Toptan Satış

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Stok Yönetimi > Stok Hareketleri > Stok Çıkış Hareketleri >

Toptan Satış

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Toptan satış, malların perakende satış alanı dışında satılmasıdır. Bu tür ticarette mallar perakende ya da toptan satışla uğraşan işletmelere bunları bireysel tüketim için değil, üretim amacıyla kullanan işletmelere satılır. Toptancılıkta satışlar genelde büyük miktarlarda ve ortalama perakende fiyatının oldukça altında fiyatlardan gerçekleştirilir.

Toptan Satış işlemi  için Likom Gusto ERP Yazılımı'nda Stok modülü altında bulunan Hareketler menüsünde yer alan Çıkış butonuna tıklanılır ve Toptan Satış seçeneğine ulaşılır.exp_collapse

Toptan Satış seçeneğine tıklanıldığında Toptan Satış ekranı açılır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

A_caution_128

Bir stok çıkış hareketi gerçekleştirirken öncelikle başlıkta bulunan zorunlu bilgiler doldurulduktan sonra satırlardaki bilgiler doldurulur. Her satır için gerekli bilgiler doldurulduktan sonra aşağı ok(seçim kontrolü) tuşuna basılarak kaydedilir ve sonraki satıra geçilir. Her satır kaydedildiğinde belirtilen miktar kadar depodan çıkış işlemi anlık olarak gerçekleşir.

 

 

tog_minusToptan Satış Başlık Bilgileri

Belge : Belge bölümü Toptan Satış ekranının başlık bilgileri bölümünde bulunan ilk alandır. Bu alanda Toptan Satış Tarih, Seri ve Numara verilmektedir.

Şimdi sırasıyla bu alanlara girilecek verilerin özelliklerinden bahsedelim;

clip0722

Tarih: Toptan Satışa ait tarihin girildiği alandır. Varsayılan tarih, ekranın açıldığı güne ait olan tarihtir. Tarih combosundan harekete ait tarih seçilerek girilebilmektedir.

Seri: Seri seçimi yapılırken ilgili dönem için Toptan Satışa tanımlanmış seriler seri combosuna gelecektir.

Burada belirtmek gerekir ki her şube sadece kendi şubesi için tanımlanmış olan serileri bu comboda görebilecek ve burada yetkileri dâhilinde görebileceği serilerden seçim yapabilecektir.

No: Toptan Satışa ait numaranın girildiği bölümdür. Burada varsayılan olarak, seri seçimi yapıldıktan sonra “Yeni”  butonu ile faturaya en son kaydedilmiş Mal alışın numarasının bir üstünü verecektir.  Ayrıca, “” butonu ile de daha önce kaydedilmiş olan bir mal alışın seri ve numarası girildiği takdirde ilgili hareket açılacaktır.

 

clip0724

Referans No: Bu alan Başlık Bilgileri’nin altında bulunur. Mal alışa ait referans numarasının girilebileceği alandır. Genellikle orijinal irsaliye numarasının girildiği alandır.

 

clip0725

Müşteri Satıcı Bilgileri: Toptan Satışın geldiği satıcının türüne göre Cari, Diğer Cari, Kasa, Banka veya Personel kartlarında tanımlanmış olan adı ve kodunun girildiği bölümdür. Şayet harekete ait seri ve numara girilmez ise Müşteri/Satıcı Bilgileri alanı aşağıda ekran görüntüsünde görüldüğü üzere pasif gelecektir.

Bu alanların aktif hale gelmesi için öncelikle seri ve numaranın girilmiş olması gerekmektedir.

Müşteri/Satıcı Bilgileri girilirken öncelikle Tür seçimi yapılmalıdır. Ekran görüntüsünde de görüleceği üzere harekette 5 çeşit Müşteri/Satıcı Bilgisi bulunmaktadır.

clip0726

Burada seçilen müşteri/satıcı türü doğrultusunda Müşteri/Satıcı Bilgileri alanında Kodu/Adı alanlarına seçilen türe göre Gusto’da tanımlaması yapılmış olan kod ve adlar gruplanacaktır. Örneğin; Tür “Cari” olarak seçilmiş ise Kodu/Adı alanlarında Alıcı/Satıcı kartlarında tanımlanmış Cari kodları ve adları listelenecektir.

Ayrıca hareketin ait olduğu Müşteri/Satıcı kartı tanımlanmamış ise “Tür” seçimi yapıldıktan sonra “Tür” alanının yanında bulunan “…” butonu ile kart ekranına kısa yoldan ulaşılır ve tanımlama yapılabilir. Örneğin; tür Cari olarak seçilmiş ancak ilgili carinin kartı Gusto’da tanımlı değil ise “…” butonuna tıklanarak Alıcı/Satıcı Kartları ekranı açılacaktır.

