aksi halde else nin hedefi gerçekleştirilir. İkisi de aynı anda hiçbir zaman gerçeklenemez.

        for (int i = 0; i < 10; i++)

           {

            if (i % 2 == 0) // eğer i çift ise

              {

                  WriteLog(string.Format("{0} sayısı çifttir", i));

              }

            else

             {

                  WriteLog(string.Format("{0} sayısı tektir", i));

              }

            }

 

Kümelenmiş if'ler

Kümelenmiş if (nested if), bir başka if veya else hedefi olan bir if ifadesidir. Bir else ifadesi her zaman kendisiyle aynı blokta yer alan bir else ile ilişkilendirilmemiş en yakın if ifadesine aittir.

örnek:

    if (i == 10)

         {

          if (j < 20) a = b;

          if (k > 100) c = d;

          else a = c; // bu else, if(k>100) e aittir

         }

      else a = d; // bu else if(i==10) a aittir

 

if-else Merdiveni

Kümelenmiş if'e dayanan çok yaygın bir programlama özelliği if-else if merdivenidir.  Şu şekilde görünür.

      if (kosul)

             ifade;

      else if (kosul2)

             ifade;

      else if (kosul3)

             ifade;

         .

         .

         .

      else

         ifade;

 

switch İfadesi


C#'ın seçme ifadelerinden ikincisi switch' dir. switch çok yollu dallanma sağlar. Böylece switch, program birkaç alternatif arasından seçim yapmasını mümkün kılar Bir dizi kümelenmiş if ifadeleri de çok yollu testler gerçekleştirebilir olsa da, birçok durum için switch çok daha verimli bir yöntemdir. switch şu şekilde çalışır: Bir deyimin değeri, sabitlerden oluşan bir listede peş peşe test edilir. Deyimin değeri sabitlerden biriyle eşlenince, bu eşleşmeyle ilişkin ifadeler gerçeklenir. switch ifadesinin genel formu şöyledir.

         switch (deyim)

         {

          case sabit1:

                 ifade1;

              break;

          case sabit2:

                 ifade2;

              break;

                 .

                 .

                 .

          default:

                 ifadex;

              break;

         }

for Döngüsü


Tek bir ifadeyi tekrarlamak için kullanılan for döngüsünün genel formu aşağıdaki gibidir.

 

for(başlangıç;koşul;iterasyon)

ifade;

 

başlangıç, genellikle, döngü kontrol değişkenine ilk değerini veren atama ifadesidir. Döngü kontrol değişkeni, döngüyü kontrol eden bir sayaç gibi davranır. koşul, döngünün tekrarlanıp tekrarlanmayacağını belirleyen bool tipinde bir deyimdir.iterasyon deyimi, döngünün her tekrarlanışında döngü değişkeninin ne ölçüde değiştirileceğini tanımlar. Döngünün bu üç ana bölümünün noktalı virgül ile birbirinden ayrıldığına dikkat edin. for döngüsü, koşul testi başarılı olduğu sürece çalışmaya decam edecektir. Koşul yanlış olduğu andan itibaren döngüden çıkılacaktır.

Örneğin 10 kere işlem yapan bir döngü yazalım:

 

         int length=10;

      for (int i = 0; i < length; i++)

               {

                  WriteLog(string.Format("{0}.iterasyon",i));

               }

 

while Döngüsü


C# ta mevcut bir başka döngü ise while'dır. while döngüsünün kullanım şekli aşağıdaki gibidir.

 

             while(koşul)

             ifade;

koşul, bool türünden bir deyimdir. koşul true olduğu sürece döngü devam eder.

 

do-while Döngüsü


Üçüncü C# döngüsü ise do-while' dır. Koşulun döngünün başında test edildiği for ve while döngülerinden farklı olarak do-while döngüsü, koşulun döngünün sonundakontrol eder. Bu da do-while döngüsünün her zaman en azından bir kere çalışacağı anlamına gelir. Döngünün genel formu aşağıdaki gibidir.

        do{

             ifade;

         }

      while(koşul);

 

foreach Döngüsü


foreach döngüsü bir koleysiyon elemanları üzerinden tekrarlanır. Koleksiyon bir grup nesneden oluşur. C#ta birkaç tip koleksiyon vardır. Bunlardan biri de dizidir.  Örnek bir foreach kullanımı aşağıdaki gibidir.

 

         string [] strArray=new string[]{"Gusto","Olay","Yönetimi"};

      foreach(string s in strArray)

         {

          // s kullanarak birşeyler yap

         }

 

continue ve break


Döngü içerisinde herhangi bir koşul sağlandığında continue ifadesi ile döngünün bir sonraki iterasyonuna geçilebilir. Yine break ifadesi ile döngüden direkt çıkılabilir.