Reeskont

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Finans Yönetimi > Finans Hareketleri >

Reeskont

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

6102 sayılı TTK’da belirtilen kriterdeki işletmeler için TMS/TFRS zorunlu tutulmuştur. Diğer yandan  TMS/TFRS uygulayan işletmeler ticari defter kayıtlarının  oluşturulmasında VUK hükümlerine uymak zorundadırlar.  VUK ve TFRS’deki muhasebeleştirme ve değerlemedeki anlayış farkı, aynı işlem için farklı muhasebe kayıtlarının  oluşturulmasını gerekli kılmaktadır.

 

Bu nedenle TFRS’ye uygun mali tabloları oluşturabilmek için; VUK’a göre yapılan muhasebe kayıtlarının TMS’ye göre düzeltilmesi, fakat bu düzeltme kayıtlarının resmi defterlerde gösterilmemesi gerekmektedir.

 

VUK’a göre çek ve senetlerin reeskonta tabi tutulması ile ilgili bir zorunluluk bulunmayıp ihtiyaridir. TFRS’ye göre ise alacaklar ve borçlar gerçeğe uygun değerle ölçülebilir ve muhasebeleştirilmede iskonto edilmiş tutarın kaydedilmesi esastır. Bu esasa göre reeskont işlemi sonucu bulunan tutar, VUK’na göre yapılan işleme göre bulunan değer dikkate alınarak düzeltilir. Reeskont kelime anlamı ikinci kez iskontodur. Vadesi dolmamış çek veya senedin likidite sağlamak için, faiz oranı belirlenmişse bu orandan, belirlenmemişse de T.C. Merkez Bankasının resmi reeskont oranından hesaplanarak bulunur. Bir alacak veya borcun reeskont işlemine tabi tutulabilmesi için, söz konusu alacak veya borcun bağlı olduğu senedin vadesinin değerleme günü itibariyle gelmemiş olması gerekmektedir.  Vadesi gelmemiş borç veya alacaklar değerleme gününün kıymetine göre icra olunabilir. İcra olunacak senede faiz oranı belirlenmişse bu oran uygulanır. Belirlenmemişsede T.C. Merkez Bankasının resmi iskonto oranı uygulanır.  T.C. Merkez Bankasının reeskont işlemleri ile ilgili uygulamasında ise vadesine en çok 92 gün kalmış olan senetler reeskonta kabul edilmekte; senedin vadesinin belirlenmesinde faizin başlangıç tarihi olarak senedin reeskonta kabul edildiği tarihten bir önceki gün esas alınmaktadır.

 

Likom Gusto ERP yazılımında, yukarıda belirtilen detaylara ait hesaplama işlemi yapılabilmektedir.