Ayrıca tüm ekranlarda olduğu gibi hareketin  Müşteri/Satıcı Bilgilerinde Banka  ve Kasa dışında tür seçimi yapıldıktan sonra klavyede bulunan “F7” tuşu ile seçilen Cari/Diğer Cari veya Personelin Borç, Alacak ve Bakiyesini gösterir Bakiye Penceresi açılacaktır.

 

Hareket Detayı/Personel Avans

Toptan Satış’ta cari satırının özelliğinin belirtildiği alandır. Müşteri/Satıcı Bilgilerinde “Tür” Cari, Diğer Cari ve Personel seçilmiş ise bu alan aktif hale gelecektir.

clip0729

Cari ve Diğer Cari için Finans Hareket Detay Tanımı, Personel için ise Personel Avans Tanımı seçimi yapılmaktadır. Gusto Sistem’de Finans Hareket Detay Tanımları ve Personel Avans Tanımları için yapılmış olan tanımlamalar seçilen türe göre burada listelenecektir ve hareketin özelliğine göre bu listeden seçim yapılacaktır.

 

Depo Bilgileri: Depo Bilgileri alanı Depo Seçim, Kodu ve Adı alanlarında oluşmaktadır.

clip0731

“Depo Seçim” alanı Sabit ve Değişken olmak üzere 2 seçimden oluşur. Şayet söz konusu bir stok ise ve bu stok tek bir depoya girecek ise burada “Sabit” seçimi yapılarak satırda yeniden depo bilgisi girilmesine gerek kalmaz, ancak bu stoklar birden fazla depoya gönderilecek ise Depo Seçim kriterini “Değişken” belirleyerek satırda her bir hareket için ayrı ayrı depo seçimi yapılmalıdır. Tüm bunların dışında söz konusu bir Hizmet Alımı ise burada herhangi bir seçim yapılması gerekmemektedir.

clip0734

“Kodu” ve “Adı” alanları yalnızca “Depo Seçim” alanında Sabit seçilmiş ise aktif olur ve seçim kutucuğunda tanımlı tüm depolar listelenir ve buradan seçim yapılır. Şayet burada seçim Değişken seçilir ise Kodu ve Adı alanları pasif olur ve seçim yapılamaz. Ayrıca “Depo Seçim” alanının yanında bulunan “…” ile de Depo Kartları ekranı açılır ve bu kısayol üzerinden yeni bir Depo Kartı tanımlaması yapılabilir.

 

Açıklama: Toptan Satışta ait yazılması gereken ya da istenen açıklamaların yazılabileceği alandır.

clip0735

Fiyat Listesi: Toptan Satışta seçim yapılan bir diğer bölüm de Fiyat Listesi alanıdır. Fiyat Listeleri Satış Modülünde Fiyat Listeleri alanında tanımlanmaktadır. Üzerinde işlem yapılacak Stok/Hizmet veya sete göre tanımlanmış Fiyat Listesi seçimi burada yapılabilmektedir. Fiyat Listesi seçimi ile ilgili Stok/Hizmet veya Set için birim fiyat Fiyat Listesinden seçilebilmektedir.

Şayet burada tanımlanmış bir fiyat listesi var ise Satış Faturasında Fiyat listesi alanında listelenecektir.

 

tog_minusToplu İşlemler

Başlık alanında bulunan Toplu İşlemler butonu aracalığı ile KDV Sıfırla, Depozito İade Faturası, Toplu Ödeme, Bütün İskontoları Sil, Toplu İskonto İptal(Tutarla Sabit Kalsın), Toplu İskonto İptal(Yüzde Oranları Sabit Kalsın), Toplu İskonto gibi işlemler gerçekleştirilebilir.

clip0632

işlemlerden kısaca bahsedersek;

Toplu İskonto: Toplu işlemlerden Toplu İskonto seçimi yapıldığında Toplu Satır İskontoları ekranı açılır. Bu ekranda satır alanından kullanıcı o an için uygulanacak iskonto yüzdesini veya tutarını belirleyebilir, yada başlık alanında bulunan İskonto Tanımına Göre seçimi işaretlenirse kontrol seçimi alanından tanımlanmış iskonto türlerinden seçebilir ve Dağıt butonuna tıklanır ve Yansıt butonuna tıklanarak harekete uygulayabilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Toplu İskonto İptal(Yüzde Oranları Sabit Kalsın)/Toplu İskonto İptal(Tutarlar Sabit Kalsın): Toplu işlemlerden bu iki seçimden biri yapıldığında ekrana uyarı gelir. Evet denildiğinde iptal edilir.

Topluİskontoİptaluyarı

Bütün İskontoları Sil: Toplu işlemlerden bütün iskontoları sil dendiğinde sistem herhangi bir uyarı vermeden iskontoları tamamen siler.

Toplu Ödeme:Toplu işlemlerden Toplu Ödeme seçildiğinde ekrana uyarı gelir.

topluislemlertopluödeme

Evet denildiğinde önceden oluşturulmuş ödeme koşulları silinir ve ekrana Stok Hareket Toplu Ödeme Planı ekranı gelir. Bu ekranda satır alanına istenilen Ödeme Koşulunun, Ödeme Yüzdesi veya Ödeme Tutarı girilerek harekete elle giriş yaparak ödeme koşulu oluşturulabileceği gibi Ödeme Koşuluna Göre Dağıt seçeneği seçilerek tanımlanmış ödeme koşullarının listelenmesi sağlanarak, seçim kontrolü alanından istenilen Ödeme Koşulu seçilebilir ve harekete uygulanabilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

KDV Sıfırla: Toplu işlemlerden KDV Sıfırla seçildiğinde ekrana uyarı mesajı gelir. Evet seçildiğinde KDV oranları sıfırlanır.

topluişlemlerKDVsıfırla

Depozito İade Faturası: Satır alanında tanımlanmış bir depozito hareketi yok ise bu seçenek seçildiğinde sistem uyarı verir.

depozitoiadeFaturası

Eğer çıkışı yapılan hareket için depozito bilgisi mevcut ise, Depozito İade Faturası seçimi aracılığı ile depozitonun iadesi gerçekleştirilir.

 

tog_minusAktarmalar

Stok Çıkış hareketlerinde gerekli başlık bilgileri girildikten sonra, seçilmiş Müşteri/Satıcı yada Gelir/Gider Yeri bilgilerine sadık kalınarak aktarım yapılabilmektedir. Aktarmalar butonunda Talep Aktar, Teklif/Sipariş/Sevk Emri Aktar, İrsaliye Aktar ve Fatura Aktar seçenekleri olmak üzere 4 adet aktarım seçeneği bulunmaktadır. Aktarmalar ayrıntılı bir şekilde Çıkış Hareketlerinde Aktarmalar başlığı altında anlatılmıştır.

 

tog_minusToptan Satış Satır İşlemleri

Her satır için gerekli bilgiler doldurulduktan sonra aşağı ok tuşuna basılarak kaydedilir ve sonraki satıra geçilir.Her satır kaydedildiğinde belirtilen miktar kadar depoya giriş işlemi anlık olarak gerçekleşir. Girilmiş satır sayısı bu alanda gösterilir.

clip0937

Bağlı Hrk. butonuna tıklanıldığında Seçilen Satırın Bağlantıları ekranı açılır. Herhangi bir hareket ile bağlantısı varsa bu alandan izlenebilir. Ayrıca Sipariş Bağlama, Sipariş Çözme, gibi işlemler de gerçekleştirilebilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Sipariş Bağla tıklanıldığında Bağlanabilir Satırlar Ekranı görüntülenir. Buradan Depo Kodu bilgileri seçilerek Teklif, Sipariş, Sevk emri olarak bağlantı sağlanabilir.

Yeni butonu tıklanılırsa yeni bir satır ekler.

Sil butonu üzerinde bulunan satırı siler.

Kopyala üzerinde bulunulan satırı diğer bir satıra kopyalar.

Ek Bilgi butonuna tıklanıldığında Stok Hareket Ek Bilgileri ekranı görüntülenir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Onay Durumu butonun yanında harekete dair bilgi yazılıdır. Onay Gerekmiyor şeklinde. Butona tıklanıldığında Onay Durumu ekranı gelir.

 

tog_minusToptan Satış Genel İşlemler

Her satır için gerekli bilgiler doldurulduktan sonra aşağı ok tuşuna basılarak kaydedilir ve sonraki satıra geçilir.Her satır kaydedildiğinde belirtilen miktar kadar depoya giriş işlemi anlık olarak gerçekleşir.

clip0944

Bu alanda bulunan Ek Bilgi butonuna tıklanıldığında Stok Hareket Başlık Ek Bilgiler ekranı görüntülenir. Açılan bu ekranda Hareket Döviz Dağılımları, Personel Bilgileri, Notlar, Ek Alanlar, OLE Nesnesi, İşaretler, Kullanıcı Tanımlı, Diğer bilgileri izlenebilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Döviz butonuna tıklanıldığında Döviz Değer Girişi Ekranı görüntülenir ve döviz değerleri tanımlanabilir.

Elektronikposta, pano ya da rapora gönderilebilmesi için, “Gönder” düğmesine tıklanmalıdır. Bu seçenekler içinden “Elektronikposta” seçildiği taktirde, program çeki, e-posta içine yerleştirerek ekrana getirir. “Panoya Kopyala” seçimi yapıldığında istenilen herhangi bir alana metin olarak kopyalanabilir. “Mal Alış Toplam KDV” seçiminde ise, Rapora Yazdır, Rapor Önizleme, Dosyaya Kaydet(Export) işlemleri yapılabilir.

clip0947

Sil butonuna tıklanıldığında ekrana bir uyarı gelir"Stok Hareket Belgesi Silinecektir" şeklinde.

clip0667

Kapat butonuna tıklanıldığında Stok Hareket Belgesini kapatır.  Toplam Miktar butonuna tıklanıldığında harekete ait miktar bilgisi ekrana gelir.

clip0948